Префактуриране на платен данък сгради и такса битови отпадъци

1_ИТ-00-112/01.10.2008
ЗДДС, ЧЛ. 6
ЗКПО – ЧЛ. 26
Относно:Префактуриране на платен данък сгради и такса битови отпадъци
Уважаеми г-н,
Във връзка с Ваше запитване с вх. №, изразяваме следното становище:
Представена е следната фактическа обстановка
Търговско дружество учредява в полза на друго дружество право на строеж за част от имота.Правото е реализирано, като са построени договорените и описани в НА имоти. Като собственик на имота, първото дружествоплаща в Община ….. дължимия данък сгради и такса битови отпадъци за целия имот, ведно с построените и собствени на второто дружество сгради.
Поставени са следните въпроси:
1.Как следва да се уредят взаимоотношенията между двете дружества по отношение на такса битови отпадъци и данък сгради?
2.Следва ли дружеството собственик на имота да префактурира тези разходи на второто дружество и ще има ли то правото на данъчен кредит по ЗДДС?
Във връзка с така описаната , но неизяснена докрай фактическа обстановка ,изразяваме следното принципно становище:
По въпрос 1:Съгласно чл.11 ал1 от ЗМДТ, данъчно задължени лица за данък недвижими имоти са собствениците на облагаеми с този данък имоти. Освен това , в разпоредбата на чл. 64 от ЗМДТ е посочено, че собствениците на имоти плащат такса за битови отпадъци.
Когато върху облагаем недвижим имот правото на собственостили ограниченото вещно право е притежание на няколко лица, те дължат данък съответно за частите си. Всеки един от собствениците на имота може да плати данъка за целия имот за сметка на останалите- чл. 12 от ЗМДТ. В този смисъл самото плащане на задълженията за данъци и такси за сметка на останалите съсобственици не представлява доставка по смисъла на ЗДДС. Възстановяването на тези средства от съсобствениците на имота не представлява плащане за услуга и съответно не е необходимо издаването на документ по смисъла на ЗДДС.
Обръщаме внимание, че съгласно регламента на чл.26 от ЗКПО не се признават за данъчни цели счетоводни разходи, несвързани с дейността на лицето. В случая ще се поеме едно чуждо задължение и неоснователно финансовия резултат на дружеството ще бъде намален.
По въпрос 2:Данъчен кредит е сумата на платения от регистрираното лице данък,във връзка с получени от него стоки или услуги по облагаема доставка – виж чл. 68 ал.1 от ЗДДС. Освен това и предвидразпоредбата на чл.70 ал.5 от ЗДДС,регистрирано по ЗДДС лице няма да има право на данъчен кредит за , данък който е начислен неправомерно.
Извън горното следва да имате предвид и разпоредбата на чл. 26 ал.5 т.4от ЗДДС.

Оценете статията

Вашият коментар