прилагане на чл. 44 и следващите от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) спрямо дарения на местна коалиция от кандидати за общински съветници

3_ 954/15.06.2020 г.

ЗМДТ, чл. 44, ал. 1 и 2;
ЗМДТ, чл. 48, ал. 1, т. 4;
ЗМДТ, чл. 49, ал. 1, 3, 4

ОТНОСНО: прилагане на чл. 44 и следващите от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) спрямо дарения на местна коалиция от кандидати за общински съветници

Според изложеното в запитването и допълнителните данни, във връзка с Местни избори 2019 г. и изискване на Сметната палата, са изготвени определени справки и „Отчет за приходите, разходите и поетите задължения“ във връзка с предизборната кампания на МК А, регистрирана в ОИК – Р, община Р. В този отчет, в раздел ІІ, т.5 Данъци и такси, т. 5.1. Данък върху даренията, е записана сумата от 1хх лв., която представлява 5% върху сумата от 2ххх лв., която сума е дарения от кандидати за общински съветници. Допълнително се посочва, че МК А няма регистрация като юридическо лице с нестопанска цел.
В тази връзка са поставени въпросите:
1. Следва ли да бъде начисляван такъв данък или не?
2. Ако се начислява, къде да бъде внасян и по каква сметка?

При така изложената фактическа обстановка и с оглед разпоредбите на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ, обн. ДВ бр. 117/1997 г., посл. доп. ДВ бр. 18/2020г.) e изразено следното становище:
С данък при безвъзмездно придобиване на имущества се облагат имуществата, придобити по дарение и безвъзмездно придобитите по друг начин имущества, както и погасените чрез опрощаване задължения /чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от ЗМДТ/. Получените от физически и юридически лица дарения във вид на парични средства, безспорно представляват имущества по смисъла на чл. 44, ал. 1 от ЗМДТ.
В чл. 48, ал. 1 от ЗМДТ, в приложимата редакция, са уредени хипотезите на освобождаване от данък. Към разглеждания случай отношение би могла да има разпоредбата на т. 4, която съдържа две хипотези на освобождаване от данък – на даренията за юридическите лица с нестопанска цел, които получават субсидии от централния бюджет, и юридическите лица с нестопанска цел със статут в обществена полза за получените и предоставените дарения.
Кръгът на субектите – юридически лица с нестопанска цел, които получават субсидии от бюджета, се определя от Закона за държавния бюджет за съответната година. Политическите партии са юридически лица с нестопанска цел по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), за които законът предвижда специална нормативна уредба /§ 2, ал. 1 от ПЗР/, като не ги изключва от общото понятие „юридически лица с нестопанска цел“ /аргумент от § 2, ал. 2 от ПЗР на ЗЮЛНЦ/.
Що се отнася до осъществяване на второто условие по чл. 48, ал. 1, т. 4, предл. първо от ЗМДТ, а именно юридическите лица с нестопанска цел да получават субсидии от централния бюджет, то е налице по отношение на политическите партии, които на последните избори за народни представители са получили не по-малко от едно на сто от действителните гласове в страната и извън страната, с изключение на гласовете по чл.279, ал. 1, т. 6 от Изборния кодекс, както и коалициите, които на последните избори за народни представители са получили не по-малко от 4 на сто от действителните гласове в страната и извън страната, с изключение на гласовете по чл.279, ал. 1, т. 6 от Изборния кодекс /чл. 25, ал. 1 и чл. 26 от Закона за политическите партии (ЗПП)/.
Тъй като в настоящия случай става въпрос за местна коалиция от политически партии, която няма правосубектност и не е юридическо лице с нестопанска цел със статут в обществена полза, както и същата не отговоря на условията по чл. 25 и чл. 26 от ЗПП, преференциите по чл. 48, ал. 1. т. 4 от ЗМДТ не могат да бъдат приложени и при безвъзмездно придобиване на имущества от местната коалиция данък се дължи.
Съгласно чл. 49, ал. 1 от ЗМДТ, данъкът се заплаща в общината по местонахождението на недвижимия имот, а в останалите случаи – по постоянния адрес, съответно по седалището на данъчно задълженото лице. Както беше отбелязано коалициите от политически партии нямат правосубектност, поради което данъчнозадължени лица за получените дарения са политическите партии, участващи в коалицията, като това в настоящия случай са политическите партии, участващи в местната коалиция.
На основание чл. 3 от ЗМДТ декларации по този закон се подават от данъчно задължените лица или от техните законни представители по образец, одобрен от министъра на финансите, който се обнародва в „Държавен вестник“. Със Заповед №ЗМФ-1173 от 18.12.2019 г. (ДВ бр. 101 от 2019 г.) е утвърден образец на декларация за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущества. Така утвърденият по нормативно определения ред образец на декларация към настоящия момент позволява декларирането с една декларация и на повече от едно дарение, всяко едно от тях индивидуализирано по вид, количество, обща стойност, дата на придобиване, начин на придобиване, дължима част от данъка и основания за освобождаване.
По силата на чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ (нова ДВ, бр. 96 от 2019 г., в сила от 01.01.2020г.) при безвъзмездно придобиване на имущество, с изключение на случаите по ал. 2, лицата, получили имущество, подават декларация за облагането му с данък и заплащат данъка в двумесечен срок от получаването му. Съгласно текста на разпоредбата на чл. 49, ал. 4 от ЗМДТ (ДВ, бр. 96 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.), декларация по ал.3 не се подава само в случаите по чл. 44, ал. 5 и 6 и чл. 48, ал. 1, т.5, 6, 8 и 9, както и за получени и предоставени дарения от юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.
В § 12 от Преходни и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (обн. – ДВ, бр. 102 от 2019г., в сила от 01.01.2020 г.) е посочено, че за имущества, придобити безвъзмездно през 2019г., с изключение на случаите, предвидени в чл. 49, ал. 2 (приложими за недвижими имоти и моторни превозни средства) и ал. 4 от ЗМДТ, за които не е платен данък при придобиването им, данъчно задължените лица подават декларация за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущества и заплащат данъка в срок до 31 март 2020г.

