fbpx

Прилагане на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/. 241

В Дирекция ОДОП ….. е постъпило писмено запитване поставено от Вас с вх. № 20-31-33 от 15.04.2020 г., относно прилагане на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/.
В запитването е изложена следната фактическа обстановка: За месец октомври до декември 2019 г. сте полагали труд по трудови правоотношения в област ….. Кралство Белгия. Получили сте трудово възнаграждение, като изцяло са начислени и удържани осигурителни вноски и данък съгласно белгийското законодателство. През 2019 г. други доходи не сте получавали, освен пенсия поради инвалидност, удостоверена с Решение на ТЕЛК с 58% намалена работоспособност.
Задавате въпросите:
1. Следва ли да декларирате в годишна данъчна декларация /ГДД/ полученият доход от трудови правоотношения в Белгия и ако да в кое приложение?
2. Какъв е срокът за деклариране, какви документи трябва да се приложат към ГДД ?
3. При условие, че данък следва да се заплати в Р България, на какво правно основание се дължи и как да се опрели неговият размер?
Съобразявайки относимата нормативна уредба, изразявам следното принципно становище:
Описали сте, че за 2019 г. сте пребивавали на територията на Белгия за периода 24.10.2019 г. – 31.12. 2019 г. и сте полагали труд по трудови правоотношения.
Съгласно чл. 6 от ЗДДФЛ, местни физически лица са носители на задължението за данъци за придобити доходи от източници в Република България и в чужбина. Следователно, като местно за данъчни цели на Р България лице за 2019 г., Вие сте задължена да подадете ГДД за придобитите доходи от страната и чужбина.
Съгласно чл. 15 от Спогодбата за избягване на двойно данъчно облагане /СИДДО/ между Р България и Кралство Белгия, заплати, надници и други подобни възнаграждения, които местно лице на едната договаряща държава получава от трудова дейност, се облагат само в тази държава, освен ако работата се извършва в другата договаряща държава. Ако работата се извършва там, възнагражденията, получени на това основание, се облагат в тази друга държава.
Предвид, че сте посочила като платец на дохода белгийско-холандска организация „ ……“ и същата не е работодател, който е местно лице на България, няма да са на лице изключенията в т. 2 на чл. 15 от СИДДО.
При тези обстоятелства, данъкът се дължи по белгийското законодателство и полученият от Вас доход по трудово правоотношение подлежи на облагане в Кралство Белгия.
Независимо от това, Вие като местно лице следва да подадете ГДД в срок до 30 април 2020 г. и попълните приложение№ 1 към декларацията, за доходи от трудови правоотношения. Същите се посочват в част I, ред № 1, колона № 3 с код 101. На ред 5, част I, колона № 3 ще посочите внесените в чужбина осигурителни вноски. На ред № 6 и 7 ще впишете формираната годишна данъчна основа. Попълвате и част III, ред № 2.
Към годишната декларация ще подадете и приложение № 9 и приложение № 10 с оглед на това, че доходът е от чужбина. В приложение № 9 попълвате част I, където е предвиден методът „Освобождаване с прогресия“, с който се премахва двойното данъчно облагане. В Приложение № 10 попълвате част VIII, ред № 9 и ред 10, колона № 4. Сумата от ред № 10 се пренася в ГДД в част IV, ред 2.
Документи не се прилагат към декларацията. Съгласно чл. 50, ал. 6 от ЗДДФЛ, за доходи от източник в чужбина, при облагането на които съгласно действащата СИДДО се прилага метод за избягване на двойно данъчно облагане „Освобождаване с прогресия“, може да не се прилагат документи за размера на платения данък в чужбина.
Всички съставени и подписани от Вас документи за възникналите правоотношение и изплатени суми следва да се съхраняват съгласно законовите срокове по чл. 38 от Данъчно – осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/ и представят пред контролните органи при поискване.
В Р България няма да се дължи данък за този доход и при правилно попълване на ГДД не би следвало да се формира такъв. Получаваната от Вас пенсия не е облагаем доход и не подлежи на деклариране.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Документиране на стопански операции и удържане на окончателен данък от чуждестранно физическо лице

Относно: Документиране на стопански операции и удържане на окончателен данък от чуждестранно физическо лице В Дирекция ОДОП постъпи писмено запитване с вх. № ….. от 07.08.2020 г. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружество има възможност да закупува употребявани резервни части от компютърно оборудване (ИТ) от физически лица в Германия, които да продава на

прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.).

