Преотстъпване на корпоративен данък по реда на чл. 189б от ЗКПО 78

ОТНОСНО: Преотстъпване на корпоративен данък по реда на чл. 189б от ЗКПО

В Дирекция ОДОП ….. постъпи писмено запитване с вх. № …… 26.11.2018 г. във връзка с прилагането на чл. 189б, ал. 2, т. 1, 5 и 6 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).
Поставени са два въпроса:
1. Стрипер хедер Shelbfurne модел CVS 28 с работна ширина 8.4 м. отговаря ли на условията в чл. 189б, ал. 2, т. 1, 5 и 6 от ЗКПО?
2. Може ли активът да се използва като инвестиция за преотстъпен корпоративен данък за 2018 г.?
Поради липса на детайлна информация в представената фактическа обстановка, изразявам следното становище:
Във връзка с поставените от Вас въпроси е поискано становище от Министерство на земеделието, храните и горите, тъй като същото се явява администратор на държавната помощ за земеделски стопани, които ползват преотстъпване на корпоративен данък по реда на чл. 189б от ЗКПО. В отговор с писмо изх. № 12-4813 от 12.12.2018 г. администраторът на помощта е изразил становище, че посоченият актив „попада в обхвата на понятието „земеделска и горска техника“ съгласно § 1, т. 2 от допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горска техника (ЗРКЗГТ). Прикачен към съответния зърнокомбайн, хедера Shelbfurne модел CVS 28 с работна ширина 8.4 м. може да се използва за жътва на зърнени култури прилагайки No-Till технология.“
Според § 1, т. 60 от допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) „земеделска техника“ за целите на чл. 189б са самоходните, несамоходните и стационарните машини, съоръженията, инсталациите и апаратите, използвани в земеделието. Определението, дадено в § 1, т. 2 от ДР на ЗРКЗГТ определя земеделската и горската техника, а именно: това са самоходните, несамоходните и стационарните машини, съоръженията, инсталациите и апаратите, използвани в земеделието и горите.
Видно от разпоредбите в двата закона дефинициите са идентични. Следователно за целите на прилагането на чл. 189б, ал. 2, т. 1 от ЗКПО, при условие, че активът е придобит (налице е прехвърляне на собственост) през 2018 г. и е нов (който е направен, купен или е възникнал неотдавна или за пръв път; който е запазил първоначалния си вид, не се е изхабил), може да се ползва правото на преотстъпване.
В запитването са посочени разпоредбите на чл. 189б, ал. 2, т. 5 и 6 от закона. Съдържанието на нормите е следното: т. 5 настоящата стойност на всички активи по т. 1, определена към датата на предоставяне на помощта, не може да превишава праг от левовата равностойност на 500 000 евро; лихвеният процент за целите на определяне на настоящата стойност на активите по т. 1 е референтният лихвен процент, определен от Европейската комисия, към 31 декември на годината на преотстъпване и т. 6 определеният в т. 5 праг не може да се заобикаля чрез изкуствено разделяне на активите по т. 1.
В запитването не са посочени стойностите на закупените от задълженото лице активи през 2018 г. Също така не е посочен размерът на преотстъпеният данък. Не е ясно ще се закупуват ли още активи през 2019 г. за сметка на преотстъпеният корпоративен данък за 2018 г. Не е посочено, че предприятието изпълнява другите изисквания на закона, относими към правото на преотстъпване на данък. Поради липса на достатъчно информация в настоящия отговор не може да се даде конкретен отговор на въпроса изпълняват ли се условията на чл. 189б, ал. 1, т. 5 и 6 от ЗКПО.
В заключение правото на преотстъпване на корпоративен данък за конкретно посочения в запитването актив ще е налице при изпълнение на всички условия посочени в Глава двадесет и втора „Преотстъпване и освобождаване от облагане с корпоративен данък“, Раздел I. Общи разпоредби и чл. 189б с всички негови изисквания.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

въпроси свързани с реда за изплащане на възнаграждения и съответното документиране и отчитане на доходите на самоосигуряващосе лице, упражняващ свободна професия, Ви уведомявам следното:

Телефон: (02) 98593759Факс: (02) 987 7046 5.Изх. № 94-00-30/1802.2011гЗДДФЛ чл. 29; чл. 43, ал.4, 5 и 6;чл. 45, ал.6ДОПК чл. 85 относно въпроси свързани с

конкретните договорености по преместването на актива и дали и как е намерило отражение наличието на електропровод в първоначалната оценка на нематериалния актив. Освен това не е посочено дали от преме

20-00-1271/08/13.01.2009 г. ЗКПО, чл.51Видно от втория поставен във Вашето запитване въпрос, същият се отнася до счетоводното отчитане на концесията. Съгласно чл.25, т.15 от Устройствения правилник