прилагане на чл. 21, ал. З от ЗДДС.

Изх. № 26-Ц-6
Дата: 05.08.2008 год.
ЗДДС, чл. 21, ал. 3.
ОТНОСНО: прилагане на чл. 21, ал. З от ЗДДС.
Във връзка с Ваше писмено запитване, постъпило в Националната агенция за приходите и заведено с вх. № 26-Ц-6 от 26. 02. 2007 г., и на основание чл. 10. ал. 1. т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, Ви уведомявам следното: В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
„………………“АДпредоставясправкизапритежаваниот чуждестранни инвеститори акции в български предприятия. Въпросите, които поставяте са:
1.Прилага ли се разпоредбата на чл. 21ал. З от ЗДДС в случаите,
когато услугите по изготвянето на справки се предоставят в полза на
чуждестранни юридически лица, притежаващи мажоритарен дял /5 1-
100 %/ от капитала на български предприятия?
2.Следва ли тези български предприятия да се считат като обекти по
смисъла на § 1, т. 10 от ДР на ЗДДС?
3.Следва ли да не се начислява ДДС на основание чл. 21. ал.3 и да бъде
подадена VIES -декларация по реда на чл. 117, ал. 3 от ПП3ДДС, или
следва да се издаде фактура с начислен ДДС?
Предвид това, че от изложеното в запитването не става ясно какъв е характерът на извършваната услуга и освен това не става ясно къде фактически ще се потребява услугата, предоставям на вниманието Ви следното принципно становище:
Съгласно чл. 21, ал. З от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/, мястото на изпълнение при доставка на услуга е мястото, където се намира седалището или постоянния обект на получателя, откъдето той извършва своята икономическа дейност, a когато няма такова седалище или обект – мястото на постоянния му адрес или обичайното му пребиваване, ако са налице едновременно следните условия:
1. получателят е лице, установено извън Общността, или данъчно задължено
лице, установено в държава членка, различна от държавата,къдетое установен
доставчикът;
2. доставяните услуги са с предмет посочен в чл. 21, ал. 3, т. 2 от ЗДДС.
Видно от цитираната разпоредба, чл. 21, ал. 3 от ЗДДС урежда изключение от
регламентираният в ал. 1 на същата норма основен принцип при определяне на мястото на изпълнение на доставката на услуга, а именно – мястото на изпълнение при доставка на услуга е мястото, където доставчикът е установил своята независима икономическа дейност или има постоянен обект, от който се извършва доставката, а в случаите, когато няма такова място или обект – мястото на неговото постоянно или обичайно пребиваване.
В § 1 т. 10 от ДР на ЗДДС е дадена легална дефиниция на понятието „постоянен обект“. По смисъла на § 1, т. 10 “Постоянен обект“, е търговско представителство, клон, офис, кантора, ателие, завод, работилница /фабрика/, магазин, склад за търговия, сервиз, монтажен обект, строителна площадка, мина, кариера, сонда, петролен или газов кладенец, извор или други подобни, целящи извличане на природни ресурси, определено помещение /собствено, наето или ползвано на друго основание/ или друго място, чрез което едно лице извършва цялостно или частично икономическа дейност на територията на една страна. В този смисъл, следва да се има предвид, че в случаите когато чуждестранни лица, притежават мажоритарен дял от капитала на юридически лица. регистрирани по българското законодателство, тези липа не следва да се третират като постоянен обект по смисъла на § 1, т. 10 от ЗДДС. дотолкова доколкото същите извършват стопанска дейност на самостоятелно основание.
При условие, че в конкретния случай се касае за предоставяне на услуга, която попада в обхвата на услугите, изчерпателно посочени в чл. 21, ал. З, т. 2 от ЗДДС, и получател на услугата е лице, което е данъчно задължено лице, установено в държава членка, различна от държавата, където е установен доставчикът, или е лице, установено извън Общността – приложение следва да намери разпоредбата на чл. 21. ал. 3 от ЗДДС. Лицето, доставчик на услуги по чл. 21, ал. З, с място на изпълнение ма територията на друга държава-членка, по които получатели са регистрирани за целите на ДДС лица, подават VIES – декларация, по аргумент на противното на чл. 117, ал. 5 от ППЗДДС.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИА ЗА
ПРИХОДИТЕ:
//

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ЗДДФЛ, чл.65,ЗДДФЛ, чл.66

2_1752/24.11.2011 г.ЗДДФЛ чл.65ЗДДФЛ чл.66В Дирекция ОУИ ……….. е постъпило писмено запитване от „Д……”ООД, в което е поставен въпроса какви данни да се попълнят в платежното

Прилагане разпоредбата на чл.189б от Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/ във връзка с чл.48, ал.6 от Закона за данъци върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/.

2_ 974/25.08.2015г.ЗКПО – чл.189б;ЗДДФЛ – чл.48, ал.6; ОТНОСНО: Прилагане разпоредбата на чл.189б от Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/ във връзка с чл.48, ал.6 от

Данъчно третиране по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) на получени суми по „Училищен плод“ и „Училищно мляко“– схеми за предоставяне на плодове, зеленчуци и мляко в учебните заведения – бюджетни предприятия

Изх. № 91-00-151Дата: 12.11.2018 год. ЗКПО, чл. 1, т.7; ЗКПО, чл. 248; ТЗ, чл. 1. ОТНОСНО: Данъчно третиране по реда на Закона за корпоративното подоходно

Данъчно третиране на получена услуга от българско данъчно задължено лице по Закона за данък върху добавената стойностна (ЗДДС) и Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

ОТНОСНО: Данъчно третиране на получена услуга от българско данъчно задължено лице по Закона за данък върху добавената стойностна (ЗДДС) и Закона за данъците върху доходите

ЗДДС, чл.111, aл. 1

2_2467/09.10.2008г.ЗДДС,чл.111, ал.1Във връзка с подадено от Вас писмено запитване, заведено по регистъра на Дирекция „ОУИ”– гр. с вх. № г. сте изложили следните обстоятелства:Представляваното от

fetere helo