прилагане на Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, коит 258

Изх. № М-26-С-70
Дата: 06.12.2019 год.
ДР на ЗДДС, § 1, т. 84;
ДР на ЗДДС, § 1, т. 87;
Наредба № Н-18/2006 г., чл. 3, ал. 1;
ДР на Наредба Н-18/2006 г., § 1, т.19.

ОТНОСНО: прилагане на Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.)

Предоставям Ви отговори на въпроси, свързани с измененията в Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.), които сте поставили във Ваше писмо, заведено с вх. № М-26-С-70/12.02.2019 г.
Изложена е следната фактическа обстановка: „……“ ООД, ЕИК ……, продава осигурителни устройства в различни държави – в и извън ЕС. През 2019г. дружеството възнамерява да разшири дейността си като създаде и поддържа онлайн платформа за улеснение на клиентите си, през която те да могат да поръчват и плащат. Процесът ще се състои в:
1. Регистрация на клиента- Клиентът попълва данните си, като посочва държава, адрес и валиден ДДС номер.
2. Въвеждане на поръчката- Клиентът избира от предлаганите продукти и ги добавя в кошницата на сайта.
3. При приключване на поръчката системата определя сумата за плащане, включително дължимите данъци и изпраща на клиента потвърждение на поръчката, като му дава възможност да избере начин на плащане между плащане с платежно нареждане или с карта.
4. След направената поръчка и плащане, служител на дружеството организира доставката, следователно издава фактура и организира транспорт.
Въпрос №1:
Счита ли се за електронен магазин описания сайт ?
Отговор:
Съгласно параграф 1, т. 87 от ДР на ЗДДС, „електронен магазин“ е интернет-сайт, чрез който се извършва продажба на стоки/услуги чрез сключване на договор от разстояние по чл. 45 от Закона за защита на потребителите и който има вградена функционалност за избор, включване и изключване на стоки/услуги в потребителска кошница, за въвеждане на информация за купувача, адреса на доставка и за избор на метод за плащане.
Посоченият от Вас сайт попада в хипотезата на „електронен магазин“ съгласно параграф 1, т. 87 от ДР на ЗДДС.
Въпрос №2:
Следва ли онлайн платформата да се счита за софтуер за управление на продажбите?
Отговор:
Съгласно §1, т. 84 от Допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), „софтуер за управление на продажби в търговски обект“ е всеки софтуер или модул от софтуер, независимо от технологиите за реализацията му, използван за обработка на информация за извършване на продажби на стоки и/или услуги в търговски обект, за които е налице задължение за издаване на фискален бон.
Съгласно §1, т. 19 от ДР на Наредба №Н-18/2006 г., „управление на продажбите“ чрез използване на софтуер за управление на продажбите в търговски обект е процес по автоматизирана обработка на информация за извършване на продажби на стоки или услуги, включващ проследяване на движението на стоките или изпълнението на услугите от заявяването им до тяхното предоставяне и/или извършване на плащане.
Задължително изискване, заложено в определението, е обработката на информацията да бъде автоматизирана. Това означава, че софтуерът автоматизирано обработва и съхранява в база данни въвеждана информация за количество, вид и продажна цена на заявени от клиент стоки и/или услуги и отразява тяхното предоставяне/заплащане.
Предвид изложеното в запитването софтуерът на електронния магазин притежава характеристиките на СУПТО по смисъла на ДР на ЗДДС и ДР на Наредба № Н-18/2006 г. и трябва да отговаря на всички изисквания на наредбата. В допълнение към настоящия отговор препоръчвам да се запознаете с публикуваните разяснения на сайта на НАП, рубрика „Полезно“, тема „Ново! Касови апарати, електронни търговци, СУПТО“, документ „Схеми е-магазини – СУПТО“.
Въпрос №3:
Необходимо ли е да се издава фискален бон в случаите на плащане с карта, като се има в предвид, че плащането се извършва чрез виртуален ПОС терминал на Уникредит Булбанк АД през системата Борика?
Отговор:
Съгласно чл. 118, ал. 1 от ЗДДС, всяко регистрирано и нерегистрирано по закона лице е длъжно да регистрира и отчита извършените от него доставки/продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство (фискален бон) или чрез издаване на касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (системен бон), независимо от това дали е поискан друг данъчен документ. По смисъла на ал. 3 на същия член, фискалният и системният бон са хартиени документи, регистриращи продажба/доставка на стока или услуга в търговски обект, по която се плаща в брой, с чек, с ваучер, с банкова кредитна или дебитна карта или с други заместващи парите платежни средства, издадени от въведено в експлоатация фискално устройство от одобрен тип или от одобрена интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност. В случаите на продажби на стоки или услуги чрез електронен магазин фискалният/системният бон, регистриращ продажбата, може да се генерира в електронен вид и автоматично да се предостави на електронен адрес на получателя, без да се издава хартиен документ, по ред и по начин, определени с наредбата.
Разпоредбата на чл. 3, ал. 1 от Наредба №Н-18/2006 г. урежда, че всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от ФУ или касова бележка от ИАСУТД, освен когато плащането се извършва чрез внасяне на пари в наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС), или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги (ЗПУ).
От посоченото във Вашето запитване е уточнено, че приемате плащания с дебитни или кредитни карти. Съгласно цитираните по- горе разпоредби на ЗДДС и Наредба № Н- 18/2006г., за всяко плащане, което е извършено чрез POS-терминал с дебитни или кредитни карти, се издава фискална касова бележка от регистрирано в НАП фискално устройство.

ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

Оценете статията

Вашият коментар