прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).

Изх. № 53-04-800 # 3/11.12.2015 г.
ЗДДС, чл.12, ал.1
чл.21, ал.1
чл.66, ал.1, т.1
чл.96, ал.1
ЗКПО, чл.92
чл.12, ал.5, т.4
чл. 13
В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” … е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. № 53-04-800 # 3/…11.2015 г. относно прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).
В запитването са поставени въпроси, касаещи дейността на … ЕООД (ЕИК …).
Фактическата обстановка, изложена в запитването, е следната:
… ЕООД ще сключи договор с дружество, установено на територията на Германия (дружество – майка). Немското дружество e сключило договори с физически лица, които са крайни потребители на консултантски услуги по намиране на университет в България, както и други дейности, свързани с обучението им в България.
Посочено е, че … ЕООД ще замести дружеството – майка по сключените от него консултантски договори с немски студенти, които ще се обучават или вече се обучават в България. … ЕООД ще замести дружеството – майка като изпълнител по договорите, както и ще довърши услугите, които са частично престирани от дружеството – майка. Освен това, … ЕООД ще фактурира извършените услуги на крайните потребители както и ще събира дължимите суми. В договорите, които са сключени с чуждестранните студенти, е посочено, че студентите ще заплащат фактурираните услуги в края на календарната година.
В българското дружество ще работи неговият управител – немско физическо лице, като освен него няма да има друг нает персонал. Управителят няма да пребивава постоянно на територията на България.
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следният въпрос:
Как следва да се третира по ЗДДС и ЗКПО извършваната от … ЕООД дейност ?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросът и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
По ЗДДС:
Общото правило за определяне мястото на изпълнение на доставка на услуга, когато получател по същата е данъчно незадължено лице се съдържа в чл.21, ал.1 от ЗДДС. Съгласно тази разпоредба, мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получател е данъчно незадължено лице, е мястото, където доставчикът е установил своята независима икономическа дейност. Когато тези услуги се предоставят от постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където доставчикът е установил своята независима икономическа дейност, то мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект. Когато няма място на установяване на независима икономическа дейност или постоянен обект, мястото на изпълнение на доставката е мястото на постоянния адрес или обичайното пребиваване на доставчика.
От запитването става ясно, че новоучреденото дружество … ЕООД ще замести немското дружество в задълженията му по сключени консултантски договори, касаещи организирането на обучението на немски студенти на територията на България. Предвид непълната фактическа обстановка и доколкото българското дружество поема изцяло задълженията по сключените от немското дружество договори, в настоящия случай … ЕООД се явява доставчик на услугите, посочени в съответните договори.
При определяне мястото на изпълнение на всяка една доставка, приложение ще намери разпоредбата на чл.21, ал.1, изр. първо от ЗДДС., т.е мястото на изпълнение на извършваните от … ЕООД ще е на територията на България. Предвид това обстоятелство, доставките, които дружеството ще извършва ще се третират като облагаеми по реда на чл.12, ал.1 от ЗДДС и за всяка една извършвана доставка, свързана с обучение на немски студенти в България … ЕООД следва да начислява данък в размер на 20 на сто, съгласно разпоредбата начл.66, ал.1, т.1 от ЗДДС.
По- горе в изложението бе посочено, че извършваните от …ЕООД доставки на услуги по изпълнение на консултантските договори ще се третират като облагаеми. Трябва да се отбележи, че дружеството следва да следи за възникването на задължение за регистрация по реда на чл.96, ал.1 от ЗДДС –всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000, 00 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 14-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон. В разпоредбите на чл.96, ал.2 – 4 от ЗДДС е указан начинът на формиране на облагаемия оборот за целите на задължителната регистрация. Облагаемият оборот е сумата от данъчните основи на извършените от лицето облагаеми доставки, включително облагаемите с нулева ставка; доставките на финансови и застрахователни услуги, при определени от закона условия.
