прилагане на разпоредбите на чл. 184 във връзка с чл. 189 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Изх. № 24-38-15#5
Дата: 25.04.2019 год.
ЗКПО, чл. 184, т. 1, буква „б“;
ДР на ЗКПО, § 1, т. 28.

ОТНОСНО: прилагане на разпоредбите на чл. 184 във връзка с чл. 189 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. №24-38-15#4/26.02.2019 г., се поставя допълнителен въпрос във връзка с писмо изх. №24-38-15/12.07.2018 г. на зам.изпълнителния директор на НАП относно правото на преотстъпване на корпоративен данък при условията на чл. 184 във връзка с чл. 189 от ЗКПО, като се правят следните уточнения:
1. Според §1, т. 28 от ДР на ЗКПО „производствена дейност“ за целите на чл. 184 е процесът на създаване на нов продукт чрез механично, физично или химично преобразуване (обработка или преработка) на суровини и материали с цел последваща реализация, както и биологична трансформация на живи животни или растения.
2. Касае за производствена дейност, представляваща добив на руда (изземване от земните недра) и извличане на оловно-цинков концентрат с цел последваща реализация.
3. Според заявеното от дружеството в подадения пред Българската агенция за инвестиции (БАИ) формуляр за кандидатстване за помощ първоначалната инвестиция се състои в увеличаване на капацитета на съществуващ производствен обект. В приложения към формуляра инвестиционен проект е посочено, че целта на проекта е „чрез въвеждане на нови експлоатационни участъци да се замести добивът от иззетите участъци и осигури ръст на производствената мощност на рудника и обогатителната фабрика за преработка на рудите, както и компенсиране спада на цените на Лондонска метална борса. Добитата руда е основна суровина за преработка в обогатителната фабрика и добив на концентрати. Преработката и обогатяването на рудата се извършва в обогатителна фабрика „Е….“.
4. Като се вземе предвид естеството на производствената дейност, при която крайният продукт, предназначен за последваща реализация, е оловно-цинковият концентрат, а не добитата суровина (руда), то чрез извършването на първоначалната инвестиция, целяща въвеждане на нови експлоатационни участъци за добив да руда, се постига увеличението на капацитета на съществуващ производствен обект на дружеството. Ефектът от първоначалната инвестиция (макар и касаеща част от производствения процес, а именно добива на руда) е в повишаване на капацитета на цялото производство и повишаване качеството на цялата произведена продукция (чрез обогатяване на рудата от нови участъци), както и на печалбата от тази дейност.
Предвид направените допълнителни уточнения се поставя следният въпрос:
Как следва да се разбира изразеното в горепосоченото писмо становище, че корпоративният данък се преотстъпва по реда на чл. 184, т. 1, б. „б“ от ЗКПО само за частта от данъчната печалба, формирана от производство на ишлеме на оловен и цинков концентрат, получен от добитата руда от находище „….. – ….“ 5 рудно тяло?
На основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите и съобразявайки относимата нормативна уредба изразявам следното становище по направеното запитване:
Както е отбелязано в становище изх. №24-38-15/12.07.2018 г., по отношение на което е отрпавено Вашето допълнително запитване, същото има принципен характер и цели единствено разясняване разпоредбите на ЗКПО. В този смисъл следва да се обърне внимание, че настоящата инстанция не разполага с процедурни правомощия да изяснява фактите и обстоятелствата от значение за прилагането на определеното в ЗКПО данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за регионално развитие в конкретна фактическа обстановка, да анализира документи, които макар и приложени към дадено запитване, не е възможно да представят в цялост фактите и обстоятелствата, които са от значение за решаване на конкретен данъчен казус. Единствено в правомощията на органите по приходите е да анализират относимите към законосъобразното ползване на държавната помощ документи, да изследват естеството на дейността, за която се претендира преотстъпване, и да преценяват доказателствата в тяхната съвкупност, като съобразяват правните им последици в съответствие с принципите на законност, обективност, самостоятелност и независимост. Предвид това настоящото становище има принципен характер, като се базира единствено на предпоставките, изложени във Вашето запитване.
