право на приспадане на данъчен кредит за закупен автомобил и за стоките или услугите, свързани с поддръжката, ремонта и експлоатацията на същия по реда на ЗДДС.

В Дирекция “ОДОП“ – ……………. постъпи писмено запитване с вх. № …………/21.01.2015 г., относно право на приспадане на данъчен кредит за закупен автомобил и за стоките или услугите, свързани с поддръжката, ремонта и експлоатацията на същия по реда на ЗДДС.
В запитването е изложена следната фактическа обстановка: За нуждите на дейността на фирмата ще бъде закупен автомобил марка „Ауди“, модел „А5-Спортбак“, който съгласно свидетелството за регистрация е товарен с места 3+1 за придвижване на персонала от Стара Загора до Пловдив, а също така и за обучение на персонала в „СУ“ гр.София за получаване на фирмена акредитация от М.
В запитването е зададен следният въпрос: Дружеството има ли право на приспадане на данъчен кредит за закупения товарен автомобила и за стоките или услугите, свързани с поддръжката, ремонта и експлоатацията на същия?
Съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададените от Вас въпроси, изразявам следното становище: Съгласно разпоредбата на чл. 70, ал. 1, т. 4 и 5 от ЗДДС, правото на приспадане на данъчен кредит не е налице независимо, че са изпълнени условията на чл. 69 или 74, когато е придобит или внесен мотоциклет или лек автомобил и стоките или услугите са предназначени за поддръжката, ремонта, подобрението и експлоатацията на мотоциклети и леки автомобили, включително за резервни части, комплектовка. горивни и смазочни материали. Изключенията от това правило са регламентирани с ал. 2 на същата разпоредба, като според текста, алинея 1, т. 4 и 5 не се прилагат, когато:
– превозните средства по ал. 1, т. 4 се използват единствено за транспортни и охранителни услуги, таксиметрови превози, отдаване под наем, куриерски услуги или подготовка на водачи на моторни превозни средства, включително при последващата им продажба, или стоките или услугите са свързани с поддръжката, ремонта, подобрението или експлоатацията на превозните средства;
-превозните средства по ал. 1, т. 4 са предназначени единствено за препродажба (търговски наличности):
-стоките или услугите са предназначени единствено за препродажба (търговски наличности), включително след преработка;
-превозните средства по ал. 1, т. 4 и стоките или услугите по ал. 1, т. 5 се използват и за дейности, различни от посочените по-горе, в случаите, когато една или повече от изброените по-горе дейности са основна дейност за лицето. В тези случаи правото на приспадане на данъчен кредит е налице от началото на месеца, следващ месеца, за който е изпълнено изискването за основна дейност. “Основна дейност“ по смисъла на § 1, т. 18а от ДР на ЗДДС е дейността на регистрираното лице, когато общата стойност на извършените от лицето доставки по една или повече от изброените по-горе дейности представлява повече от 50 на сто от общата стойност на всички изпълнени от лицето доставки през последните 12 месеца преди текущия месец, независимо дали са изтекли 12 месеца от регистрацията по същия закон.
Лек автомобил по смисъла на § 1, т. 18 от ДР на ЗДДС е автомобил, в който броят на местата за сядане без мястото на водача не превишава 5. Не е лек автомобил автомобил, който е предназначен за превоз на товари, или лек автомобил, който има трайно вградено допълнително техническо оборудване за целите на извършваната дейност от регистрираното лице. В този смисъл, за да попадне в обхвата на определението, дадено в § 1, т. 18 от ДР на ЗДДС, автомобилът следва да отговаря едновременно на следните критерии:
-броят на местата за сядане без мястото на водача да не превишава 5;
-да не е предназначен за превоз на товари;
-да няма трайно вградено допълнително техническо оборудване за целите на извършваната дейност от регистрираното лице, което да е неподвижно закрепено и при обичайната му употреба да не се налага неговото отделяне от превозното средство.
От изложената в запитването фактическа обстановка става ясно, че ще закупите товарен автомобил, т.е. същият не попада в обхвата на дефиницията по § 1, т. 18 от ДР на ЗДДС за “лек автомобил“. За начисления данък върху добавената стойност за доставката на същия, по аргумент за противното на чл. 70. ал. 1, т. 4 от ЗДДС, е налице право на приспадане на данъчен кредит.
Следва да имате предвид и разпоредбата на чл. 9, ал. 3 от ЗДДС, съгласно която при използване на вещта за цели, различни от независимата икономическа дейност на лицето или за лични нужди, е налице безвъзмездна, приравнена на възмездна доставка на услуга по предоставяне на ползването на автомобила. Данъчната основа на тази доставка на услуга се определя съгласно чл. 27, ал. 2 от ЗДДС, като сумата на направените преки разходи, свързани с извършването й включват разходите като: амортизация на автомобила, възнаграждение на водача, а ако лицето е ползвало пълен данъчен кредит за начисления му данък за получените доставки на стоки и услуги за поддръжка, ремонт и експлоатация на автомобила, включително за резервни части, комплектовка, горивни и смазочни материали, свързани с ползването на автомобила, данъчната основа на доставката включва и частта от тези разходи.
Тъй като при употребата на автомобили това е много често срещана хипотеза, в тази връзка, за да докажете, че закупеният от Вас автомобил, както и закупените стоки и/или услуги предназначени за поддръжката, ремонта, подобрението и експлоатацията му, включително за резервни части, комплектовка. горивни и смазочни материали се използва в дейността на дружеството. За целта следва да притежавате пътни листове, разходо-оправдателни документи за използвано гориво, товарителници и др.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

КСО, чл.4, aл. 3, т. 2

ДИРЕКЦИЯ „ОБЖАЛВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО” СОФИЯТелефон: (02) 98 59 37 59 Факс: (02) 987 70 4623-22-197/16.04.2010 г.КСО, чл. 4, ал. 3, т. 2Фактическа обстановка:

назначение на доставките на дълготрайни материални и нематериални активи, използвани за дейността на лицето при определяне на облагаемия одорот във връзка със задължителната регистрации по чл.96, ал.1

Изх. № 04-19-1012Дата: .…………… .2007 г.ДОГ-Н ………………………..,………………………………Относно: назначение на доставките на дълготрайни материални и нематериални активи, използвани за дейността на лицето при определяне на облагаемия

Запитване, прието с вх. № .12.2016 г. относно прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (

Изх.№53-00-282 14.02.2017г. ЗДДС чл.21,ал.4, т.1чл.12, ал.1чл.66, ал.1 В дирекция „Обжалване и данъчно – осигурителна практика” Ваше писмено запитване, прието с вх. № .12.2016 г. относно

ЗДДС, чл.17, aл. 1,ЗДДС, чл.17, aл. 2

Изх. №53-00-20806.10.2016 г.чл. 17, ал. 1 и ал. 2 от ЗДДСФактическата обстановка, изложена в запитването е следната:Дружеството закупува мрамор от данъчно задължено лице регистрирано за