прилагане на разпоредбите на Наредба №Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажбите в търговски обекти чрез фискални устройства, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.)

Изх. № М-26-Б-39
Дата: 17.02.2021 год.
Наредба № Н-18/2006 г., Приложение № 17

ОТНОСНО: прилагане на разпоредбите на Наредба №Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажбите в търговски обекти чрез фискални устройства, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.)

В Централно управление на Национална агенция за приходите (ЦУ на НАП) е получено по електронен път Ваше писмо, заведено в общия деловоден регистър на ЦУ на НАП с вх. №М-26-Б-39/15.01.2021 г. В него поставяте въпрос във връзка с паркинг автомати, които ще използват фискално устройство вградено в автомат на самообслужване (ФУВАС) и регистрирането на ФУВАС към сървъра на НАП. Изложена е следната фактическа обстановка:
Касае се за паркинг автомати със статут на преместваеми обекти, които трябва да бъдат фискализирани с ФУВАС. Точките нямат точни адреси – поставени са на кръстовища, в градинки и обособени парко зони и могат да подлежат на преместване.
В тази връзка е поставен следният въпрос:
Допустимо ли е паркинг автоматите да бъдат регистрирани в НАП като „Без стационарен обект“ с адресна регистрация – адресът на седалище на общинското дружество техен собственик.
Предвид информацията във Вашето писмо, съобразявайки действащата нормативна уредба и на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 във връзка с чл. 10, ал. 2 от Закона за Националната агенция за приходите, изразявам следното становище:
От гледна точка на Наредба № Н-18/2006 г. макар и паркинг автоматите да могат да се преместват от едно място на друго, същите обичайно се използват за отчитане на продажби на услуги на определено стационарно място, тъй като всъщност те стоят на едно място – там, където е обособена зоната за паркиране на удобно за плащане място. Мястото, на което са разположени, може да бъде сменено по различни причини, но обичайно това не се случва достатъчно често, например всеки ден или всяка седмица, за да се приеме, че паркинг автоматите са без стационарен обект. Напротив, обичайно същите се разполагат неподвижно на мястото на използването им, а когато настъпи промяна в мястото на използване, паркинг автоматите ще се преместят. Предвид това не може да се приеме, че паркинг автоматите се използват без стационарен обект, поради което не следва да се регистрират като „БЕЗ СТАЦИОНАРЕН ОБЕКТ“.
Що се касае до регистрацията на ФУ, каквото устройство е и ФУВАС, в съответствие с приложение № 17 като адресни данни е предвидено задължително да се подадат: Код ЕКАТТЕ, наименование на населеното място, код район, район, код на улица и номер. Съобразно това, при регистрация на ФУВАС следва да се посочи точният адрес, където е разположен паркинг автоматът.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

5/5

Вашият коментар