Прилагане на чл. 21, ал. 3 от ЗДДС.

ОТНОСНО: Прилагане на чл. 21, ал. 3 от ЗДДС.
В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
Е Т ще сключи договор за почистване и дезинфекциране на помещения в търговски обект, разположен на територията на Швеция.
Поставен е въпроса: Приложима ли е разпоредбата на чл. 21, ал. 3 от ЗДДС за извършваната от нас услуга – почистване и дезинфекциране на помещения в търговски обект, разположен на територията на Швеция.
В отговор на поставения от Вас въпрос изразяваме принципно становище:
Следва да се има предвид, че съгласно разпоредбите на ЗДДС, за да се определи начина на облагане на доставките на услуги е необходимо правилно да се определи мястото на изпълнение на съответната доставка. В зависимост от това място, тези доставки са облагаеми на територията на страната и приложимата ставка е 20 на сто или са с място на изпълнение извън страната, което е основание за неначисляване на данък.
Основния принцип при определяне на мястото на изпълнение на доставката на услуга е разписан в чл. 21, ал. 1 от ЗДДС. Мястото на изпълнение при доставка на услуга е мястото, където доставчикът е установил своята независима икономическа дейност или има постоянен обект, от който се извършва доставката, а в случаите, когато няма такова място или обект – мястото на неговото постоянно или обичайно пребиваване.
Изключенията от този принцип са посочени в чл. 21, ал. 2 и ал. 3 от ЗДДС.
Съгласно чл. 21, ал. 2, т. 1 от ЗДДС, мястото на изпълнение при доставка на услуга е мястото, където се намира недвижимият имот, когато услугата е свързана с недвижим имот, включително при:
а) експертни услуги или услуги на посредници, свързани с недвижимия имот;
б) услуги по подготовка и координация на строителните работи, свързани с недвижимия имот, като архитектурни, инженерни, надзорни и други.
От изложената в запитването фактическа обстановка е видно, че ще извършвате ежедневно почистване и дезинфекциране на помещения в търговски обект, разположен на територията на Швеция, т.е. ще извършвате услуга, която е свързана с недвижим имот.
Предвид гореизложеното в конкретния случай се касае за доставка на услуга по чл. 21 ал. 2, т. 1 от ЗДДС, чието място на изпълнение е извън територията на страната и разпоредбата на чл. 21, ал. 3 от с.з. е неприложима
В този случай, съгласно чл. 86, ал. З от ЗДДС не се начислява данък.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Оценете статията Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково

Прочети »