Прилагане на чл. 252 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и чл. 73 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Относно: Прилагане на чл. 252 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и чл. 73 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи писмено запитване с вх. ……. от 11.09.2020 г.
В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
Със заповед на министъра на Министерство на образованието и науката (МОН), считано от 01.09.2020 г. Професионална гимназия по строителни технологии (ПГСТ) „П“ се влива в Професионална гимназия по транспорт (ПГТ) „Г“, което е отразено в регистър БУЛСТАТ. ПГСТ „П“ престава да съществува. Персоналът на закритото училище преминава към ПГТ „Г“ по чл. 123 от КТ.
За периода от 01.01.2020 до 31.08.2020 г. ПГСТ „П“ има реализирани собствени приходи, които подлежат на облагане с алтернативен данък и внасяне на данъка.
Поставени са следните въпроси:
1. Кога, как и кой подава данъчна декларация по реда на чл. 252 от ЗКПО за отчетените приходи, при условие, че вече няма директор (законен представител), който да подпише декларацията?
2. Може ли декларацията за бъде подадена на хартиен носител, по електронна поща или по друг начин?
3. Следва ли да бъде подписана с електронен подпис и чий да е той?
4. Следва ли да има номер от отчета за НСИ?
5. ПГТСТ „Г“ следва ли да дели отчетността си преди и след сливането, след като е приемник на закритото училище ПГСТ „П“ и ако да как и в какви срокове?
6. По какъв начин – на хартия, по електронен път, на електронна поща, подписана с електронен подпис, на кого, в какъв срок следва да се подава информация по чл. 73, ал. 1 и ал. 6 от ЗДДФЛ за периода от 01.01.2020 г. до 31.08.2020 г. на престаналата да съществува ПГСТ „П“?
7. Трудовите договори, които по чл. 123 от КТ преминават към ПГТСТ „Г“, следва ли да се включват в справката по чл. 73, ал. 6 за периода от 01.01.2020 г. до 31.108.2020 г.?
8. Съществува ли някакво задължение от страна на приемащата ПГТСТ „Г“ за подаване на тези справки за собствения си персонал преди и след сливането и ако да, в какви срокове и какво следва да се подаде?

