прекратяване осигуряването от самоосигуряващото се лице – пенсионер

Изх. № ЕП-97-03-21
Дата: 26.11.2019 год.
КСО, чл. 5, ал. 2;
КСО, чл. 4, ал. 6;
КСО, чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 – 6;
ЗЗО, чл. 40, ал. 1, т. 2;
НООСЛБГРЧМЛ, чл. 1, ал. 1;
НООСЛБГРЧМЛ, чл. 1, ал. 2.

ОТНОСНО: прекратяване осигуряването от самоосигуряващото се лице – пенсионер

Във Ваше писмено запитване, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП), препратено ни по компетентност от Националния осигурителен институт и заведено с вх. №ЕП97-03-21/2019 г., е изложена следната фактическа обстановка:
На 01.07.2019 г. е издадено разпореждане за отпускане на пенсия на самоосигуряващо се лице, което е изпратено по поща на 02.08.2019 и получено на 07.08.2019 г.
Поставяте следния въпрос:
Коя от посочените дати се счита за дата, от която тече 7-дневния срок за подаване на декларация за „прекратяване на осигуряването на самоосигуряващото се лице в НАП“?
Предвид така изложената фактическа обстановка и относимата нормативна уредба, изразявам следното становище по направеното запитване:
Съгласно чл. 5, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) самоосигуряващ се е физическо лице, което е длъжно да внася осигурителни вноски за своя сметка. Самоосигуряващите се лица подлежат на задължително осигуряване за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт. По свой избор те могат да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство (чл. 4, ал. 4 от КСО). Тези от тях, на които е отпусната пенсия, се осигуряват по свое желание.
Самоосигуряващите се лица се осигуряват по ред, определен с Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (НООСЛБГРЧМЛ). Съгласно чл. 1, ал. 1 от наредбата задължението за осигуряване на самоосигуряващите се лица възниква от деня на започване или възобновяване на трудовата дейност и продължава до нейното прекъсване или прекратяване. При започване, прекъсване, възобновяване или прекратяване на всяка трудова дейност, за която е регистрирано самоосигуряващото се лице, се подава декларация по утвърден образец (ОКд-5) от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите (НАП) до компетентната териториална дирекция на НАП, подписана от самоосигуряващото се лице, в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелството (чл. 1, ал. 2 от НООСЛБГРЧМЛ). Следователно този срок за подаване на декларацията се отнася само до наличието на посочените обстоятелства.
Съгласно чл. 4, ал. 6 от КСО, съответно чл. 1, ал. 6 от НООСЛБГРЧМЛ лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 – 6 от КСО, на които е отпусната пенсия, се осигуряват по свое желание по предвидения с наредбата ред. Самоосигуряващите се лица, на които е отпусната пенсия и желаят да се осигуряват могат да реализират това си право чрез подаване на декларацията по чл. 1, ал. 2 от наредбата, като осигуряването им възниква от датата, на която е подадена.
Предвид цитираните разпоредби самоосигуряващите се лица, които имат отпусната пенсия, вписват обстоятелството, че желаят да се осигуряват, в декларацията по чл. 1, ал. 2 от наредбата.
Самоосигуряващите се лица, на които е отпусната пенсия и продължават трудова дейност в това си качество, но не желаят да се осигуряват за държавното обществено осигуряване, не подават декларация образец ОКд-5. В тази хипотеза осигуряването е тяхно право, но не и задължение. Декларация (образец ОКд-5) се подава само при желание за осигуряване, като задължението за осигуряване възниква от датата, на която е подадена декларацията.
В случаите, в които самоосигуряващото се лице – пенсионер не желае да се осигурява, следва да посочи в т. 15 „Последен ден в осигуряване“ на декларация обр. №1 „Данни за осигуреното лице“, подадена по реда на Наредба №Н-8/29.12-2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Наредба №Н-8), последния календарен ден в осигуряване.
В Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) не е предвиден ред, по който самоосигуряващите се лица, на които е отпусната пенсия, да бъдат освободени от задължението си за внасяне на здравноосигурителни вноски. За тях е приложима разпоредбата на чл. 40, ал. 1, т. 2 от ЗЗО, съгласно която, освен авансови осигурителни вноски върху избран месечен осигурителен доход, следва да определят и окончателен размер на месечния си осигурителен доход въз основа на доходите, декларирани в справка към годишната данъчна декларация по Закона за данъците върху доходите на физическите лица. В тази връзка следва да подават и декларация обр. №1 само с данни за здравно осигуряване по реда на Наредба №Н-8.

ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

5/5

Вашият коментар