Изх. № М-24-36-25Дата: 18.02.2020 год. ДР на ЗДДС, § 1, т. 87; Наредба №Н-18/2006 г., чл. 52м, ал. 1; Наредба №Н-18/2006 г., Приложение № 33. ОТНОСНО: прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за

Писмо с Изх. №53-00-69; 06.07.2020 г.; чл. 13, ал. 1 от ЗДДС; чл. 13, ал. 3 от ЗДДС; чл. 13, ал. 4 от ЗДДС; чл. 13, ал. 6 от ЗДДС; чл. 117, ал. 1 от ЗДДС; чл. 124, ал. 2 от ЗДДС

Изх. №53-00-6906.07.2020 г. чл. 13, ал. 1 от ЗДДСчл. 13, ал. 3 от ЗДДСчл. 13, ал. 4 от ЗДДСчл. 13, ал. 6 от ЗДДСчл. 117, ал. 1 от ЗДДСчл. 124, ал. 2 от ЗДДС Фактическата обстановка, изложена в запитванeто, е следната:Във връзка с основната си дейност “Х – КЛОН БЪЛГАРИЯ“КЧТ, купува нова машина ……………. от

Прилагане на ЗМДТ за водните обекти и язовири при концесия

ЯзовирЗададени са следните въпроси касаещи облагането на язовири на Община Р, публична общинска собственост, които са предоставени на концесия и не са попадащи в границите на организираното сметосъбиране : Когато водните обекти /язовири/ са предоставени за ползване по договори за концесия попадат ли в изключението на чл. 11, ал. 4 от ЗМДТ и следва ли

Прилагане на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) 169

Изх. № М-26-П-288Дата: 16.03.2020 год. ЗДДФЛ, чл. 18, ал. 1; ЗДДФЛ, чл. 25, ал. 1; ЗДДФЛ, чл. 25, ал. 3; ЗДДФЛ, чл. 45, ал. 1; ЗДДФЛ, чл. 49, ал. 1; ЗДДФЛ, чл. 49, ал. 2. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) Във връзка с Ваше писмо, постъпило

данъчно третиране на услугата – извършване на масаж чрез механизиран стол на клиенти срещу заплащане.

1_58/14.04.2010 г.ЗМДТ, чл.63з, ал.1ЗДДФЛ, чл.26, ал.7Относно: данъчно третиране на услугата – извършване на масаж чрез механизиран стол на клиенти срещу заплащане.По повод Ваше запитване с вх.№ г., Дирекция „ОУИ” гр……………. изразява следното становище:Видно от описаната в запитването фактическа обстановка, Вие възнамерявате да закупите механизиран стол за масаж, с който ще извършвате услуги на клиенти срещу

Прилагане на чл.195 от ЗКПО по отношение на изплатен доход в полза на чуждестранно юридическо лице за предоставени адвокатски услуги

ЗКПО, чл. 195           Относно: Прилагане на чл.195 от ЗКПО по отношение на изплатен доход в полза на чуждестранно юридическо лице за предоставени адвокатски услуги Във връзка с въпросите, поставени във Вашето писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 24-33-208/02.04.2007г., изразявам следното становище: Според изложената в запитването Ви фактическа обстановка „А” АД ще

Постъпило искане за съдействие по повод нарушение на осигурителното законодателство

Изх. № ………………..…………………………..Относно:Постъпило искане за съдействие по повод нарушение на осигурителното законодателствоВъв връзка с Ваше писмо вх. № 04-13-78 от 12.05.2006г. по описа нана Националната агенция за приходите, Ви уведомяваме следното: На основание чл. 9 от Кодекса за социално осигуряване и чл. 37, ал. 1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, за осигурителен стаж

Scroll to Top