В отговор на поставените от Вас въпроси, съобразявайки относимата нормативна уредба, изразявам следното становище.
По прилагането на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО):
По първи, втори, трети и четвърти въпрос:
Министърът на образованието и науката със заповед открива, преобразува, променя и закрива държавните училища. Основание за това е разпоредбата на чл. 310, ал. 1, т. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО).
Издадена е заповед № РД-14-52 от 13.07.2020 г. на Министерство на образованието и науката (МОН) по мотивирано предложение на началника на Регионалното управление на образованието Пловдив за оптимизиране на мрежата на държавните професионални гимназии, с която се преобразува ПГСТ „П“ и ПГТ „Г“. Съгласно заповедта, публикувана в неофициален раздел на Държавен вестник бр. 65 от 2020 г., учениците от двете гимназии продължават образованието си в преобразуваната Професионална гимназия по транспорт и строителни технологии (ПГТСТ) „Г“ и задължителната документация на двете гимназии се съхранява в преобразуваната гимназия.
На основание чл. 29, ал. 1 и ал. 2 от ЗПУО институциите в системата на предучилищното и училищното образование са юридически лица и придобиват това качеството от деня на обнародване на акта за откриването им в „Държавен вестник“, освен ако в него не е предвидено друго.
От гледна точка на извършеното със заповедта на МОН преобразуване и представеното във фактическата обстановка, съществуващото до 31.08.2020 г. юридическо лице ПГСТ „П“ престава да съществува като субект на правото (преобразуващо се лице). Преобразуваното юридическо лице ПГТ „Г“ запазва ЕИК по БУЛСТАТ и сменя името си на ПГТСТ „Г“, което се явява универсален правоприемник на всички права и задължения на престаналото да съществува училище ПГСТ „П“.
ЗКПО регламентира режима на облагане на бюджетните предприятия. Редът за облагане на приходите на бюджетните предприятия е установен в разпоредбите на чл. 248-253 от ЗКПО. Бюджетните предприятия подлежат на облагане с алтернативен данък върху приходите от сделки по чл. 1 от Търговския закон (ТЗ), както и от отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество. С подаването на годишната данъчна декларация по чл. 252 от ЗКПО се цели да се определи основата за данъчно облагане, както и размерът на дължимия данък в случаите, когато бюджетните предприятия се явяват данъчно задължени лица по смисъла на ЗКПО.
С промяната на ЗКПО в сила от 01.01.2019 г. е въведена разпоредбата на чл. 218а, ал. 1 и ал. 2, съгласно която последният представляващ данъчно задълженото лице – ликвидатор, синдик, представляващият място на стопанска дейност, неперсонифицирано дружество или осигурителна каса, декларира и внася удържания от имуществото на данъчно задълженото лице дължим данък, чийто срок за внасяне изтича след датата на заличаването/прекратяването. В случаите по ал. 1 данъкът за данъчния период, през който е извършено заличаването/прекратяването, се декларира и внася в 30-дневен срок от датата на заличаването/прекратяването.
Според Указания за попълване и подаване на декларацията по чл. 252 от ЗКПО, декларацията се подава в случаите на заличаване/прекратяване на данъчно задълженото лице, когато датата на заличаването/прекратяването е през текущата календарна година, като в този случай данъкът се декларира и внася в 30-дневен срок от датата на заличаването/прекратяването (чл. 218а, ал. 2).
Подаването на декларацията се извършва по електронен път с квалифициран електронен подпис на основание чл. 7, ал. 2 от ЗКПО и чл. 102 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). Подаването на декларацията може да се извърши на официалните електронни адреси на ТД/офиси на НАП, подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП). Декларациите, постъпващи в НАП по този ред, се считат надлежно подадени, ако са изпратени на обявен от НАП електронен адрес и декларацията (като електронен документ) е подписана с КЕП на задълженото или упълномощеното лице. Няма законово изискване електронното съобщение, с което е изпратена декларацията, да е подписано с КЕП.
В Част І – Данни за декларацията и за дейността на данъчно задълженото лице, на ред 6 „Декларацията се подава за данъчно задължено лице, което се заличава/прекратява, и датата на заличаване/прекратяване е през календарната година, за която се отнася декларацията„ се отбелязва, когато декларацията се подава в срока по чл. 218а, ал. 2 от ЗКПО, като се посочва датата на заличаване/прекратяване. Когато е отбелязан този ред, в част ІІ се попълват данните за заличеното/прекратеното данъчно задължено лице, като на р. 7 се вписват данните на последния представляващ данъчно задълженото лице.
В същата тази част I на ред 4 се посочва „Вх. № и дата на годишния отчет за дейността“, когато се подава годишната данъчна декларация. Съгласно указанието в декларацията ред 4 не се попълва, когато е отбелязан ред 6, т.е. когато декларацията се подава при заличаване/прекратяване, което е през календарната година, както в случая считано от 01.09.2020 г.
По пети въпрос:
Разпоредбата на чл. 2, т. 3 от Закона за счетоводството (ЗСч) определя бюджетните предприятия като предприятия, които следва да прилагат разпоредбите му.
Според чл. 63 от ЗСч бюджетните предприятия осъществяват счетоводството си в съответствие с изискванията на глава петнадесета от Закона за публичните финанси (ЗПФ). Формата, структурата и съдържанието на годишните и междинните финансови отчети на бюджетните предприятия се определят от министъра на финансите съгласно чл. 166, ал. 2 от ЗПФ. Редът, начинът и сроковете за съставяне и представяне на финансовите отчети на бюджетните предприятия и публикуването на информацията от тях се определят съгласно чл. 170 от ЗПФ.
По прилагане на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ):
На основание чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ, работодателите изготвят справка по образец за изплатените през годината облагаеми доходи по трудови правоотношения и за удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски. В справката се включва и информацията, свързана с определянето на годишната данъчна основа и годишния данък по реда на чл. 49 за лицата, на които към 31 декември на данъчната година работодателят е работодател по основното трудово правоотношение.
Справката по ал. 6 се предоставя в срока и по реда на ал. 2, 4 и 5 на чл. 73 от закона.
• справката се предоставя в срок до 28 февруари на следващата година в ТД на НАП по мястото на регистрация на работодателя;
• при преобразуване или прехвърляне на предприятие справката се изготвя от правоприемника;
• справката се предоставя само по електронен път във формат и по ред, одобрени със заповед на изпълнителния директор на НАП.
Предвид изложеното, в настоящия случай ПГТСТ „Г“, като правоприемник на ПГСТ „П“, ще следва да изготви справка по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за персонала нает по трудови правоотношения и преминал към ПГТСТ „Г“, както и за персонала, ако има такъв, който е с прекратен трудов договор към 01.09.2020 г. и да подаде информация за изплатените доходи от трудови правоотношения в срок до 28 февруари 2020 г.
В Част І на справката се попълват данните на работодателя, който подава информацията за доходите от трудови правоотношения на съответните работници и служители. Когато справката се подава от правоприемник, в тази част се посочват данните на правоприемника, а на съответните редове в колона 23 на Част ІІ се вписва ЕИК на преобразуващото се предприятие.

5/5

Вашият коментар