Право на приспадане на данъчен кредит във връзка с доставки по смисъла на чл.173 от ЗДДС

5_407 / 03.07.2008
ЗДДС, чл.173, чл. 69, чл.73, чл.79
ППЗДДС, § 13 от ПЗР
Относно: Право на приспадане на данъчен кредит във връзка с доставки по смисъла на чл.173 от ЗДДС
Във връзка с подаденото от Вас писмо с вх. № 53-02-408/12.06.2008г. по описа на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” – гр……, Ви уведомяваме следното:
В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
Дружеството е основен изпълнител по договор с …….по програма ФАР. За целите на дейността си дружеството се е снабдило с удостоверение от ТД на НАП ….. за прилагане на нулева ставка за горепосочените доставки, съгласно режима на чл.173 от ЗДДС.
Зададените въпроси са следните:
1.Има ли право дружеството да ползва пълен данъчен кредит за придобитите стоки, предмет на горепосочената доставка?
2.Следва ли да се прави корекция по чл.79 от ЗДДС за ползвания данъчен кредит?
2.Следва ли да се приспада частичен данъчен кредит по реда на чл.73 от ЗДДС и за кой период?
Предвид гореизложеното и съобразявайки относимата към него нормативна уредба, Ви уведомявам следното:
Правото на данъчен кредит е регламентирано в чл. 69 от ЗДДС, съгласно който то е налице, когато стоките и услугите се използват за целите на извършваните от регистрираното лице облагаеми доставки. За доставките по чл.173 от ЗДДС закона предвижда прилагане на нулева ставка на данъка, което означава, че тези доставки са облагаеми, но с нулева ставка. Предвид това за доставките по чл.173, които извършвате ще имате право на данъчен кредит на основание чл.69 от ЗДДС.
Относно ограниченията на правото на приспадане на данъчен кредит следва да имате предвид, че чл.173, ал.3 от ЗДДС гласи, че ограниченията на правото на данъчен кредит по чл. 70 не се прилагат по отношение на стоките или услугите, които се използват единствено за извършването на доставки по чл.173, ал.1. Това означава, че за други доставки, различни от тези по чл.173, ал.1 разпоредбата на чл.70 ще е приложима.
Корекции на данъчен кредит от ЗДДС са предвидени в случаите по чл.79 от ЗДДС, съгласно който:
(1) Регистрирано лице, което изцяло или частично е приспаднало данъчен кредит за произведени, закупени, придобити или внесени от него стоки или услуги и впоследствие ги използва за извършване на освободени доставки или за доставки или дейности, за които не е налице право на приспадане на данъчен кредит, дължи данък в размер на ползвания данъчен кредит.
(2) Регистрирано лице, което изцяло е приспаднало данъчен кредит за произведени, закупени, придобити или внесени от него стоки или услуги и впоследствие ги използва както за извършване на доставки, за които е налице право на приспадане на данъчен кредит, така и за освободени доставки или за доставки или дейности, за които не е налице право на приспадане на данъчен кредит, и лицето не може да определи каква част от стоките или услугите се използват за доставки с право на данъчен кредит и за доставки без право на данъчен кредит, дължи данък, определен по реда на ал. 7.
(3) Регистрирано лице, което изцяло или частично е приспаднало данъчен кредит за произведени, закупени, придобити или внесени от него стоки, при унищожаване, установяване на липси или при бракуване на стоките, както и при промяна на предназначението им, за което вече не е налице право на приспадане на данъчен кредит, начислява и дължи данък в размер на приспаднатия данъчен кредит.
Ако вашата доставка на апаратура попадне в някоя от хипотезите на чл.79 , ал.1 – 3 от ЗДДС следва да се извърши корекция на приспаднатия данъчен кредит по реда, предвиден в този член.
Правото на приспадане на частичен данъчен кредит е уредено в чл.73 от ЗДДС и съгласно ал.1 – регистрирано лице има право на приспадане на частичен данъчен кредит по отношение на данъка за стоки или услуги, които се използват както за извършване на доставки, за които лицето има право на приспадане на данъчен кредит, така и за доставки или дейности, за които лицето няма такова право. Предвид характера на доставката, която извършвате – облагаема с нулева ставка, Вие имате право на пълен данъчен кредит. Но ако освен тази доставка, през този период извършвате и други доставки или дейности, за които според ЗДДС лицата нямат право на данъчен кредит, то за съответния период ще имате право на частичен данъчен кредит, който следва да се изчисли по реда на чл.73 от ЗДДС, съобразявайки се с разпоредбата на § 13 от ПЗР на ППЗДДС.

Оценете статията

Вашият коментар