Прилагане на чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

ОТНОСНО: Прилагане на чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

В Дирекция ОДОП ….. постъпи Ваше писмено запитване с вх. № ….. от 24.02.2020 г.
В запитването е посочено, че дружеството е декларирало прекъсване на дейност. Предприятието е регистрирано по реда на ЗДДС. Дружеството има актив – магазин, който отдава под наем. На тримесечие се внася данък върху добавената стойност в размер на 12.50 лв. на тримесечие.
Поставен е следният въпрос:
Следва ли дружеството да подава годишен финансов отчет и да го публикува в Агенцията по вписванията?
Предвид изложената фактическа обстановка и разпоредбите на ЗКПО и Закона за счетоводството (ЗСч), изразявам следното становище:
Разпоредбата на чл. 92, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗКПО, определя че данъчно задължените лица, които се облагат с корпоративен данък, подават годишна данъчна декларация по образец за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък. Годишната данъчна декларация се подава в срок до 31 март на следващата година в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите (НАП) по регистрация на данъчно задълженото лице. С годишната данъчна декларация се подава и годишният отчет за дейността. Годишен отчет за дейността по смисъла на § 1, т. 56 от допълнителните разпоредби (ДР) на ЗКПО е този по чл. 20, ал. 4 от Закона за статистиката (ЗСт), а именно лицата са длъжни да представят на Националния статистически институт (НСИ) годишен отчет за дейността си, съдържащ статистически справки и счетоводни документи.
Според чл. 92, ал. 4 от ЗКПО годишна данъчна декларация и годишен отчет за дейността не подават данъчно задължените лица, които през данъчния период не са осъществявали дейност по смисъла на ЗСч. В § 1, т. 30 от допълнителните разпоредби на ЗСч предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период са предприятия, за които едновременно са налице следните условия:
а) през отчетния период не са извършвали сделки по чл. 1, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ);
б) през отчетния период не са възникнали условия да бъде признат приход съгласно Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти;
в) не са осъществявали дейност, свързана с инвестиции, производство и/или продажба;
г) не са осъществявали покупка на стоки и услуги с цел получаване на доходи и печалби.
На основание гореизложените нормативни изисквания следва да се направи извод, че дружеството извършва дейност по смисъла на § 1, т. 30 от ДР на ЗСч и отчитане на приходи от отдаване под наем на недвижимо имущество. Следователно дружеството е необходимо да подава годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО в случаите на отчитане на счетоводни приходи, независимо от техния размер. Фактът, че НАП е уведомена за прекъсване на дейността не е относим и не отменя задължението за подаването на декларация по чл. 92 от ЗКПО. Следователно дружеството е необходимо да подава и годишен отчет за дейността по силата на разпоредбите в ЗСт. На основание заповед № З-ЦУ-1942 от 17.12.2019 г., лицата, които са осъществявали дейност през отчетната 2019 г., но приходите и разходите за дейността са под 500 лева и не могат да попълнят годишен отчет за дейността, подават декларация (Приложение № 11).
Съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗСч всички търговци по смисъла на Търговския закон публикуват годишния финансов отчет, консолидирания финансов отчет и годишните доклади по глава седма, приети от общото събрание на съдружниците или акционерите или от съответния орган чрез заявяване за вписване и представяне за обявяване в търговския регистър, в срок до 30 юни на следващата година.
Изключение от това изискване се допуска от нормата на чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч, съгласно която всички предприятия (с изключение на бюджетни предприятия и еднолични търговци), които не са осъществявали дейност през отчетния период, декларират това обстоятелство еднократно за първия отчетен период, в който не е осъществявана дейност, с декларация по образец, утвърден със заповед на министъра на финансите.
По отношение на задълженията на дружеството да публикува годишния финансов отчет, Националната агенция за приходите (НАП), не може да изрази становище, тъй като прилагането на процедурата по публикуване на отчета не е от нейната компетентност, а от компетентността на Агенцията по вписванията.

5/5

Вашият коментар