претендирана лихва при отмяна на административния акт по чл. 121а, ал. 3 от ДОПК

Изх. № М-24-31-43
Дата: 03.02.2016 год.
ДОПК, чл. 121а, ал. 3;
ЗЗД, чл. 84;
ЗЗД, чл. 86, ал. 1, изр. I.
Относно: претендирана лихва при отмяна на административния акт по чл. 121а, ал. 3 от ДОПК
По повод неяснота дали при отмяна на административния акт по чл. 121а, ал. 3 от ДОПК се дължи лихва за забава при възстановяване на сумите, депозирани от лицата и служещи за обезпечение, и от кой момент, и в допълнение на писмо № М 24-31-43/17.12.2014г. Ви уведомявам следното:
В писмо № М 24-31-43/17.12.2014 г. та Изпълнителния директор на НАП е посочено изрично, че „предоставянето на обезпечение макар и в пари не представлява плащане към бюджета, а е предоставяне във владение на фиска на определена парична сума, която да послужи за удовлетворяване на евентуални претенции за неплатени в срок публични задължения. Поради това при освобождаване на обезпечението не е приложим редът за прихващане и възстановяване, уреден в чл. 128 и следващите от ДОПК.“В този смисъл, връщането на сумите следва да се подчинява не на правилата на ДОПК, а на Закона за задълженията и договорите, уреждащ правилата при неизпълнение на частноправни задължения.
Съгласно чл. 84 от ЗЗД, когато денят за изпълнение на задължението е определен, длъжникът изпада в забава след изтичането му. Когато няма определен ден за изпълнение, длъжникът изпада в забава, след като бъде поканен от кредитора (чл. 84, ал. 2 от ЗЗД). В настоящия случай няма определен ден, поради което следва да се счете, че НАП- като длъжник изпада в забава след като бъде поканена от лицето да върне сумите. Поради това и на основание чл. 86, ал. 1, изр. І от ЗЗД, дължимата лихва следва да се изчисли от деня, следващ искането на лицето за възстановяване, ако такава бъде претендирана. В този смисъл е постановено ТР № 3 от 19.03.1996 г. по гр.дИзх. № 3/1995 г., ОСГК на ВС, както и трайната съдебна практика на ВКС.
В този смисъл би могло да бъдат допълнени писмо № М 24-31-43/17.12.2014 г. и Указание № 20-00-187/09.09.2014 г. на изпълнителния директор на НАП, при съгласие от страна на дирекция „Фискален контрол“.
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕНДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ:
/Г. ДИМИТРОВА/’

Оценете статията

Вашият коментар