прилагане на Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, коит 263

Изх. № М-26-И-83
Дата: 24.04.2020 год.
ДР на ЗДДС, §1, т. 84;
Наредба №Н-18/2006 г., чл. 25, ал. 2;
ДР на Наредба №Н-18/2006 г., § 1, т. 19;
Наредба №Н-18/2006 г., Приложение № 29.

ОТНОСНО: прилагане на Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.)

Предоставям Ви отговор на въпрос, поставен във Ваше писмо, заведено в общия деловоден регистър на ЦУ на НАП с №М-26-И-83/ 08.03.2019 г. във връзка с прилагане разпоредбите на Наредба №Н-18/2006 г.
Представена е следната фактическа обстановка:
Дистрибуторска фирма има следната организация на работния процес: Поръчката се взима на място при клиента от служител на фирмата (Търговец) с мобилно устройство, свързано онлайн с ERP-софтуер. В офиса (складова база), където няма касов апарат и не се извършват плащания в брой, постъпилите поръчки се обработват в ERP-софтуер. При необходимост се коригират и се подготвят за експедиция. Издават се и се разпечатват необходимите документи за продажба (стокова разписка и фактура). 
Служител на фирмата (Шофьор-Дистрибутор) с автомобил на фирмата доставя стоката на място в обектите на клиентите. Предава стоката и съпътстващите документи. В него или в автомобила няма устройство с връзка към ERP-софтуера. Клиентът плаща задълженията си от сегашни и предишни доставки чрез отложено плащане в брой, на същия служител, който има в себе си само мобилен фискален касов апарат (ЕКАФП), регистриран „без стационарен обект”. На него въвежда на ръка и пуска фискален бон за получената сума. Сумата може да бъде цяло или частично плащане по вземания за приети от клиента доставки на стока.
Поставен е следният въпрос: Необходимо ли е мобилното ФУ на служителя, който приема сумата от клиента да бъде свързано към ERP-софтуера?
Отговор:
Съгласно §1, т. 84 от Допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) „софтуер за управление на продажби в търговски обект“ е всеки софтуер или модул от софтуер, независимо от технологиите за реализацията му, използван за обработка на информация за извършване на продажби на стоки и/или услуги в търговски обект, за които е налице задължение за издаване на фискален бон.
Съгласно §1, т. 19 от ДР на Наредба №Н-18/2006 г., „управление на продажбите“ чрез използване на софтуер за управление на продажбите в търговски обект е процес по автоматизирана обработка на информация за извършване на продажби на стоки или услуги, включващ проследяване на движението на стоките или изпълнението на услугите от заявяването им до тяхното предоставяне и/или извършване на плащане.
Задължително изискване, заложено в определението, е обработката на информацията да бъде автоматизирана. Това означава, че софтуерът автоматизирано обработва и съхранява в база данни въвеждана информация за количество, вид и продажна цена на заявени от клиент стоки и/или услуги и отразява тяхното предоставяне/заплащане.
Всеки софтуер, който притежава характеристиките на софтуер за управление на продажбите в търговски обект съгласно посочените по-горе определения, попада в приложното поле на Наредба №Н-18/2006 г. На база изложената фактическа обстановка могат да бъдат направени следните заключения:
1. Начинът, по който дружеството осъществява дейността си, попада в обхвата на определението за разносна търговия, съдържащо се в §1, т. 1 от Допълнителните разпоредби (ДР) на Наредба №Н-18/2006 г., а именно продажба на стоки или услуги извън търговския обект по предварителна заявка.
2. ERP-софтуерът, използван в офиса – складова база, притежава характеристиките на СУПТО и следва да отговаря на всички изисквания съгласно Приложение №29 от Наредба №Н-18/2006 г.
Съгласно чл. 25, ал. 2 от Наредба №Н-18/2006 г., при разносна търговия фискалната касова бележка може или да бъде издадена от лицето по чл. 3 и да бъде предадена на разносвача, който да предостави на купувача при плащането, или разносвачът да издаде фискален бон на място при клиента при предаване на стоката и получаване на плащането. Този избор не променя същността на търговската операция и факта, че по смисъла на Наредба №Н-18/2006 г. в офиса-складова база се извършват продажби, плащането на които изисква издаване на фискален бон.
От гореизложеното следва, че ERP-софтуерът, който трябва да отговори на всички изисквания към СУПТО съгласно Приложение №29 от Наредба №Н-18/2006 г., трябва да бъде свързан и да управлява фискалните устройства, вкл. мобилните фискални устройства, използвани от шофьорите-дистрибутори.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

данъчни и осигурителни задължения на дружество във връзка с назначен управител по договор за управление и контрол, който не получава възнаграждение

03_1871/24.06.2010 г.ЗДДФЛчл.8ЗДДФЛчл.12., ал.1КСОчл.4, ал.1, т.7КСОчл.6, ал.3 Относно: данъчни и осигурителни задължения на дружество във връзка с назначен управител по договор за управление и контрол, който

Възникване на задължение за регистрация от посредника в тристранна операция по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

ОТНОСНО: Възникване на задължение за регистрация от посредника в тристранна операция по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) В Дирекция ОДОП …..

прилагане на ЗДДС

ОТНОСНО: прилагане на ЗДДС В Дирекция «ОУИ»-постъпи Ваше запитване с вх. № …../ 25.09.2012г. Изложена е следната фактическа обстановка:Дружеството е регистрирано по ЗДДС и извършва

Здравно осигуряване на чуждестранно физическо лице, гражданин на държава членка на ЕС

Изх. № ………………..До Дата…………………… Дирекция „ОУИ” Гр. Велико ТърновоОтносно:Здравно осигуряване на чуждестранно физическо лице, гражданин на държава членка на ЕСПо силата на чл. 33, ал.