прилагане на разпоредбите на чл. 33, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО)

Изх. № ЕП-04-00-14
Дата: 15.09.2020 год.
ЗЗО, чл. 33, ал. 1, т. 6;
ЗЗО, чл. 33, ал. 2;
Регламент (ЕО) № 883/2004, чл. 11(3)(а).

ОТНОСНО: прилагане на разпоредбите на чл. 33, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО)

С Ваше писмо, получено в Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП), препратено от Министерството на труда и социалната политика, и заведено с вх. ЕП-04-00-14/05.08.2020 г., е изложена следната фактическа обстановка:
Работила сте в Гърция до 30.09.2019 г., след което до 17.7.2020 г. сте била регистрирана като безработна там. Считано от 17.7.2020 г. сте започнали работа в България.
Задавате следните въпроси:
1. Какъв документ трябва да представите, за да ви бъде зачетен трудовия стаж в Гърция?
2. Какъв документ трябва да представите, за да Ви бъдат възстановени здравноосигурителните права?
Предвид така изложената непълна фактическа обстановка и относимите нормативни разпоредби, по втория въпрос, който е от компетентността на НАП, изразявам следното становище:
Кръгът на лицата, подлежащи на задължително здравно осигуряване в Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), е определен в чл. 33 от ЗЗО. След присъединяването на Република България към Европейския съюз (ЕС) се прилагат регламенти за координация на системите за социална сигурност на държавите-членки. В ЗЗО има разпоредби, с които в кръга на задължително осигурените в НЗОК са включени лицата, за които се прилага законодателството на Република България съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност, съответно изключени са лицата, които съгласно тези правила подлежат на здравно осигуряване в друга държава-членка (чл. 33, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗЗО).
За да се установи дали е налице основание за здравно осигуряване в Република България спрямо едно лице, попадащо в обхвата на координационните регламенти, е необходимо първо да се определи кое е приложимото за него законодателство.
Регламент (ЕО) №883/2004 на Европейския Парламент и на Съвета от 29 април 2004 година за координация на системите за социална сигурност (Регламент (ЕО) №883/2004) и регламент за неговото прилагане Регламент (ЕО) №987/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. за установяване на процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) №883/2004 за координация на системите за социална сигурност (Регламент (ЕО) №987/2009) се прилагат на територията на всички държави-членки на ЕС. В най-общия случай регламентите се прилагат към граждани на държава членка (в т.ч. Конфедерация Швейцария, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн), които са или са били подчинени на законодателството на една или повече държави членки (основание чл. 2(1) от Регламент (ЕО) №883/2004).
„Определяне на приложимото законодателство” е един от основните принципи, установени с Регламент (ЕО) №883/2004. Според този принцип лицата, за които се прилага регламента, са подчинени на законодателството на само една държава-членка (основание чл. 11(1) от Регламент (ЕО) №883/2004).
Приложимото законодателство се определя според разпоредбите на Дял II от Регламент (ЕО) №883/2004 (чл. 11 – чл. 16) при условие, че е налице трансгранична ситуация (пресичане на граници между държави, които прилагат регламента от лица, попадащи в персоналния му обхват).
Основното правило при определяне на приложимото право в сферата на социалната сигурност е, че лицата са подчинени на законодателството на държавата членка, на чиято територия полагат труда си. Лицата, осъществяващи дейност като заети или като самостоятелно заети в една държава членка, са подчинени на законодателството на тази държава (основание чл. 11(3)(а) от Регламент (ЕО) №883/2004).
По силата на чл. 33, ал. 2 от ЗЗО не са задължително осигурени в НЗОК лицата, които съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност подлежат на здравно осигуряване в друга държава членка.
При условие че спрямо лице е приложимо законодателството за социална сигурност на друга държава членка, определено по реда на координационните регламенти, за този период същото няма задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски в НЗОК. За да се удостовери факта, че подлежи на здравно осигуряване в друга държава членка, лицето следва да представи формуляр, издаден съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност, удостоверяващ завършени осигурителни периоди, издаден от компетентна институция на държавата членка. Данните, посочени във формуляра, се въвеждат като оправдателен документ в Допълнителния регистър на здравноосигурените лица на НАП с цел удостоверяване на актуалния им здравноосигурителен статус.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

5/5

Вашият коментар