право на приспадане на данъчен кредит за командировани лица в държави-членки на Общността

Изх.№………………..
Дата………………….
КОПИЕ:
ТД на НАП
ПЛОВДИВ
Относно: право на приспадане на данъчен кредит за командировани лица в държави-членки на Общността
Уважаеми г-н Кацаров,
Във връзка с Ваше писмо, постъпило в Дирекция „ОУИ”-Пловдив с вх. № 96-00-283/ 23.06.2008г. е изложена следната фактическа обстановка:
Фирматакомандирова лица, работещи във фирмата по трудов договор и договор за управление и контрол в страни членки на ЕС.
Поставен евъпрос има ли дружеството право на данъчен кредит за транспортните разходи и нощувките на командированите лица в страни-членки на ЕС и каква е процедурата за упражняване на правото на данъчен кредит.
Предвид така изложената фактическа обстановка, съобразявайки относимата нормативна уредбапо зададените от Вас въпроси,изразявам следното становище:
За да възникне право на приспадане на данъчен кредит във връзка с получени стоки и услуги, е необходимо да са изпълнени изискванията на чл.68 и чл.69 от ЗДДС. Данъчен кредит е сумата на данъка, която регистрирано лице има право да приспадне от данъчните си задължения по този закон за получени от него стоки или услуги по облагаема доставка. Правото на приспадане на данъчен кредит възниква, когато подлежащият на приспадане данък стане изискуем.
В чл.71 от ЗДДС са предвидени формалните условия за упражняване на правото на приспадане на данъчен кредит. По смисъла на чл.71, т.1 от ЗДДС, лицето упражнява правото си на приспадане на данъчен кредит, когато притежава данъчен документ, съставен в съответствие с изискванията на чл. 114 и 115, в който данъкът е посочен на отделен ред – по отношение на доставки на стоки или услуги, по които лицето е получател.
Съгласно чл.113, ал.1 от ЗДДС, всяко данъчно задължено лице – доставчик, е длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка на стока или услуга или при получаване на авансово плащане преди това освен в случаите, когато доставката се документира с протокол по чл. 117. В чл.114, ал.1 от закона са посочени реквизитите, които фактурите следва да съдържат.
Предвид гореизложеното правото на приспадане на данъчен кредит възниква при условията, предвидени в чл.68-72 на ЗДДС и получените фактури /издадени в други държави-членки/ за нощувка и транспорт на командировани лица нe попадат в тези разпоредби. В този смисъл, не може да упражните право на приспадане на данъчен кредит по фактури, издадени в други държави-членки на Общността.
Данъкът върху добавената стойност, платен от български фирми на територията на страните от Европейската общност, се възстановява по начин, идентичен на възстановянето на данъка, заплатен при придобиването на стоки или услуги у нас от чуждестранни лица.
За случаите, при които данъчно задължени лица, установени в дадена държава членка, са придобили стоки и услуги в друга държава членка с начислен ДДС (например при зареждане на гориво от фирмите превозвачи, разходите за хотел при командировки и т.н) в законодателствата на отделните държави са предвидени специални правила, различни от общия ред.
Общите правила, относно възстановяването на данъка на чуждестранните лица, установени в държава членка различна от тази, в която той е начислен, са регламентирани в Осма директива – 79/1072/ЕЕС от 06.12.1979 г.
В съответствие с този регламент е възприет механизъм, според който държавата, обложила съответните стоки и услуги възстановява начисления ДДС въз основа на подадено искане от лицето.
Предвид гореизложеното е необходимо да се запознаете с реда за възстановяване на такъв данък, предвиден от съответната държава-членка на Общността, където е установен доставчикът.
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ОУИ” ПЛОВДИВ:
/Г.ТЪРНОВАЛИЙСКИ/’

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *