Прилагане на разпоредбите на чл. 173 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и чл. 109, ал. 1, б. „в“ и „г“ от Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС)

Изх. № М-94-И-322
Дата: 19.03.2020 год.
ЗДДС, чл. 173;
ЗДДС, чл. 173, ал. 5;
ЗДДС, чл. 173, ал. 6;
ЗДДС, чл. 173, ал. 6, буква „в“;
ЗДДС, чл. 173, ал. 6, буква „г“;
ППЗДДС, чл. 109, ал. 1, буква „в“;
ППЗДДС, чл. 109, ал. 1, буква „г“.

ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на чл. 173 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и чл. 109, ал. 1, б. „в“ и „г“ от Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС)

Във връзка с Ваше запитване, препратено по компетентност в Централно управление на Национална агенция за приходите (ЦУ на НАП) и заведено с вх. № ……………………..2019 г., е изложена следната фактическа обстановка:
Физическо лице – български гражданин е служител на Европейската организация за безопасност на въздухоплаването (ЕВРОКОНТРОЛ – Организацията), създадена с Международна конвенция на Евроконтрол за сътрудничество за безопасност на въздухоплаването (Конвенция) от 13.12.1960 г., изменена с Протокол от 12.02.1981 г.
Република България е член на Организацията от 01.06.1997 г., като се присъединява към Конвенцията със закон за ратифицирането ?, приет от 37-то Народно събрание на 30.01.1997 г. Със същия закон е ратифицирано и Международното споразумение за пътните такси. Република България ратифицира ревизираната конвенция на Организацията чрез ратифициране на протокола, консолидиращ текстовете на конвенцията (ревизирана Конвенция), приет от 38-то Народно събрание на 21.03.2001 г. Организацията е основно базирана в Брюксел, Кралство Белгия, но има експериментален център близо до Париж, Франция, Институт за навигационно обслужване в Люксембург и Център за ръководство на въздушното движение в Маастрихт, Холандия.
Лицето работи като „………………….“ в Центъра за въздушно движение в Маастрихт, Холандия, на Организацията и като такъв притежава дипломатически статут, респективно дипломатическа карта, издадена от Министерство на външните работи на Кралство Нидерландия.
Физическото лице възнамерява да закупи моторно превозно средство (МПС) в Република България и желае да се възползва от възможностите за освобождаване от данък върху добавената стойност по силата на европейското и национално законодателство.
Предвид изложеното са поставени следните въпроси:
Може ли да се приложи нулева ставка на данъка при продажба на МПС на физическо лице – български гражданин с дипломатическа карта по силата на чл. 173 от ЗДДС и какви документи следва да представи физическото лице на доставчика?
На основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, въз основа на изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, изразявам следното принципно становище по направеното запитване:
По приложението на чл. 173, ал. 5 от ЗДДС
На основание чл. 173, ал. 5 от ЗДДС облагаеми с нулева ставка на данъка са доставките на стоки и услуги с място на изпълнение на територията на страната на стойност над 400 лв., по които получатели са институциите на Европейския съюз, Европейската общност за атомна енергия, Европейската централна банка, Европейската инвестиционна банка или органите на Европейския съюз, към които се прилага Протоколът за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, при ограниченията и условията на този протокол и споразуменията за неговото прилагане или споразуменията за седалищата и при условие, че това не води до нарушаване на конкуренцията. За прилагането на нулевата ставка доставчикът е длъжен да разполага с писмени документи, удостоверяващи договорните отношения със съответните институции на Европейския съюз.
Съгласно предвиденото в чл. 1 от Споразумението за прилагане на Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейските общности в Република България (Споразумението) органите на Република България предоставят на институциите на Европейските общности пряко освобождаване от данък върху добавената стойност и всички други мита и данъци върху стоките и услугите, които институциите на Европейските общности придобиват за свое служебно ползване.
