Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност 89

ОТНОСНО: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност

В Дирекция ОДОП …. постъпи писмено запитване с вх. № 08-00-9 от 17.09.2018 г., относно прилагане на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/.
В запитването е изложена следната фактическа обстановка: В община …. е постъпило искане от Областен управител на област …… за учредяване на безвъзмездно право на строеж върху 11 915 кв.м., представляващи част от общински имот, целият с площ 58 546 кв.м. с идентификатор 44344.11.111 по КККР на с. Л, община К, категория: десета, начин на трайно ползване: пасище, мера, за изграждане на обект „Подобряване проводимостта река …. и възстановяване на старото корито в участъка след устието на река …. до бензиностанция „….“ с дейностите по изграждането на земно насипна дига. Обектът ще е разположен извън регулацията на гр. К в землището на с. Л. Във връзка с изграждането на проекта са проведени процедури по възлагане, изготвяне и одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план с решение от 19.03.2018 г. на ОбС К, който е влязъл в сила от 04.05.2018 г. С решение от 14.06.2018 г. на комисията по чл. 17 от ЗОЗЗ е променено предназначението на земеделската земя във връзка с реализацията на бъдещия обект.
Зададени са следните въпроси:
1. Следва ли да се счита сделката за облагаема доставка и да се начислява ДДС съгласно изискванията на чл. 45, ал. 2 от ЗДДС?
2. Ако следва, върху какво данъчна основа следва да бъде изчислено – данъчна оценка или пазарна оценка, изготвена и одобрена по реда на чл. 41 от ЗОС?
В отговор на поставените от Вас въпроси, съобразявайки относимата нормативна уредба, изразявам следното становище:
Разпоредбата на чл. 2, т. 1 от ЗДДС, определя като обект на облагане с данък върху добавената стойност всяка възмездна облагаема доставка на стока или услуга. Предвид цитираната разпоредба възмездността на доставката е необходимо условие за да се приложи механизма на данък върху добавената стойност, респективно закона, който го урежда – ЗДДС. Определението на възмездност на доставката следва да се изведе по аргумент на противното на § 1, т. 8 от ДР на ЗДДС, съгласно която „безвъзмездна е доставката, при която няма възнаграждение или стойността на даденото многократно надхвърля полученото“.
В случаите, когато не е упражнено правото на приспадане на данъчен кредит свързано с предмета на доставката, безвъзмездното учредяване право на строеж ще е извън обхвата на ЗДДС, по аргумент от чл. 2, т. 1 от ЗДДС, поради което ДДС не следва да се начислява.
На основание чл. 6, ал. 3, т. 2 от ЗДДС, за възмездна доставка на стока за целите на този закон се смята и безвъзмездното прехвърляне на собственост или друго вещно право върху стоката на трети лица, когато при производството, вноса или придобиването ? е приспаднат данъчен кредит изцяло, частично или пропорционално на степента на използване за независима икономическа дейност.
При условие, че извършвате доставка, която попада в обхвата на чл. 6, ал. 3, т. 2 от ЗДДС /приравнена на възмездна доставка/, данъчната основа се определя по реда на чл. 27, ал. 1 от ЗДДС. Тя е равна на данъчната основа при придобиването на стоката или на себестойността ?.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/ се установи фактическа обстановка, различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.

Оценете статията

Вашият коментар