5/5
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Прилагане на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) по отношение на акционерно дружество със специална инвестиционна цел (АДСИЦ) при отнемане на лиценза му съгласно чл. 16, т. 4 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация (ЗДСИЦДС) след отказ от лиценз, което съгласно чл. 17, ал. 4 от същия закон продължава да съществува като акционерно дружество (АД).

Изх. № 24-38-3Дата: 19.04.2021 год. ЗКПО, чл. 27, ал. 1, т. 1; ЗКПО, чл. 34, ал. 1; ЗКПО, чл. 65; ЗКПО, чл. 83, ал. 1;

Прилагане на Наредба № Н-18/13.12.2006 г. на МФ за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства при продажбата на течни горива и други стоки в бензиностанция <

3_1947/19.06.2012 г. ЗДДС, чл.118, ал.6;ЗДДС, чл.118, ал.7;Наредба № Н-18/2006г., § 28 от ПЗРНаредба № Н-18/2006г., чл.3, ал.3;Наредба № Н-18/2006г., чл. 18, ал. 2;Наредба № Н-18/2006г.,

ДОПК, чл.169, aл. 4,ЗМДТ, чл.4

2_103/28.01.2013 г.ДОПК – чл.169, ал.4ЗМДТ – чл.4В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Юридическо лице има деклариран товарен автомобил в МДТ Община Разград. Задължението за

прилагането на разпоредбите на Наредба № Н-18/2006 г. на МФ за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства

5_13.01.2012 г.Наредба № Н-18/2006 г. : §59ЗДДС: чл.118относно: прилагането на разпоредбите на Наредба № Н-18/2006 г. на МФ за регистриране и отчитане на продажбите в