прилагане на чл. 44 и следващите от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) спрямо дарения на местна коалиция от кандидати за общински съветници

3_ 954/15.06.2020 г.

ЗМДТ, чл. 44, ал. 1 и 2;
ЗМДТ, чл. 48, ал. 1, т. 4;
ЗМДТ, чл. 49, ал. 1, 3, 4

ОТНОСНО: прилагане на чл. 44 и следващите от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) спрямо дарения на местна коалиция от кандидати за общински съветници

Според изложеното в запитването и допълнителните данни, във връзка с Местни избори 2019 г. и изискване на Сметната палата, са изготвени определени справки и „Отчет за приходите, разходите и поетите задължения“ във връзка с предизборната кампания на МК А, регистрирана в ОИК – Р, община Р. В този отчет, в раздел ІІ, т.5 Данъци и такси, т. 5.1. Данък върху даренията, е записана сумата от 1хх лв., която представлява 5% върху сумата от 2ххх лв., която сума е дарения от кандидати за общински съветници. Допълнително се посочва, че МК А няма регистрация като юридическо лице с нестопанска цел.
В тази връзка са поставени въпросите:
1. Следва ли да бъде начисляван такъв данък или не?
2. Ако се начислява, къде да бъде внасян и по каква сметка?

При така изложената фактическа обстановка и с оглед разпоредбите на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ, обн. ДВ бр. 117/1997 г., посл. доп. ДВ бр. 18/2020г.) e изразено следното становище:
С данък при безвъзмездно придобиване на имущества се облагат имуществата, придобити по дарение и безвъзмездно придобитите по друг начин имущества, както и погасените чрез опрощаване задължения /чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от ЗМДТ/. Получените от физически и юридически лица дарения във вид на парични средства, безспорно представляват имущества по смисъла на чл. 44, ал. 1 от ЗМДТ.
В чл. 48, ал. 1 от ЗМДТ, в приложимата редакция, са уредени хипотезите на освобождаване от данък. Към разглеждания случай отношение би могла да има разпоредбата на т. 4, която съдържа две хипотези на освобождаване от данък – на даренията за юридическите лица с нестопанска цел, които получават субсидии от централния бюджет, и юридическите лица с нестопанска цел със статут в обществена полза за получените и предоставените дарения.
Кръгът на субектите – юридически лица с нестопанска цел, които получават субсидии от бюджета, се определя от Закона за държавния бюджет за съответната година. Политическите партии са юридически лица с нестопанска цел по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), за които законът предвижда специална нормативна уредба /§ 2, ал. 1 от ПЗР/, като не ги изключва от общото понятие „юридически лица с нестопанска цел“ /аргумент от § 2, ал. 2 от ПЗР на ЗЮЛНЦ/.
Що се отнася до осъществяване на второто условие по чл. 48, ал. 1, т. 4, предл. първо от ЗМДТ, а именно юридическите лица с нестопанска цел да получават субсидии от централния бюджет, то е налице по отношение на политическите партии, които на последните избори за народни представители са получили не по-малко от едно на сто от действителните гласове в страната и извън страната, с изключение на гласовете по чл.279, ал. 1, т. 6 от Изборния кодекс, както и коалициите, които на последните избори за народни представители са получили не по-малко от 4 на сто от действителните гласове в страната и извън страната, с изключение на гласовете по чл.279, ал. 1, т. 6 от Изборния кодекс /чл. 25, ал. 1 и чл. 26 от Закона за политическите партии (ЗПП)/.
Тъй като в настоящия случай става въпрос за местна коалиция от политически партии, която няма правосубектност и не е юридическо лице с нестопанска цел със статут в обществена полза, както и същата не отговоря на условията по чл. 25 и чл. 26 от ЗПП, преференциите по чл. 48, ал. 1. т. 4 от ЗМДТ не могат да бъдат приложени и при безвъзмездно придобиване на имущества от местната коалиция данък се дължи.
Съгласно чл. 49, ал. 1 от ЗМДТ, данъкът се заплаща в общината по местонахождението на недвижимия имот, а в останалите случаи – по постоянния адрес, съответно по седалището на данъчно задълженото лице. Както беше отбелязано коалициите от политически партии нямат правосубектност, поради което данъчнозадължени лица за получените дарения са политическите партии, участващи в коалицията, като това в настоящия случай са политическите партии, участващи в местната коалиция.
На основание чл. 3 от ЗМДТ декларации по този закон се подават от данъчно задължените лица или от техните законни представители по образец, одобрен от министъра на финансите, който се обнародва в „Държавен вестник“. Със Заповед №ЗМФ-1173 от 18.12.2019 г. (ДВ бр. 101 от 2019 г.) е утвърден образец на декларация за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущества. Така утвърденият по нормативно определения ред образец на декларация към настоящия момент позволява декларирането с една декларация и на повече от едно дарение, всяко едно от тях индивидуализирано по вид, количество, обща стойност, дата на придобиване, начин на придобиване, дължима част от данъка и основания за освобождаване.
По силата на чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ (нова ДВ, бр. 96 от 2019 г., в сила от 01.01.2020г.) при безвъзмездно придобиване на имущество, с изключение на случаите по ал. 2, лицата, получили имущество, подават декларация за облагането му с данък и заплащат данъка в двумесечен срок от получаването му. Съгласно текста на разпоредбата на чл. 49, ал. 4 от ЗМДТ (ДВ, бр. 96 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.), декларация по ал.3 не се подава само в случаите по чл. 44, ал. 5 и 6 и чл. 48, ал. 1, т.5, 6, 8 и 9, както и за получени и предоставени дарения от юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.
В § 12 от Преходни и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (обн. – ДВ, бр. 102 от 2019г., в сила от 01.01.2020 г.) е посочено, че за имущества, придобити безвъзмездно през 2019г., с изключение на случаите, предвидени в чл. 49, ал. 2 (приложими за недвижими имоти и моторни превозни средства) и ал. 4 от ЗМДТ, за които не е платен данък при придобиването им, данъчно задължените лица подават декларация за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущества и заплащат данъка в срок до 31 март 2020г.

5/5

Вашият коментар