Право на приспадане на данъчен кредит за наем.

ОТНОСНО:Право на приспадане на данъчен кредит за наем.
В запитването сте изложили следната фактическа обстановка: По договор от 30.07.2007 г. дружество наема етаж /750 кв.м./ от сграда, на която е направило ремонт на стойност 76800 лв. с ДДС, което ДДС е възстановено от фактури за вложени материали и труд. До края на м.януари 2009 г. предстои да се въведе в експлоатация наетия етаж и възниква задължение за дружеството наемател да издаде фактура на наемодателя за извършения ремонт. Договорената сума на наема за този период е 4500 лв. месечно. Досега наемодателят не е издавал фактури за наем на ремонтирания етаж, а ще издаде фактура едновременно с издаване на фактура от дружеството наемател.
Зададен е следният въпрос: Дружеството наемател ще има ли право на данъчен кредит за фактурирания наем в размер на 76500 лв. /17месеца по 4500 лв./.
В отговор на поставения от Вас въпрос и предвид неизяснената фактическа обстановка, изразяваме принципно становище:
Правото на данъчен кредит ще е налице, когато са изпълнени предпоставките, регламентиращи това право, предвидени в Глава седма – „Данъчен кредит” от ЗДДС. Съгласно чл. 69, ал. 1, т. 1 от ЗДДС, когато стоките и услугите се използват за целите на извършваните от регистрираното лице облагаеми доставки, лицето има право да приспадне данъка за стоките или услугите, които доставчикът – регистрирано по този закон лице, му е доставил или предстои да му достави.
Ограниченията на правото на приспадане на данъчен кредит са регламентирани в чл. 70, ал. 1. т. 1 – 6 от ЗДДС. По смисъла на чл. 70, ал. 1, т. 1 от ЗДДС правото на приспадане на данъчен кредит не е налице, независимо че са изпълнени условията на чл. 69 или 74, когато стоките или услугите са предназначени за извършване на освободени доставки по глава четвърта.
В случай, че някое от обстоятелствата, предвидени в същия текст са налице, то правото на данъчен кредит не следва да се упражни, независимо от изпълнението на изискванията чл. 69 или 74 от закона.
Условията за упражняване на правото на приспадане на данъчен кредит са визирани от законодателя в чл. 71 от ЗДДС.
Съгласно чл. 71, т. 1 от ЗДДС, лицето упражнява правото си на приспадане на данъчен кредит, когато притежава данъчен документ, съставен в съответствие с изискванията на чл. 114 и 115, в който данъкът е посочен на отделен ред – по отношение на доставки на стоки или услуги, по които лицето е получател.
В чл. 72, ал. 1 от закона е указан период за упражняване на правото на приспадане на данъчен кредит. Регистрирано по този закон лице може да упражни правото си на приспадане на данъчен кредит за данъчния период, през който е възникнало това право, или в един от следващите три данъчни периода.
По смисъла на чл. 68, ал. 2 от ЗДДС правото на приспадане на данъчен кредит възниква, когато подлежащият на приспадане данък стане изискуем.
При условие, че е налице доставка с периодично, поетапно или непрекъснато изпълнение, с изключение на доставките по чл. 6, ал. 2 от ЗДДС, всеки период или етап, за които е уговорено плащане, се смята за отделна доставка и данъчното събитие за нея възниква на датата, на която плащането е станало дължимо /чл. 25, ал. 4 от ЗДДС/.
В договора за наем е предвидено плащането на наема да се извършва до 5-то число на текущия месец /като за първите 6 месеца наемателя не заплаща наем/. Съгласно сключеният анекс от 01.02.2008 г. към договора за наем, във връзка с поет ангажимент за допълнителни ремонтни дейности по време на действието на договора за наем, наемателят не заплаща договорения месечен наем до 31.12.2008 г., но не по-късно от датата на получаване на разрешение за въвеждане в експлоатация.
Предвид горепосоченото, за Вас като получател по доставката ще възникне правото на приспадане на данъчен кредит, когато са изпълнени разпоредбите на чл. 69, ал. 1 и чл.71, т. 1 от ЗДДС.
Ако извършвате освободени доставки за получената от Вас услуга /наем/ право на приспадане на данъчен кредит не е налице на основание чл. 70, ал. 1, т. 1 от ЗДДС.
В чл. 73 от ЗДДС е предвидено право на приспадане на частичен данъчен кредит от регистрираното лице по отношение на данъка за стоки или услуги, които се използват както за извършване на доставки, за които лицето има право на приспадане на данъчен кредит, така и за доставки или дейности, за които лицето няма такова право.
При условие, че извършвате както облагаеми, така и освободени доставки за получената от Вас услуга /наем/ ще е налице право на приспадане на частичен данъчен кредит по реда на чл. 73 от ЗДДС.

Оценете статията
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Прилагане разпоредбите на Закона за счетоводството /ЗСч/ и материалните данъчни закони относно отчитане на стопанските операции и съхранение на документите.

2_ 248/20.02.2014г.ЗКПО – чл.10;ЗДДС – чл.71, т.1;ЗДДС – чл.112, ал.1, т.1;ЗДДС – чл.121, ал.1;ППЗДДС – чл.79, ал.7;ЗСч – чл.42, ал.1, т.3ДОПК – чл.37, ал.1;КЗ –

прилагането на разпоредбата на чл. 32 от ЗДДФЛ във връзка с приспадането на задължителни здравноосигурителни вноски, в сила от 01.01.2012 г. законодателят изрично е уточнил, че при формирането на годи

Изх. №М-24-33-178Дата:04.12.2012 год. ЗДДФЛ, чл. 16; ЗДДФЛ, чл. 17; ЗДДФЛ, чл. 31; ЗДДФЛ, чл. 32. Във връзка с Ваше писмо, препратено по компетентност в ЦУ