fbpx

Прилагане на Наредба № Н-18/13.12.2006 г. на МФ

3_960/26.03.2012г.
ЗДДС, чл.118, ал.1;
Наредба № Н-18/2006 г на МФ, чл. 3, ал. 1;
Наредба № Н-18/2006 г на МФ, чл. 20, ал. 1;
Наредба № Н-18/2006 г на МФ, чл. 39, ал. 6, ал. 7;
Наредба № Н-18/2006 г на МФ, чл. 36, ал. 1;
Наредба № Н-18/2006 г на МФ, чл. 40, ал. 1, ал. 3 , ал. 4;
Наредба № Н-18/2006 г на МФ, чл. 50, ал. 2, ал. 3.

Относно: Прилагане на Наредба № Н-18/13.12.2006 г. на МФ
Според изложеното в запитването на 05.10.2011г. дружеството е свързало с НАП доработеното фискално устройство (ФУ) марка „X”. През месец февруари 2012г. ФУ е дало дефекти и поради тази причина е било изпратено за ремонт на производителя му. На 29 февруари 2012г. апаратът отново дава дефект и езакупен нов касов апарат, който е свързан с НАП по установения ред.
В гаранционната карта на бракуваното ФУ сервизът и производителят не са отбелязали, че апаратът е бил на ремонт. Извършваните през това време продажби са били отчитани с касови бележки от кочан.
Изключен е стария апарат, като е приключена и книгата за дневни финансови отчети. На 01.03.2012г. е въведен в употреба новия касов апарат и за него е заведена нова книга за дневните финансови отчети.
Във връзка с горното и предвид това, че дружеството желае да запази стария апарат се поставя въпроса правилно ли е процедирано и ако не, как следва да се постъпи?
При така изложената фактическа обстановка с оглед разпоредбите на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. на МФ за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (Наредба № Н-18/2006 г. на МФ, обн. ДВ бр.106 от 27 декември 2006г., посл. изм. ДВ бр.7 от 24 януари 2012г.) и Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС, обн. ДВ, бр.63 от 4 август 2006 г., посл. изм. ДВ,бр.99 от 16.12.2011г.) изразяваме следното становище:
На основание чл.118, ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) всяко
регистрирано и нерегистрирано по този закон лице е длъжно да регистрира и отчита
извършените от него доставки/продажби в търговски обект чрез издаване на фискална
касова бележка от фискално устройство, независимо дали е поискан друг данъчен документ, а получателят е длъжен да получи фискалната касова бележка и да я съхранява до напускане на обекта. Фискалната касова бележка (фискалният бон) е хартиен документ, регистриращ продажба/доставка на стока или услуга в търговски обект, по която се плаща в брой, с чек, с ваучер, с банкова кредитна или дебитна карта или с други заместващи парите платежни средства, издаден от въведено в експлоатация фискално устройство от одобрен тип, за което е заверено свидетелство за регистрация съгласно чл. 118, ал. 3 от ЗДДС. Прилагането на чл. 118 от ЗДДС, редът и начинът за издаване на фискални касови бележки и за установяване на дистанционна връзка с НАП са определени с Наредба № Н-18/2006 г. на МФ.
В чл. 3, ал. 1 от Наредба № Н-18/2006 г. на МФ е регламентирано, че всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство (ФУ), освен когато плащането се извършва чрез кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги.
Разпоредбата на чл. 25, ал.1 и ал. 3 от Наредба № Н-18/2006 г. на МФ указва, че независимо от документирането с първичен счетоводен документ задължително се издава фискална касова бележка за всяка продажба на лицата по чл. 3, ал. 1за всяко плащане с изключение на случаите, когато плащането се извършва чрез кредитен превод, директен дебит или чрез наличен паричен превод или пощенски паричен превод по чл. 3, ал. 1, като фискалната касова бележкасе издава при извършване на плащането.
В запитването е посочено, че в гаранционната карта на старото ФУ сервизът и производителят не са отбелязали, че апаратът е бил на ремонт, но извършваните през това време продажби са били отчитани с касови бележки от кочан. Във връзка с това следва да се има предвид, че съгласно чл. 36, ал. 1 отНаредба № Н-18/2006 г. на МФ продажбите се документират с касови бележки от кочан в случаите на спиране на захранващото напрежение, извършване на експертиза на ФУ от БИМ или по време на ремонт на ФУ за вписаното в паспорта време. При повреда на ФУ, включително нулиране на оперативната памет (“НУЛИРАН RAM“), повреден КЛЕН или препълване на фискалната памет или на КЛЕН, лицето по чл. 3 е длъжно незабавно да повика сервизната фирма, с която има сключен договор за сервизно обслужване.
На основание чл. 40, ал.1, т.1 от наредбата лицето, издаващо касови бележки от кочан на страницата за съответната дата в книгата по чл. 39, ал. 5 вписва началния и крайния номер на издадените касови бележки за деня и общия оборот, изчислен въз основа на всички тях, както и текст, указващ причината за отчитането на продажбите, който приремонт на ФУ е “ремонт“.
