fbpx

Прилагане на чл. 11, ал. 2 ЗМДТ

Изх. № 08-С-9
Дата:14.07.2014 год.
ЗМДТ, чл. 11, ал. 2
Относно: Прилагане на чл. 11, ал. 2ЗМДТ
В отговор напоставените от Вас въпроси относно задълженото лице за данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци за поземлени имоти, държавна собственост, предоставени за управление на областния управител на Област…………., върху които са построени сгради, собственост на търговски дружестваи други лица, изразявам принципно становище с оглед правилата за отговори на запитвания, отнасящи се до данъчнозадължени лица в производства по ревизии:
По силата на чл. 11, ал. 2 ЗМДТ собственикът на сграда, построена върху държавен или общински поземлен имот, е данъчнозадължен и за имота или съответната част от него. Задължението за заплащане на данък по чл. 11, ал. 2 ЗМДТ се отнася до имотите, които са облагаеми с данък според регулативния обхват на чл. 10 ЗМДТ. С добавянето на израза „или съответната част от него” в края на разпоредбата е изразена нормативно идеята, че всеки от собствениците на сграда /съответно на части от сграда/ или на сгради, построени върху един поземлен имот, дължи такава част от данъка, съответстваща на припадащата се на сградата идеална част от правото на строеж върху земята. Разпоредбата се прилага в този смисъл и до допълнението.
Има се предвид хипотезата, в която собственикът на сграда е различен от държавата, когато поземленият имот е държавна собственост или общината, когато е общински. Данък се дължи за целия поземлен имот, ако правото на строеж върху имота е реализирано на 100 % или за такава част от имота,за която е отстъпено право на строеж. Когато върху един поземлен имот е построена сграда в режим на етажна собственост, собствениците на обекти в етажната собственост дължат такава част от данъка и таксата за земята, съответстваща на припадащата се на всеки обект идеалначаст от правото на строеж.
В хипотезата на поземлен имот, върху който са построени повече от една сгради, от които едната е държавна собственост, а другите – собственост на търговско дружество или друго лице /което не е държавно учреждение/, търговското дружество и другото лице ще бъдат задължени за такива части от данъка и таксата за земята, съответстващи на припадащите се на техните сгради идеални части от правото на строеж върху терена. За сградата – държавна собственост задължено лице е държавното ведомство, на което тя е предоставена за управление, а за останалата част от терена, съответстваща на идеалната част от правото на строеж за сградата- областният управител.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕНДИРЕКТОРНАНАП:
/п/
/Б. АТАНАСОВ/

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Scroll to Top