Прилагане на нормите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ),

ОТНОСНО: Прилагане на нормите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ),

В Дирекция ОДОП …. е постъпило Ваше запитване вх. № 07-00-45 от 11.02.2021г. Отправените въпроси са относно прилагането на нормите на ЗКПО и ЗДДФЛ.
В запитването посочвате, че предприятие на едноличен търговец, което осъществява дентални услуги получава дебитни известия към част от фактурите си с основание – сума за работа при неблагоприятни условия в условия на пандемия. Тези суми се превеждат от РЗОК като вид финансиране.
Задавате следният въпрос:
Тези суми подлежат ли на облагане по ЗДДФЛ с 15 % или остават необлагаеми изцяло?
С оглед на представената фактическа обстановка и действащото към момента законодателство давам следното становище:
Във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка с Решение № 325 от 14 май 2020 г. на Министерския съвет на Република България и последващи такива, е сключен Договор за изменение и допълнение № РД-НС-01-4-4 от 14 август 2020 г. на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г. (обн. ДВ. бр. 77/01.09.2020 г.), в който се регламентира заплащане за работа при неблагоприятни условия, свързани с обявено извънредно положение, съответно извънредна епидемична обстановка за период, определен със закон.
С промените от 26 ноември 2020 г. в Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г. са направени изменения и в Методиката за определяне на размера на сумите, заплащани от НЗОК на изпълнители на медицинска помощ, на дентална помощ и на медико-диагностични дейности за работа при неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка (методиката). Изпълнителите на първична извънболнична медицинска помощ имат право на заплащане за работа при неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка в размер на 1000 лв.
Според национален счетоводен стандарт 20 – Отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена помощ, правителствените дарения се отчитат като финансиране, освен ако в закон е определен друг ред на отчитане. Финансирането се признава като приход в съответствие с изискванията на стандарта.
Безвъзмездно получената държавна помощ има за цел да подпомогне предприятията в зависимост от правилата, заложени в различните програми, постановления на Министерски съвет и документи на различни държавни органи.
Физическите лица, регистрирали предприятие на едноличен търговец, формират облагаемият доход от стопанска дейност по реда на ЗКПО на основание разпоредбата на чл. 26 от ЗДДФЛ.
В Част II „Корпоративен данък“ от ЗКПО са разгледани различни случаи, в които законът е предвидил специално данъчно третиране на определени счетоводни приходи. В разпоредбите на закона са посочени случаите и условията за признаване (не се променят счетоводно начислените приходи) или непризнаване (посочват се в намаление) на приходи за данъчни цели.
В данъчния закон няма специално данъчно третиране на приходи, отчетени във връзка с получени държавни помощи. Тези приходи са признати за данъчни цели и не водят до данъчно преобразуване.
При спазване на приложимия счетоводен стандарт и доколкото са изпълнени изискванията на постановленията на Министерски съвет, програмите и други нормативни и поднормативни актове относими към конкретния вид държавна помощ, считам, че не е налице основание за данъчно преобразуване на счетоводния финансов резултат.
По въпроси, свързани с прилагането на СС 20, може да се обръщате за становища по компетентност към Дирекция „Данъчна политика“ към Министерство на финансите.
Въз основа на изложеното по-горе сумите, получени от РЗОК са част от общия счетоводен и данъчен резултат на предприятието на едноличния търговец.
При липса на специални норми в ЗКПО за извършване на намаление по пътя на данъчното преобразуване, формираната данъчна печалба (облагаем доход от стопанска дейност) подлежи на облагане с предвидената в чл. 48, ал. 2 от ЗДДФЛ данъчна ставка от 15%.

5/5

Вашият коментар