Съгласно чл. 184, т. 1, б. „б“ от ЗКПО корпоративният данък се преотстъпва в размер до 100 на сто на данъчно задължените лица за данъчната им печалба от извършваната производствена дейност, включително производство на ишлеме, когато се изпълнени едновременно няколко условия, едното от които е данъчно задълженото лице да извършва производствена дейност в изпълнение на проект за първоначална инвестиция … – в случаите на държавна помощ за регионално развитие.
Според §1, т. 28 от ДР на ЗКПО „производствена дейност“ за целите на чл. 184 е процесът на създаване на нов продукт чрез механично, физично или химично преобразуване (обработка или преработка) на суровини и материали с цел последваща реализация, както и биологична трансформация на живи животни или растения. Не е производствена дейност създаването на нов продукт в енергийния и авиационния сектор, включително изграждане на летища, летищна инфраструктура и съпътстващи дейности, в случаите на държавна помощ за регионално развитие.
Както е изложеното и в предходното становище, в настоящия случай се касае за производствена дейност, представляваща добив на руда (изземване от земните недра) и извличане на оловно-цинков концентрат с цел последваща реализация. Според заявеното от дружеството в подадения пред БАИ формуляр за кандидатстване за помощ първоначалната инвестиция се състои в увеличаване на капацитета на съществуващ производствен обект. В приложения към формуляра инвестиционен проект е посочено, че целта на проекта е „чрез въвеждане на нови експлоатационни участъци да се замести добивът от иззетите участъци и осигури ръст на производствената мощност на рудника и обогатителната фабрика за преработка на рудите, както и компенсиране спада на цените на Лондонска метална борса. Добитата руда е основна суровина за преработка в обогатителната фабрика и добив на концентрати. Преработката и обогатяването на рудата се извършва в обогатителна фабрика „Е…“. С разработването на запасите от участък „…… – … “ се цели да се осигури допълнителна суровина на фабриката, като се формира ръст и устойчиво развитие на добива и преработката на полиметални руди. Но за добива и преработката разходите, които дружеството е необходимо да извърши, няма възможност при тези цени да може да закупи необходимата техника и да прокара необходимите минни изработки и сондажи, за да разработи тези запаси от участък „….. – …… “.
Във връзка с горното следва да се отбележи, че като се вземе предвид естеството на производствената дейност, при която крайният продукт, предназначен за последваща реализация, е оловно-цинковият концентрат, а не добитата суровина (руда), то чрез извършването на първоначалната инвестиция, целяща въвеждане на нови експлоатационни участъци за добив да руда, се постига увеличението на капацитета на съществуващ производствен обект на дружеството. Както е отбелязано и в допълнението към запитването, ефектът от първоначалната инвестиция (макар и касаеща част от производствения процес, а именно добива на руда) е в повишаване на капацитета на цялото производство и повишаване качеството на цялата произведена продукция (оловно-цинков концентрат) чрез обогатяване на рудата от нови участъци, както и на печалбата от тази дейност. Следователно на преотстъпване подлежи до 100 % от корпоративния данък за данъчната печалба, формирана от тази дейност в нейната цялост.
На следващо място е необходимо да се има предвид, че според чл. 189в, т. 1 и 2 от ЗКПО изпълнението на Решението на Европейската комисия за държавна помощ за регионално развитие по чл. 189 се осигурява от БАИ, Националната агенция за приходите и Министерството на финансите съобразно компетентността им, като БАИ осигурява изпълнението му по отношение потвърждаване на условията и издаване на заповедта по чл. 189, т. 1, буква „б“, а НАП – по отношение на контрола, докладването и прозрачността на схемата. Данъчно задълженото лице е получило заповед от БАИ №БАИ-ЗКПО-9/28.03.2016 г., с която е потвърдено, че дружеството отговаря на условията за допустимост, описани в чл. 182, чл. 184, т. 1, б. „б“ и чл. 184, т. 4, б. „б“ от ЗКПО.
Следователно, при условие че при последващ контрол се установи, че се спазват условията, въз основа на които изпълнителният директор на БАИ е потвърдил допустимост на помощта и доколкото заповедта на БАИ е издадена в съответствие с правилата на данъчния закон, както и в случай че дружеството изпълнява всички останали изисквания, предвидени в ЗКПО за преотстъпване на данък при условията на държавна помощ за регионално развитие, би следвало да бъде потвърдено правото на преотстъпване така както е предвидено в заповедта на БАИ.

5/5

Вашият коментар