прилагане на разпоредбата на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС)

Изх. № М-24-33-62
Дата: 03.11.2014 год.
ЗДДС, чл. 41
Относно: прилагане на разпоредбата на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС)
Във Ваше писмо, препратено по компетентност вна Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП) с вх. №. М-24-33-62 от 05.09.2014 г., е изложено следното:
Сдружение е юридическо лице с нестопанска цел, учредено в обществена полза и е член на Българския Футболен Съюз (БФС). Сдружението е учредено съобразно нормативните документи и изискванията на Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС) и Устава на БФС. През месец февруари 2014 г. сдружението се е регистрирало по ЗДДС на основание чл. 100, ал. 1 от ЗДДС.
Съгласно Устава сдружението има за цел да утвърждава и развива физическата култура и спорта сред активното население чрез практикуване на любителски и аматьорски футбол; да извършва подбор и начална спортна подготовка за оформяне в специализирани звена израстването на високо класни футболисти; да се грижи за възпитанието и развитието на състезателите; да изготвя изпълнението на националните програми за развитие на футбола; да приема финансова, материална и организационна помощ от държавата, общините, обществени организации, търговски дружества и други лица за развитието на футбола; да организира подготовката и участието на своите отбори в състезания и турнири включени в изискванията на спортния календар на БФС; да поддържа – техническата база, инфраструктурата, отговарящи на изискванията и критериите на БФС за практикуване на играта футбол; да изгражда и разширява съществуващата и друга материална база за подготовка на отборите си, както и за необходимата екипировка за тренировъчни занимания и състезания; да води на отчет всички свои футболисти, следи за тяхното развитие и използва документите на БФС при преминаването им в други клубове и в професионалния футбол, както и да приема вътрешни актове, със които се уреждат статута на ФК, състезателите, треньорите и помощния персонал.
Сдружението набира своите средства от членски внос; от дарения от членове, както и дарения и завещания от български и чуждестранни физически и юридически лица, завещания, права на интелектуална собственост и спонсорство; от приходи от имуществото на сдружението; от целеви средства – субсидии от компетентните органи в областта на спорта; постъпления от реклама, телевизионни и радио предавания на състезания по футбол, включени в спортния календар; от трансфер на състезатели преминаващи в ПФК и от възмездно или безвъзмездно придобиване на имущества по всеки законен начин, както и други източници, които не са забранени от закона.
Всички приходи на сдружението, в това число и реализираната печалба се разходват за постигане на целите, посочени в Устава, и за покриване на разходите във връзка с осъществяването на тази дейност. Получените средства се изразходват изцяло за финансирането на дейността на ФК за спортна дейност и в обществена полза, за изпълнение държавната политика за физическото развитие на нацията, за преодоляване на насилието по време на състезания по терените и трибуните, за възпитание на морални добродетели сред подрастващите и предпазването им от опиум и наркотични вещества.
Дейностите, които сдружението извършва са:
1. Във връзка с участието в „Югоизточна В футболна група”, сдружението организира футболни мачове. Ще се извършват продажба на билети за вход, които са отпечатани по реда и начина на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа (НУРОКЦК). Номиналната им стойност е 2 (два) лева.
2. Сдружението събира такса за проведените тренировки на състезателите в отбора.
3. На оградата на стадиона са поставени метални конструкции, върху които могат да се поставят рекламни пана. Сдружението има сключен договор за реклама за отдаване под наем на тези конструкции.
Във връзка с изложеното са поставени следните въпроси:
1. С какъв характер са трите дейности посочени по-горе-с нестопански или стопански?
2. Какво е данъчното третиране съгласно ЗДДС на трите дейности, посочени по-горе в запитването?
3. Облагаеми или освободени са услугите, свързани с организирането на футболните мачове? В случай, че организирането на футболните мачове е облагаема доставка, ДДС счита ли се за включено в номиналната стойност на билета?
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата  нормативна уредба, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите (ЗНАП), изразявам следното становище по поставените от Вас въпроси:   
Целите и средствата за постигане на целите и дейността на юридическите лица с нестопанска цел са регламентирани със Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).
Юридическите лица с нестопанска цел са сдружения и фондации (чл. 1, ал. 1 ЗЮЛНЦ). Обединяващ елемент между тези два вида юридическите лица с нестопанска цел е естеството на целта, за осъществяването на която се създават – тя винаги е нестопанска.
Съгласно чл. 3, ал. 1 от ЗЮЛНЦ юридическите лица с нестопанска цел определят свободно средствата за постигане на техните цели. Извършването на стопанска дейност и нейният предмет са регламентирани с чл. 3, ал. 2 – 6 от ЗЮЛНЦ.
Съгласно разпоредбата на чл. 3, ал. 2 от ЗДДС независима икономическа дейност е и всяка дейност, осъществявана редовно или по занятие срещу възнаграждение, включително експлоатацията на материално и нематериално имущество с цел получаване на редовен доход от него.
Юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани по ЗЮЛНЦ, придобиват статута на данъчно задължени лица по реда на чл. 3, ал. 1 от ЗДДС в случаите, когато същите извършват независима икономическа дейност.
Разпоредбата на чл. 2, т. 1 от ЗДДС определя като обект на облагане с данък върху добавената стойност всяка възмездна облагаема доставка на стока или услуга. Съгласно чл. 12 от същия закон облагаема е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл. 6 и 9, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната.
