правото на ДК за осъществените СМР услуги, може да се направи от орган по приходите, в конкретно ревизионно производство, с оглед на всички факти и обстоятелства, свързани с доставката.

2_530/15.04.2013г.
чл.21, ал.4 отЗДДС
На 22.03.2013 г. е положен горещ асфалт около складовата база на дружеството Ви, находяща се в град ……….. За извършените СМР Ви е изпратена фактура по e-mail, която дружеството Ви е заплатило по банков път. Посочвате, че след изпратени имейли до доставчика не може да осъществите контакт с него за да се снабдите с оригинала на фактурата, с протокола за извършени СМР и протокола за тяхното приемане. Посочвате също, че сте успели да се снабдите само с копия на експедиционни бележки от „…………….., от където е превозвана асфалтовата смес.
Поставяте следния въпрос:
1.Как да упражните право на приспадане на ДК по издаден протокол по чл.117 от ЗДДС, като не разполагате със съответните документи, удостоверяващи извършването на доставката?
Във връзка с изложената в запитването фактическа обстановка, въз основа на относимата нормативна уредба, свързана със ЗДДС и ППЗДДС, изразявам следнотостановище:
Разпоредбите на чл.13, ал.1 от ЗДДС и чл.45 от ППЗДДС са свързани с вътреобщностно придобиване на стоки, което от своя страна е придобиване на право на собственост върху стоки, които се изпращат или транспортират до територията на страната от територията на друга държава членка, когато доставчикът е регистрирано по ЗДДС лице.
От изложената в запитването фактическа обстановка става ясно, че Ви е предоставена не доставка на стока, а доставка на строителна услуга от английска фирма, свързана с полагане на асфалт около складовата база на дружеството Ви, предвид което чл.13, ал.1 и чл.45 от ППЗДДС няма да намерят приложение. Разпоредбата на чл.21, ал.4 от ЗДДС указва, че мястото на изпълнение при доставка на услуга е мястото, където се намира недвижимият имот, когато услугата е свързана с недвижим имот. В случая строителната услуга е свързана с конкретен недвижим имот, който се намира на територията на страната и мястото на доставката е на територията на страната.
Съгласно чл.82, ал.2, т.3 от ЗДДС когато доставчикът е данъчно задължено лице, което не е установено на територията на страната и доставката е с място на изпълнение на територията на страната и е облагаема, данъкът е изискуем от получателя по доставката, при доставка на услуги, когато същият е данъчно задължено лице по чл. 3, ал. 1, 5 и 6 от ЗДДС.
При наличие на условията на чл.82, ал.2, т.3 от ЗДДС, при осъществена доставка на територията на страната, следва да издадете протокол по чл.117, ал.1, т.1 от с.з. и да начислите ДДС. Относно правото на приспадане на ДК, същото ще е налице предвид чл.69, ал.1, т.3 от ЗДДС, когато предоставените Ви СМР услуги се използват за целите на извършваните от Вас облагаеми доставки.
ЗДДС допуска издаване на електронни фактури. В ал.9 на чл.114 от ЗДДС е посочено, че документирането на доставките с електронни фактури и електронни известия към фактури се извършва, при условие че това документиране се приема от получателя с писмено или мълчаливо съгласие. По смисъла на ал.12 от чл.113 от ЗДДС електронните фактури се смятат за издадени на датата на която доставчикът или друго лице, действащо от негово име предостави фактурите, така че да могат да бъдат получени от клиента.
Следва да имате в предвид, че когато мястото на СМР услугата е определено на територията на страната, по реда на чл.21, ал.4 от ЗДДС, доставчикът, аналогично на разпоредбите на ЗДДС, не би трябвало да декларира същата във VIES декларация по английското законодателство.
Предвид гореизложеното, задължение за начисляване на ДДС и в последствие възможност за упражняване на ДК ще е налице, при наличие на доставка. Преценка относно правото на ДК за осъществените СМР услуги, може да се направи от орган по приходите, в конкретно ревизионно производство, с оглед на всички факти и обстоятелства, свързани с доставката.

Оценете статията

Вашият коментар