Прилагане на разпоредбите на чл. 176в от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/, във връзка с чл. 111б, ал. 1 от Правилник за прилагане на закона за данък върху добавената стойност /ППЗДДС/ и приложение № 35

ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на чл. 176в от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/, във връзка с чл. 111б, ал. 1 от Правилник за прилагане на закона за данък върху добавената стойност /ППЗДДС/ и приложение № 35

В Дирекция ОДОП ….. постъпи Ваше запитване с вх. № 07-00-231 от 22.11.2019 г. Съгласно изложената фактическа обстановка, дружеството Ви е ново регистрирано и ще извършва стопанска дейност: дистрибуция на газ пропан бутан в бутилки – БВГ27. Във връзка с изискванията на чл. 176в, ал. 1 от ЗДДС, за предоставяне на обезпечение от данъчно задължените лица, които извършват сделки с течни горива, поставяте въпроса: Как следва да се третира дистрибуцията на бутилки с газ пропан бутан – като продажба на течни горива или като продажба на стока?
При така изложената фактическа обстановка и с оглед разпоредбите на ЗДДС и ППЗДДС, изразявам следното становище:
Съгласно чл. 5, ал. 1 от ЗДДС, стока е всяка движима и недвижима вещ, включително електрическа енергия, газ, вода, топлинна или хладилна енергия и други подобни.
Предвид разпоредбата на чл. 176в, ал. 1 от ЗДДС, всяко данъчно задължено лице е длъжно да предостави обезпечение в пари, в държавни ценни книжа или в безусловна и неотменима банкова гаранция за срок една година пред компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите, когато за текущият данъчен период е налице, едно от условията посочени алтернативно от т. 1 до т. 3 на ЗДДС. В тази връзка, разпоредбата на чл. 111б, ал. 1 от ППЗДДС, регламентира, че в случаите на чл. 176в, ал. 1 от закона всяко данъчно задължено лице при предоставяне на обезпечение за доставки на течни горива, посочени в приложение № 35, е длъжно да подаде заявление по образец – приложение № 36.
В приложение № 35 са посочени доставките на течни горива в VI групи, които участват при формиране и изчисляване на облагаемия оборот от продажба на горива за целите на чл. 176в от ЗДДС. В първа група са включени горива под общото наименование „Втечнен нефтен газ и други газообразни въглеводороди“, като е определен съответен код по Комбинирана номенклатура /КН/. В нея са определени съответни кодове на втечнени пропани, втечнени бутани, втечнен етилен, пропилен, бутален и бутадиен, втечнен нефтен газ и други газообразни въглеводороди, както и втечнен нефтен газ и наситени ациклени въглеводороди /LPG/. Съгласно §1 от ДР на ЗДДС, в точка 71 за целите на закона, под „Код по КН“ са определени тарифни кодове по Комбинираната номенклатура, установена с Приложение I към Регламент /ЕИО/ № 2658/ 87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа.
От текста на приложение 35 се налага извода, че има различен вид втечнен нефтен газ и газообразни въглеводороди, като само определени видове попадат в приложното поле на разпоредбата на чл. 176в от ЗДДС, като в този смисъл, законодателят не прави разграничение на доставките по тяхна форма, т.е. чрез бутилки или чрез колонки за зареждане на втечнен газ.
При положение, че осъществявате дистрибуция на газ пропан бутан в бутилки – БВГ27, попадащи в обхвата на приложение № 35, към чл. 111б от ППЗДДС, за Вас ще бъде приложима, разпоредбата на чл. 176в, ал. 1 от ЗДДС.
Обратно, доставките на течни горива, извън упоменатите в посоченото приложение № 35, не участват при формиране и изчисляване на облагаемия оборот от продажба на горива за целите на чл. 176в от ЗДДС.
Във връзка с прилагане на разпоредбите на чл. 176в от ЗДДС и чл. 111б – чл. 111з от ППЗДДС е дадено Указание с изх. № 20-00-171/ 09.09.2016 г. на ИД на НАП.
В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно – осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), се установи фактическа обстановка, различна от посочената, Вие не можете да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК, съгласно която, когато задълженото лице действа съобразно писмени указания от министъра на финансите, орган по приходите или публичен изпълнител, които впоследствие се окажат незаконосъобразни, начислените лихви вследствие на действията съобразно дадените указания не се дължат, а определената от закона санкция не се налага.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

прилагането на данъчното и осигурителното законодателство при използване на възстановените на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания и трудово-лечебните бази 50 на сто от дължимите осигурителни вноски на работещите по трудово правоотношение лица с увреждания

Изх. № 24-38-40Дата: 29.07.2019 год. КСО, чл. 6, ал. 2; КСО, чл. 6, ал. 12; НЕВД, чл. 2, ал. 1; НЕВД, чл. 2, ал. 2;

Наредба № Н- 18 от 13 Декември 2006 г.на МФ за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства и ЗДДС

Относно:Наредба № Н- 18 от 13 Декември 2006 г.на МФ за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства и ЗДДСВъввръзка с

Изх.№ 26-Е-456

Изх.№ 26-Е-456Дата: 19.07.2019 год. ДР на ЗДДС, §1, т. 84;Наредба №Н-18, чл. 25, ал. 2;ДР на Наредба №Н-18, §1, т. 1. ОТНОСНО: Въпроси във връзка

данъчното облагане на преобразуванията, прехвърлянето на обособена дейност и замяната на акции и дялове между компании от различни държави, членки в ЕС, и на преместването на седалището на европейско

Изх. № 24-00-21Дата: 24.11.2008 год.ЗКПО, чл. 57;ЗКПО, чл. 92;ЗКПО, чл. 117;ЗКПО, чл. 118;ЗДДС, чл. 10;ЗДДС, чл. 111, ал. 2, т. 3;ЗДДС, чл. 132.Настоящото указание се