От друга страна всяка сервизна фирма е задължена да отбележи в паспорта и в досието на касовия апарат датата и часът на приемане за ремонт на ФУ (чл.50, ал. 2 от Наредба № Н-18/2006 г.). Освен това на основание чл.50, ал. 3 от наредбата, сервизът е задължен при завършване на ремонта да впише датата и часа на завършването му, както и описание на дефекта в паспорта и в досието на ФУ. Вписванията в паспорта се заверяват с подпис на сервизния техник и печат на сервизната фирма.
Обръщаме внимание, че времето, през което ФУ е било в ремонт, се доказва пред органите по приходите чрез вписаните от сервизната фирма данни за ремонта в паспорта на устройството и вписаните данни за ремонта в книгата за дневните финансови отчети от лицето по чл. 3 (чл. 40, ал. 3 от наредбата).
На основание чл. 40, ал. 4 от Наредба № Н-18/2006 г. на МФ ремонт без направено вписване в паспорта на ФУ от сервизния техник не се признава от органа по приходите, съответно лицето по чл. 3 се санкционира със санкцията за неизползване на ФУ за времето на ремонта.
С оглед на гореизложеното, обстоятелството, че касовият апарат е бил на ремонт следва задължително да е отбелязано в паспорта на ФУ, а не в гаранционната карта на апарата. Неотбелязването на ремонта на касовия апарат в гаранционната му карта е ирелевантен факт по отношение прилагането наНаредба № Н-18/2006 г. на МФ.
Относно извеждането от експлоатация на доработения касов апарат следва да се има предвид, че тъй като в случая ФУ отговаря на изискванията за дистанционна връзка, се прилага новият ред за извеждане от експлоатация (дерегистрация) на ФУ и демонтаж на фискалната памет, регламентиран в чл. 20, ал. 1 от наредбата. В тази правна норма за извеждане от експлоатация на ФУ и прекратяване на регистрацията му са предвидени две възможности:
-при положение, че ФУ вече няма да се използва, извеждането от експлоатация на същото и прекратяването на регистрацията му се извършва по инициатива на лицето, задължено да отчита извършваните продажби- лицето по чл. 3 от наредбата (чл. 20, ал. 1, т.1 от Наредба № Н-18/2006 г. на МФ – изм. – ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г);
-при бракуване на ФУ по инициатива на лицето, задължено да отчита извършваните продажби, при което се демонтира фискалната памет и устройството не може да бъде използвано (чл. 20, ал. 1, т.2 от Наредба № Н-18/2006 г. на МФ).
При извеждане от експлоатация новият тип ФУ изпраща съобщение за дерегистрация към сървъра на НАП съгласно приложение № 17. За дата на извеждане от експлоатация се счита датата на получаване на потвърждение от НАП на изпратеното съобщение за дерегистрация. Устройството отпечатва това съобщение, като отпечатаният бон за успешната дерегистрация се съхранява в книгата за дневните финансови отчети на страницата за деня на настъпване на събитието.
При техническа невъзможност за изпращане на съобщение поради повреда на ФУ за дата на извеждане от експлоатация се счита датата на издаване на протокол за демонтаж на фискалната памет.
При извеждане от експлоатация се демонтира фискалната памет на ФУ. Сервизният техник изготвя протокол за демонтаж на ФП. Този протокол вече не се представя за заверка в НАП, тъй като тази информация е подадена от ФУ и отразена в базата данни при изпращането на съобщение.
При техническа неизправност на ФУ, която не позволява изпращането на съобщение, уведомяването на НАП се извършва по служебен път.
В случай, че не е спазен горепосочения нормативен ред за извеждане от експлоатация на ФУ, то при това положение за дружеството е налице хипотезата, при която касовият апарат е действащ, но същият не е използван в дейността на дружеството, т.е. с него не са отчитани продажби, считано от 01.03.2012 г. При това положение по силата на чл. 39, ал. 7 от Наредба № Н-18/2006 г. на МФ за дружеството съществува задължението задните, в които не са регистрирани продажби с касовият апарат марка „X” (дните след 01.03.2012 г.), да се впише в книгата за дневните финансови отчети на страницата за съответната дата текста “няма регистрирана продажба“, като се удостовери това с подпис. Ако в някой от дните търговският обект, в който дружеството извършва продажби, не е работил, то тогава съгласно чл. 39, ал. 6 от Наредба № Н-18/2006 г. на МФ дните, в които търговският обект не е работил, се вписват в книгата за дневните финансови отчети с текст “неработен ден“ и това обстоятелство също се удостоверява с подпис.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Scroll to Top