По ЗКПО:
Вписаното през м. ноември т.г. в търговския регистър юридическо лице – … ЕООД, е учредено съгласно българското законодателство, поради което като местно дружество на основание чл. 1, ал. 1, т.1 от ЗКПО се явява задължено лице за целите на облагането по българското материално данъчно законодателство. Обектите, подлежащи на облагане по ЗКПО, са посочени в чл. 1 от закона – това са печалбата /формираният положителен данъчен финансов резултат за съответната календарна година/, доходите на местни и чуждестранни лица от източник в страната, разходите, посочени в част четвърта от ЗКПО и др.
Съгласно чл.92 от ЗКПО лицата, които подлежат на облагане с корпоративен данък, са задължени да подават годишна данъчна декларация (ГДД) ведно с годишен отчет за дейността в срок до 31 март на следващата година в ТД на НАП по месторегистрацията си – в конкретния случай … следва да подаде ГДД за 2015 г.в ТД на НАП София (офис „…”) до 31.03.2016 г.
Твърди се, че предметът на дейност на дружеството е предоставяне на консултантски услуги въз основа на сключени договори с физически лица за намиране на университет в България и цялостно последващо обслужване във връзка с престоя и обучението на тези студенти в страната. От изложеното в запитването разбираме, че местното дъщерно дружество ще встъпи в правата и задълженията на немското дружество – принципал и ще извършва за своя сметка консултантски услуги, за които ще издава фактури на клиентите си и ще събира вземанията по тях, дължими в края на календарната година. Това означава, че във връзка с осъществяваната търговска дейност дружеството следва да води счетоводна отчетност в съответствие с принципите и правилата, уредени в Закона за счетоводството.
Въпреки, че липсва конкретна информация за взаимоотношенията между немското дружество и неговото местно дъщерно дружество, възприемаме, че последното ще изплати възнаграждения на свързаното ЧЮЛ, които имат характер на консултантски услуги. Тези възнаграждения попадат в обхвата на „възнагражденията за технически услуги” съгласно дефиницията на т. 9 от § 1 на ДР от ЗКПО и формират доход за немското дружество от източник в страната по чл. 12, ал. 5, т. 4 от закона, който подлежи на облагане по реда на част трета от ЗКПО с данък, удържан при източника от платеца за сметка на получателя.
Обръщаме внимание, че когато международни договори, каквито са Спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО), съдържат разпоредби, различни от тези на ЗКПО, се прилагат разпоредбите на съответната СИДДО – чл. 13 от ЗКПО. Процедурата за прилагане на СИДДО е уредена в глава шестнадесета, раздел ІІІ на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). Въпросите относно прилагане на съответна СИДДО могат да бъдат отправяни чрез подробно излагане на конкретната фактическа обстановка към дирекция СИДДО, ЦУ на НАП, бул. „Дондуков” № 52, София 1000.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка и представени документи. В случаите, когато в производство, възложено по реда на ДОПК се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл.17, ал.3 от ДОПК.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

общата система на данъка върху добавената стойност /Обн. L OB. Бр.77 от 23 март 2011г./, който е задължителен и се прилага във всички държави членки на Общността. Съгласно чл.18, пар.1 от Регламента,

2_1574-1/18.12.2013г. ЗДДС, чл. 21,ал.2 В Дирекция ОДОП е постъпило Ваше писмено запитване, заведено в регистъра на дирекцията с вх. № …….,в което е описана следната

КТ, чл.285, aл. 1,ЗКПО, т. 34, параграф 1,ЗКПО, чл.11,ЗДДС, чл.21, aл. 2,ЗДДС, чл.9, aл. 3,ЗДДС, чл.68,ЗДДС, чл.69,ЗДДС, чл.70,ЗДДС, чл.71,ЗДДС, чл.72

Изх. № 53-02-25/15.07.2014 г.В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. № 53-02-25/….2014 г. във връзка с прилагането на

ЗДДС, чл.41

2_761/04.05.2012ЗДДС чл.41Дружеството е с основен предмет на дейност – обучение на водачи на МПС и е регистрирано по ЗДДС. Притежава лицензия от НАПОО като център