Видно от цитирания текст на чл. 1 от Споразумението предвиденото освобождаване от данък върху добавената стойност, би било относимо за случаите, при които институциите на Европейските общности придобиват стоки и услуги за свое служебно ползване.
Предвид гореизложеното и доколкото в конкретния случай е налице доставка на стока, по която получател е физическо лице с дипломатически статут, служител в Европейската организация за безопасност на въздухоплаването, а не институция на Европейския съюз за служебно ползване, считам, че разпоредбата на чл. 173, ал. 5 от ЗДДС е неприложима.
По приложението на чл. 173, ал. 6, б. „в“ и „г“ от ЗДДС
На основание чл. 173, ал. 6 от ЗДДС облагаеми с нулева ставка на данъка са доставките на стоки и услуги с място на изпълнение на територията на страната, когато са изпълнени едновременно следните условия:
1. получатели са:
…..
в) дипломатически и консулски представителства, както и членовете на техния персонал;
г) международни организации, признати от държавните органи на държавата членка – домакин, или на членове на такива организации при ограниченията и условията, установени в международните конвенции за създаване на организациите или в споразуменията за техните седалища;
2. Република България не е държава домакин на лицата по т. 1.
В конкретния случай разпоредбата на чл. 173, ал. 6, б. „в“ е неприложима, доколкото получател по доставката на стока с място на изпълнение на територията на страната не е член на персонала на дипломатическо представителство.
Относно приложението на разпоредбата на чл. 173, ал. 6, б. „г“ от ЗДДС следва да се има предвид, че физическото лице е служител в ЕВРОКОНТРОЛ – европейска организация за безопасност на въздухоплаването със седалище в Брюксел, Кралство Белгия, създадена с Международна конвенция за сътрудничество за безопасност на въздухоплаването от 13.12.1960 г.
На основание чл. 19, т. 3 от Конвенцията Организацията се освобождава от всякакви преки данъци, отнасящи се до нея, нейната собственост, активи и приходи. Съгласно чл. 20, т. 1 от Конвенцията Организацията се освобождава от всякакви митнически такси и данъци или облагания със същите последици освен облаганията, свързани с извършването на услуги, и се освобождава от всякакви експортни или импортни забрани и ограничения, свързани с доставката на материали, съоръжения, резервни части и други артикули, внесени за официално ползване от Организацията и предназначени за сградите и съоръженията на Организацията или за нейното функциониране.
По силата на чл. 22, т. 5, б. „а“ от Конвенцията персоналът на Организацията:
а) се освобождава от митнически данъци и такси, различни от тези във връзка с предоставяне на услуги, при внос на лични вещи, движимо имущество и други домакински вещи, които не са нови и които те внасят отвън при настаняването им за първи път в страната и при реизнос на тези вещи и движимо имущество след тяхното освобождаване от длъжност;
б) има право при встъпване в длъжност на територията на договаряща страна да внесе временно собствения си лек автомобил безмитно и след това, но не по-късно от срока на приключване на службата му, да изнесе превозното средство, без да плаща такси, като и в двата случая правителството на заинтересуваната договаряща страна има право да наложи допълнителни условия, ако счете за необходимо.
От текста на цитираните разпоредби е видно, че по силата на чл. 19, т. 3 и чл. 20, т. 1 от Конвенцията освобождаването от всякакви митнически такси и данъци или облагания е предвидено само за Организацията, а за нейния персонал – от митнически данъци и такси само при осъществяване на внос, на основание чл. 22, т. 5, б. „а“ и „б“ от Конвенцията.
Предвид гореизложеното доколкото в конкретния случай физическо лице, служител в ЕВРОКОНТРОЛ, възнамерява да закупи МПС, а не самата организация за служебно ползване, считам, че разпоредбата на чл. 173, ал. 6, б. „г“ от ЗДДС е неприложима и доставката следва да бъде обложена със ставка на данъка 20 на сто.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕНДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

5/5

Вашият коментар