Право на ползване на данъчно облекчение за лица

КОПИЕ:
ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП
ПЛОВДИВ
На Ваш № 235/20.12.2007 год.
Относно: Право на ползване на данъчно облекчение за лица
с намалена работоспособност
УВАЖАЕМА Г-ЖО
В отговор на Вашето запитване, входирано в Дирекция «ОУИ» Пловдив с вх.№ 96-00-599 от 20.12.2007г. Ви уведомяваме за следното:
Съгласно чл.18 ал.1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, сумата от годишните данъчни основи за лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, се намалява с двойния размер на необлагаемата годишна данъчна основа, включително за годината на настъпване на неработоспособността и за годината на изтичане срока на валидност на решението.
От изложеното в запитването Ви, както и от приложените копия от решения на ТЕЛК е видно, че:
– на 11.11.2005г. на лицето е издадено експертно решение на ТЕЛК със срок на инвалидност до 01.11.2007г. и оценка на намалена трудоспособност 52%;
– на 14.11.2007г. е продължена инвалидността на същото лице като е издадено експертно решение на ТЕЛК и оценка на намалената работоспособност 34%.
При така изложената фактическа обстановка и предвид разпоредбата на чл.18 ал.1 от ЗДДФЛ, считаме, че за доходите, придобити от трудови правоотношения през 2007г. за лицето има правно основание да ползва данъчното облекчение за намалена работоспособност.
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ОУИ”:
/Г.ТЪРНОВАЛИЙСКИ/’

Вх.№ 9600599 от 20.12.2007 РО ПЛОВДИВ Отг. ОУИ Пловдив  |  96-00-599

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Оценете статията Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково

Прочети »