прилагане на чл. 39, ал. 1 от ЗДДС, в сила от 01. 01. 2007г.

Изх. №24-34-10
Дата: 11.04.2008 год.
ОТНОСНО: прилагане на чл. 39, ал. 1от ЗДДС, в сила от 01. 01. 2007г.
Във връзка с Ваше писмено запитване до Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ – гр. София, препратено по компетентност в ЦУ на НАП с вх. № 24-34-10 от 10. 01. 2007 г., на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, Ви уведомявам следното:
В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
Фирмата е регистрирана по ЗДДС и извършва доставки на ……………………, с получател Агенцията за хора с увреждания.
Вашият въпрос е: Какво е третирането по ЗДДС, в сила от 1. 01. 2007 г. на доставките на ……………………… и консумативи за тях?
Съгласно чл. 12, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/, облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл. 6 и 9 от същия закон, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго.
Разпоредбата на чл. 39, т. З от ЗДДС определя като освободена доставката на протези, както и услугите по предоставянето им на хора с увреждания, когато доставките са част от здравните услуги по т. 1. В този смисъл, в т. З на чл. 39 от ЗДДС, изрично се прави препратка към регламентираното в т. 1 от същата разпоредба, по отношение на доставките на здравни услуги. Съгласно т. 1 на чл. 39 от закона, освободена доставка е извършването на здравни /медицински/ услуги и пряко свързаните с тях услуги, оказвани от здравни заведения по Закона за здравето и от лечебни заведения по Закона за лечебните заведения.
Следователно, като освободена доставка, на основание чл. 39, т. 1 и т. З от ЗДДС, следва да се третира доставката на протези /по смисъла на чл. 41 от ППЗДДС/ и услугите по предоставянето им, в случаите, когато тези доставки са част от здравните услуги предоставяни от здравни заведения по Закона за здравето и лечебни заведения по Закона за лечебните заведения.
Предвид изложеното в запитването, в конкретния случай се касае за доставки на слухови апарати, които се извършват от регистрирано по ЗДДС лице, което не попада в обхвата на посочените в чл. 39, ал. 1 от ЗДДС лица, и следователно извършените доставки са облагаеми на основание чл. 12, ал. 1 от ЗДДС.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
//’

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Данъчно третиране на разходи, при спазване на изискванията за документална обоснованост на стопанските операции чрез първичен счетоводен документ, във връзка с прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).

Изх. №23-22-938/10.06.2019 г. ЗКПО – чл. 26, т. 2; ЗКПО – чл. 10; ЗСч – чл. 6 и чл. 3, ал. 3; ДОПК – чл.

КСО, чл.9, aл. 8

5_08/03.04.2008КСО, чл.9, ал.8 Фактическа обстановка: лице получава възнаграждение по договор за управление и контрол и е осигурено на максималния размер на осигурителния доход при друг

данъчно третиране на доставка на услуги по схема за подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в аспект на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Изх.№ 12-00-251Дата 27.06.2014 год.ЗДДС, чл. 41, ал. 1, буква „а“;ЗДДС, чл. 113;ППЗДДС, чл. 54, ал. 2.Относно: данъчно третиране на доставка на услуги по схема за

Приложение на Наредба № Н-18/13.12.2006г. на МФ за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.

ОТНОСНО: Приложение наНаредба № Н-18/13.12.2006г. на МФ за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.Въввръзка с Ваше писмо, постъпило в Дирекция