право на преотстъпване на корпоративен данък по чл.189б от Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/ в случаите на прекратяване на ЕТ.

2_951/01.09.2015 г.
ЗКПО – чл.189б;
ЗДДФЛ – чл.48, ал.6;
ТЗ – чл.15;
ТЗ – чл.60а
Относно: право на преотстъпване на корпоративен данък по чл.189б от Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/ в случаите на прекратяване на ЕТ.
Вие извършвате дейност като едноличен търговец, регистриран земеделски производител. За 2014 година сте се възползвали от правото на преотстъпване накорпоративен данък по реда на чл.189б от ЗКПО. Имате намерение да прекратите предприятието на ЕТ и да продължите дейността си като еднолично дружество с ограничена отговорност /ЕООД/.
Съгласно разпоредбите на Търговския закон /ТЗ/ това може да постигнете като прекратите едноличния търговец и регистрирате еднолично дружество с ограничена отговорност или като извършите прехвърляне на ЕТ по чл.15 от ТЗ.
Интересувате се при кой от вариантите ще запазите правото на преотстъпване на данъка, деклариран от Вас в годишната данъчна декларация за 2014 година.
Предвид така изложената фактическа обстановка и с оглед разпоредбите на ЗКПО и ТЗ, на основание чл.10, ал.1, т.10 от Закона за Националната агенция за приходите изразявам следното становище по поставените въпроси:
Съгласно разпоредбите на ТЗ са възможни два варианта на прекратяване на ЕТ:
-чрез заличаване на фирмата на търговеца от регистъра по негова молба по реда на чл.60а от закона. Със заличаването й от списъка на регистрираните ЕТ фирмата преустановява съществуването си в правния мир, а с това се прекратява и възможността за по-нататъшно черпене на права и преференции по реда на данъчното законодателство. Притежаваното от фирмата остава като имущество на физическото лице.
– чрез прехвърляне фирмата на едноличния търговец на трето лице съгласно чл.60а от ТЗ. Предприятието се прехвърля като съвкупност от права, задължения и фактически отношения по реда на чл.15 от Търговския закон. В този смисъл регистрираното от Вас вече ЕООД може да изкупи предприятието на ЕТ, упражняващо дейност като регистриран земеделски производител. След осъществяването на тази сделка по Ваша преценка може да заличите или не ЕТ.
Преотстъпването на данък върху дохода от едноличния търговец е уредено в чл.48, ал.6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Нормата препраща към изискванията на ЗКПО за преотстъпване на корпоративен данък под формата на данъчна преференция за регистрирани земеделски производители.
В тази връзка преотстъпването е възможно само когато данъчно задълженото лице, което преотстъпва данък, едновременно е изпълнило изискванията на чл.189б, ал.1 и ал.2 от ЗКПО:
– да инвестира преотстъпеният данък в нови сгради и нова земеделска техника, които да обслужват дейността, за която преотстъпва данък;
– инвестицията да се осъществи в срок до края на годината, за която се преотстъпва;
– дейността, за която се преотстъпваданък, да се осъществява за периодот поне три години след годината на преотстъпване;
– активите, в които се инвестира да нямат характера на заместваща инвестиция;
– за активите по ал.1, т.1 на чл.189б от ЗКПО, земеделският производител да не е получател на някоя от помощите, изредени в б.“а“ до б.“г“ на ал. 2.
В хипотезата на прехвърляне на предприятието на ЕТ по чл.15 от ТЗ, предприятието на ЕТ се прехвърля като съвкупност от права, задължения и търговски взаимоотношения върху неговия правоприемник ЕООД-то.
От тези права обаче следва да бъде изключено правото на преотстъпване, възникнало в предприятието на ЕТ, тъй като разпоредбата на чл.189б от ЗКПО не допуска:
– преотстъпеният данък да се инвестира в активи, които ще обслужват дейността на друго данъчно задължено лице, дори и това лице да се явява правоприемника;
– дейността, върху печалбата от която се преотстъпва данък да се извършва от трето лице, а не от лицето, преотстъпило данъка.
Следва да се съобразите и с разпоредбата на чл.172, ал.1 от ЗКПО, съгласно която правото на преотстъпване се преустановява при прехвърляне на предприятие по чл.15 от ТЗ.
На основание изложените аргументи, изказваме становище, че в описаните от Вас хипотези на прекратяване на едноличния търговец, ще отпадне законовата възможност за продължаване ползване на правото на преотстъпване на данък по реда на чл.189б от ЗКПО във връзка с чл.48, ал.6 от ЗДДФЛ.

Оценете статията

Вашият коментар