правото на приспадане на данъчен кредит за получените стоки и услуги, свързани с изпълнението на проекта.

.№23-22-476
15.07.2008г.
ЗДДС, чл.173, ал.1
Съгласно описаната фактическа обстановка, изпълнявате проект, за чието изпълнениеразполагате и с Уведомление за прилагане на режима по чл. 173 от ЗДДС. В изпълнение напроекта извършвате разходи във вид на получени стоки и услуги. Въпросът, който поставяте се отнася до правото наданъчен кредит, предвид това, че в издаденото уведомление за прилагане режима на чл.173, ал.1 от ЗДДСне се дава становище относно правото на приспадане на данъчен кредит за получените стоки и услуги, свързани с изпълнението на проекта.
Предвид изложената в запитването фактическа обстановкаи относимата към въпросите нормативна уредба изразяваме следното становище:
Тъй като ще извършвате облагаема доставка с нулева ставка, във връзка с чл.69, ал.1, т.1 от ЗДДС за получените стоки и услуги ще имате право на приспадане на данъчен кредит. За упражняването правото на приспадане на данъчен кредит трябва да притежавате данъчен документ, отговарящ на изискванията на чл.114 и 115 от ЗДДС. Съгласночл. 75, ал.2отЗДДСправотонаприспадане сеупражнявапрезданъчния
период, през който е възникнало или в един от следващите три данъчни периода.
За получените стоки и услуги, които ще използвате единствено за извършването на доставки по чл.173, ал.1 от ЗДДС, ограниченията на правото на данъчен кредит, посочени в чл. 70 няма да се прилагат.
За получените стоки и услуги, които ще използвате както за извършването на доставки по чл.173, ал.1 от ЗДДС, така и за извършване на други облагаеми доставки, хипотезите на чл.70 от ЗДДС ще важат, предвид което, ако последните са изпълнени няма да е налице правото да приспадатеданъчен кредит.
За получените стоки и услуги, които ще използвате както за извършването на доставки по чл.173, ал.1 от ЗДДС/вкл. за извършване на други облагаеми доставки/, така и за извършване на доставки или дейности, за които няматеправо на данъчен кредит /напр. използване на стоките и услугите заизвършване наосвободени доставки и/или за дейности извън независимата икономическа дейност/ ще е налице правото на приспадане на частичен данъчен кредит, съгласно чл.73, ал.1 от ЗДДС.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »