право на приспадане на данъчен кредит по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) във връзка с извършен от физическо лице апорт на недвижим имот

Изх. № 24-34-34
Дата: 08.12.2010 год.
ЗДДС, чл. 10;
ППЗДДС, чл. 60.
Относно: право на приспадане на данъчен кредит по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) във връзка с извършен от физическо лице апорт на недвижим имот
Във връзка с поставените въпроси във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 24-34-34/15.02.2010г. е изложена следната фактическа обстановка:
Дружеството Ви е юридическо лице с предмет на дейност реализация на туристически услуги. Чуждестранни физически лица, които са закупили недвижими имоти – апартаменти, имат намерение да апортират тези имоти в капитала на дружеството Ви. Имотите са закупени от регистрирани по ЗДДС лица, като при продажбите данък върху добавената стойност е начислен, а чуждестранните физически лица не са ползвали данъчен кредит по тези доставки.
Въпросът Ви е: има ли право на данъчен кредит дружеството Ви за апортираните от физическите лица имоти на основание чл. 10 от ЗДДС и чл. 60 от ППЗДДС?
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба по зададения от Вас въпрос на основание чл.Ю, ал.1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите изразявам следното становище:
Съгласно чл. 10 от ЗДДС не е доставка на стока доставката към приобретателя от апортиращия в резултат на извършване на непарична вноска в търговско дружество. В този случай лицето, което получава стоката е правоприемник на всички права и задължения по ЗДДС във връзка с нея, включително на правото на приспадане на данъчен кредит.
Условията за възникване и упражняване на правото на данъчен кредит при правоприемство по чл. 10 от закона в резултат на апорт, са регламентирани в чл. 60 Правилника за прилагане на закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС). Посочената разпоредба визира две хипотези и поставя различни условия, наличието на
които е предпоставка за упражняване право на данъчен кредит от лицето, което е придобило актива (виж решения на ВАС № 6356/15.05.2009 г. и № 3842/23.03.2010 г.).
Разпоредбата на чл.60, ал.1 от ППЗДДС е приложима, когато апортиращият -регистрирано по ЗДДС лице е имал право да приспадне начисления му при придобиването на вещта данък, но не го е упражнил по регламентирания в закона ред. Необходимите условия за да бъде упражнено право на данъчен кредит за апортираната вещ от правоприемника са визирани в т. 1 – т. 4 на посочената алинея:
-апортиращият не е упражнил правото си на приспадане на данъчен кредит;
-не е изтекъл срокът по чл. 72, ал. 1 от ЗДДС, в който апортиращият е следвало да упражни правото си на приспадане на данъчен кредит;
– полученият недвижим имот при апорта ще се използва за целите на извършваните от приемащия апорта за облагаеми доставки по смисъла на чл. 69 от ЗДДС;
-доставчикът на апортирания недвижим имот е регистрирано по закона лице към датата на издаване на данъчния документ и доставката на недвижимия имот е била облагаема към тази дата.
В чл. 60, ал. 2 от ППЗДДС е дадена втора хипотеза относно правото на приспадане на данъчен кредит от приемащия апорта. Това са случаите, за които апортиращият не е имал право на приспадане на данъчен кредит, ако са налице едновременно следните условия:
-получения недвижим имот ще се използва от приемащия апорта за целите на облагаеми доставки по смисъла на чл. 69 от ЗДДС и
-доставчикът е регистрирано по ЗДДС лице към датата, на която е издаден данъчния документ и доставката е била облагаема;
-недвижимият имот е придобит от апортиращия до 20 години преди датата на вписване на съответното обстоятелство (апорт) в търговския регистър.
От изложената в запитването фактическа обстановка е видно, че предмет на апортната вноска ще са недвижими имоти, придобити от чуждестранни физически лица, които не са регистрирани по ЗДДС към датата на придобиване на имота. Неясно е дали същите ще имат качеството на регистрирани лица към момента на апорта.
В случаите, при които към момента на апорта чуждестранните лица са регистрирани по ЗДДС, относно правото на приспадане на данъчен кредит при апрота ще бъде приложим чл. 60, ал.1 от ППЗДДС.
В случаите, при които към датата на придобиването на имотите, така и към момента на апорта чуждестранните лица не са регистрирани по ЗДДС, относно правото на приспадане на данъчен кредит при апорта ще бъде приложим чл. 60, ал.2 от ППЗДДС.
В ЗДДС и ППЗДДС няма изричен текст, който да регламентира право на приспадане на данъчен кредит в случаи на правоприемство, когато преобразуващият се, отчуждителят или апортиращият не е регистрирано по ЗДДС лице. Считаме, че изразът “апортиращият не е имал право на приспадане на данъчен кредит“ в чл. 60, ал. 2 ППЗДДС съдържа в своя смисъл случаите, в които апортиращият не е бил регистрирано по ЗДДС лице както към момента на покупката, така и към момента на апорта. Считаме, че в случая липсата на право на данъчен кредит за апортиращия се извежда от статуса на лицето към момента на доставката (покупката) и към момента на апорта.
Предвид гореизложеното и на основание разпоредбата на чл. 10, ал. 2 от ЗДДС и чл. 60, ал. 2 от ППЗДДС, право на приспадане на данъчен кредит за придобитите недвижими имоти може да възникне при правоприемника – вашето дружество при условие, че ще използвате същите за извършване на облагаеми доставки. За да упражни правото си на данъчен кредит дружество Ви трябва да притежава копие на данъчните документи, в които апортиращите физически лица са посочени като получатели.
Следва да се има предвид, че в случай, че апортираните имоти не се използват за облагаеми доставки, това ще бъде основание за корекция на ползвания във връзка с апорта данъчен кредит по реда на чл. 79 от ЗДДС.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/

Оценете статията

Вашият коментар