Прилагане на разпоредбите на чл. 96, ал. 10 от ЗДДС

ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на чл. 96, ал. 10 от ЗДДС

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. постъпи Ваше писмо с вх. № 20-31-2/ 10.01.2020 г., препратено за отговор по компетентност от ТД на НАП, офис …..
Изложена е следната фактическа обстановка:
Физическото лице е собственик на пет дружества /ЕООД/, които успоредно извършват дейност.
Всяко дружество има регистрирани автомати за инстантни напитки на различни търговски обекти.
Обслужването се извършва единствено и само от управителя на дружествата.
Поставен е следният въпрос: Необходимо ли е всички дружества да се регистрират по чл. 96, ал. 10 от ЗДДС?
Във връзка с поставения въпрос, изразявам следното становище:
В ДВ, бр. 96 от 06.12.2019 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, с който са направени изменения и допълнения в ЗДДС, касаещи задължителната регистрация на данъчно задължените лица при последователно извършване на еднородна дейност в един и същи търговски обект от две или повече свързани лица или лица, действащи съгласувано.
Съгласно чл. 96, ал. 10 от ЗДДС при последователното извършване на еднородна дейност в един и същи търговски обект от две или повече свързани лица или лица, действащи съгласувано, в облагаемия оборот на всяко следващо лице се включва оборотът, реализиран в обекта от всички лица, извършвали последователно дейността в съответния обект преди него, за период, не по-дълъг от последните 12 последователни месеца, включително текущия месец, и се счита за оборот, реализиран от съответното лице през първия ден на започване на еднородната дейност в обекта от това лице. Дейността се приема, че е еднородна, когато е налице значителна идентичност по отношение на две или повече от следните характеристики: предлаганите стоки или услуги, ползваните активи, персонала, търговската марка/наименованието на обекта, доставчиците/клиентите.
С § 34 на ПЗР на ЗИД на ЗКПО е въведен преходен режим за данъчно задължените лица, съгласно който лице, което към датата на влизането в сила на този закон отговаря на условията за задължителна регистрация по чл. 96, ал. 1 във връзка с ал. 10 от ЗДДС, е длъжно да подаде заявление за регистрация в 14-дневен срок от влизането в сила на този закон, т.е. до 15.01.2020 г. (включително).
Съгласно § 1, т. 41 от ДР на ЗДДС „търговски обект“ е всяко място, помещение или съоръжение (например: маси, сергии и други подобни) на открито или под навеси, във или от което се извършват продажби на стоки или услуги, независимо че помещението или съоръжението може да служи същевременно и за други цели (например: офис, жилище или други подобни), да е част от притежаван недвижим имот (например: гараж, мазе, стая или други подобни) или да е производствен склад или превозно средство, от което се извършват продажби.
Задължение за регистрация по горния ред ще възникне при последователно извършване на дейност /един след друг/ в един обект от свързани лица.
Задължение за регистрация въз основа на сумиране на оборотите на две и повече лица по посоченото правило не възниква, когато тези лица извършват еднородна дейност в един и същи обект едновременно едно с друго, паралелно.
Задължение за регистрация въз основа на сумиране на оборотите на две и повече лица по посоченото правило не възниква, когато тези лица извършват еднородна дейност в различни обекти, както е в конкретния случай.
Във връзка с текста на чл. 96, ал. 10 от ЗДДС са издадени указания № 20-00-8/ 10.01.2020 г. и № 20-00-22/03.02.2020 г. от Изпълнителния директор на НАП, които може да намерите в интернет страницата на НАП.

5/5

Вашият коментар