По отношение на въпросите, свързани с данъчното третиране на дейността, която извършва сдружението, свързана с организиране на футболни мачове и провеждане на тренировки:
Съгласно чл. 41, т. 4 от ЗДДС услугите, пряко свързани със спорта или физическото възпитание, предоставяни от спортни организации по Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС), които са регистрирани по ЗЮЛНЦ като организации, определени за извършване на общественополезна дейност са освободени доставки.
Видно от текста на разпоредбата, освобождаването на доставката е поставено в зависимост от качеството на доставчика и естеството на услугата. Съгласно чл. 10, ал. 1 от ЗФВС спортните организации са юридически лица, които осъществяват тренировъчна, състезателна и организационно-административна дейност по един или няколко вида спорт и развиват и популяризират физическото възпитание и спорта. Спортните организации са: спортни клубове, спортни федерации и национални спортни организации (чл. 10, ал. 2 от ЗФВС). Съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗФВС, спортните клубове са доброволни сдружения на граждани, регистрирани като юридически лица с нестопанска цел, които развиват и популяризират физическото възпитание и спорта и осъществяват тренировъчна и спортно-състезателна дейност по един или по няколко вида спорт.
Предвид горното, при условие, че сдружението е спортна организация по смисъла на ЗФВС, регистрирана по ЗЮЛНЦ като организация, определена за извършване на общественополезна дейност и ако доставките, които извършва са пряко свързани със спорта или физическото възпитание, може да се квалифицират като освободена доставка, на основание разпоредбата на чл. 41, т. 4 от ЗДДС.
С оглед изложеното само при кумулативно изпълнение на условията за освобождаване, регламентирани в разпоредбата на чл. 41, т. 4 от ЗДДС доставките на услуги, свързани с организиране на спортно състезание и провеждане на тренировки на състезателите срещу заплащане на такса ще са услуга, пряко свързана със спорта и като такива ще се считат за освободени по силата и смисъла на същата законова разпоредба.
На следващо място, извършваната дейност от сдружението, следва да се прецени с оглед приложимостта на разпоредбата на чл. чл. 44 от ЗДДС, която определя кръга на освобождаване на доставки с нестопански характер.
Освободена доставка, според чл. 44, ал. 1, т. 1 от ЗДДС, е и доставката на стоки и извършването на услуги от организациите по чл. 41, когато доставката е във връзка с прояви за набиране на средства, използвани за тяхната дейност. Доставките са освободени, доколкото не водят до нарушаване на правилата за конкуренцията – чл. 44, ал. 2 от ЗДДС.
В този смисъл, в случаите, когато извършваните услуги от сдружението са свързани с прояви за набиране на средства, използвани за тяхната дейност и освобождаването им от данък върху добавената стойност не води до нарушаване правилата на конкуренцията, по отношение на същите, приложение следва да намери чл. 44, ал. 1, т. 1 от ЗДДС. В останалите случаи, доставките на услуги следва да се определят като облагаеми.

Относно приложението на чл. чл. 44, ал. 1, т. 2 от ЗДДС следва да се има предвид, че посочената разпоредба установява две основни предпоставки, при чието кумулативно наличие се изключва стопанският характер на доставката и същата се определя като освободена, а именно:
1. доставката да се извършва от организации, които не са търговци, поставящи си цели от политически, синдикален, религиозен, патриотичен, философски, филантропски или граждански характер;
2. доставката да е във връзка с прояви за набиране на средства, използвани за тяхната дейност или за постигане на поставените цели.
Освен това, като освободени доставки в разпоредбата на чл. 44, ал. 1, т. 3 от ЗДДС са определени услугите, предоставяни от организациите по т. 2 в полза на членовете им срещу членски внос, определен в съответствие с правилата на тези организации.
Предвид гореизложеното, ако сдружението извършва услуги срещу заплащане на билети, такси или членски внос, използвани за неговата дейност или за постигане на поставените цели като организация, която не е търговец и доколкото доставките не водят до нарушаване правилата на конкуренцията, може да се приложи разпоредбата на чл. 44, ал. 1, т. 2 или т. 3 от ЗДДС.
Също така, следва да се има предвид, че доколкото дейността на сдружението, във връзка с провеждане на тренировки, които са пряко необходими за осъществяването u, се извършва срещу такси, които само възстановяват дела на членовете от общите разходи е приложима разпоредбата на чл. 44, ал. 1, т. 4 от ЗДДС.
Независимо от изложеното по-горе, при положение, че дейността на сдружението се извършва системно (по търговски начин), и в случай, че в резултат на извършването на тази дейност се формира печалба, може да се счита, че сдружението действа като търговец, по смисъла на чл. 1, ал. 3 от Търговския закон (ТЗ). С оглед на това, доставките, свързани с организирането на спортното състезание и провеждане на тренировки, не биха попаднали в обхвата на чл. 44, ал. 1 от ЗДДС (доколкото разпоредбата е приложима по отношение на доставки, извършвани от организации, които не са търговци) и биха били облагаеми доставки по чл. 12 от ЗДДС.
По отношение на въпроса за данъчното третиране на дейността, която извършва сдружението, свързана с отдаване под наем на конструкции за поставяне на рекламни пана:
По смисъла на чл. 12, ал. 1 от ЗДДС, облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл. 6 и 9, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго.
Предвид цитираната разпоредба и при наличие на условията, посочени в нея – отдаването под наем на метални конструкции за поставяне на рекламни панапредставлява облагаема доставка по смисъла на ЗДДС и за данъчното и третиране са приложими общите разпоредби на закона.
/ТЕМЕНУЖКА ЯНКОВА/