Право на приспадане на данъчен кредит по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

ОТНОСНО: Право на приспадане на данъчен кредит по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция ОДОП …. постъпи Ваше запитване с вх. № 20-28-107 от 22.04.2020 г., относно право на приспадане на данъчен кредит по реда на Закона за данък върху добавената стойност.
Съгласно изложената фактическа обстановка, в представляваната от Вас община се осъществяват следните инвестиционни проекти: „Реконструкция на част от водопроводната мрежа по улици в гр. К и „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Е“. Първият проект се финансира от бюджета на Общината с целеви средства за капиталови разходи, разчетени със Закона за държавния бюджет за 2019 година и собствени бюджетни средства. Вторият инвестиционен проект се финансира както с целеви средства за капиталови разходи, собствени бюджетни средства, така и с частично финансиране по споразумение с МРРБ № …./ 14.06.2019 година в размер на 230 024 лева без данък върху добавената стойност.
Посочвате, че Община К работи и по още един инвестиционен проект – „Водоснабдяване с. К – с. Б – втори етап“. Финансирането и на този обект е от бюджета на общината с целеви средства за капиталови разходи, разчетени със Закона за бюджета за 2019 година и собствени бюджетни средства.
Първите два обекта се стопанисват и експлоатират от В и К дружеството – гр. К, съгласно подписания договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги. Обектът „Водоснабдяване с. К – с. Б – втори етап“се изгражда и ще се предостави на В и К – гр. К след въвеждането му в експлоатация.
За обекта по проект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Е“ по споразумение с МРРБ № …../ 14.06.2019 година, предоставените средства на общината са без данък върху добавената стойност, поради възможността общините да си теглят разходите за данък върху добавената стойност.
Във връзка с изложеното по-горе, сте поставили следния въпрос
Може ли Община К да упражни правото на приспадане на данъчен кредит, т.е. да иска възстановяване на разходите за данъка върху добавената стойност (ДДС), съгласно условията на Закона за данък върху добавената стойност и за трите обекта?
Предвид изложената в запитването фактическа обстановка, поставеният въпрос и относимата нормативна уредба в областта на данъка върху добавената стойност, изразявам следното становище:
На основание чл. 69, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност, регистрираното лице има право да приспадне начисления данък за стоките или услугите, които доставчикът – регистрирано по същия закон лице, му е доставил или предстои да му достави, когато стоките и услугите се използват или ще се използват за целите на извършваните от същото това лице облагаеми доставки. Правото на приспадане на данъчен кредит не е налице, независимо че са изпълнени условията на чл. 69 или 74, когато стоките или услугите са предназначени за извършване на освободени доставки по Глава четвърта или безвъзмездни доставки или за дейности, различни от икономическата дейност на лицето, по силата на чл. 70, ал. 1, т. 1 и 2 от материалния закон.
С оглед на гореизложеното, правото на приспадане на данъчен кредит се оказва в пряка зависимост от извършваните от лицето доставки, за които се или ще се използват получените стоки и/или услуги.
Обръщам внимание, че с изменението на Закона за водите, в сила от 03.12.2013 година, възмездното предоставяне от общините на правата за стопанисване, поддържане и експлоатация на инфраструктурни съоръжения на В и К операторите се счита за облагаема доставка по чл.12 от материалния закон, по която възнаграждението може да бъде определено както в парично изражение, така и/или в стоки и услуги.
В тази връзка и на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 от ЗДДС, когато получените от Общината доставки на стоки и/или услуги се използват или ще се използват за облагаемата й дейност, при отсъствие на ограниченията по чл. 70 и при условията на чл.71 от същия закон, право на приспадане на данъчен кредит за начисления данък върху добавената стойност за тези доставки ще е налице. Наличието на данъчен документ, съставен в съответствие с изискванията на чл. 114 и чл. 115 от закона, в който данъкът е посочен на отделен ред е условие за упражняване на правото на приспадане на данъчен кредит, съгласно чл. 71, т.1 от същия нормативен акт. Съгласно разпоредбата на чл. 72 от ЗДДС, регистрираното лице може да упражни правото си на приспадане за данъчния период, през който е възникнало същото, или в един от следващите 12 (дванадесет) данъчни периода. Това право се упражнява като лицето включи размера на данъчния кредит при определяне на резултата за данъчния период в справката-декларация по чл.125 и посочи документа в дневника за покупките по чл.124 от същия закон.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), се установи фактическа обстановка, различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл.17, ал.3 от ДОПК.

5/5

Вашият коментар