Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ 91

ОТНОСНО: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/

В Дирекция ОДОП .. постъпи писмено запитване с вх. № 07-00-137 от 28.06.2019 г., относно прилагане на Закона за данък върху добавената стойност, препратено за отговор по компетентност от Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ………
В запитването е изложена следната фактическа обстановка: На 09.11.2018 г. дружество сключва предварителен договор за покупко-продажба на право на строеж. До 13.05.2019 г. титуляр на разрешението за строеж е физическо лице – собственик на имота. Със заповед от 13.05.2019 г. титуляр на разрешението за строеж е дружеството. Последното е извършило редица дейности и разходи още по времето на действие на предварителния договор за покупко-продажба, както и след подписване на нотариалния акт.
Зададени са следните въпроси:
1. Дружеството има ли право на данъчен кредит по извършените дейности по време на действието на предварителния договор, който по същество е установил само крайната дата на формалното изповядване на сделката в нотариална форма?
2. Дружеството има ли право на данъчен кредит по извършените дейности след 09.05.2019 г. по започналите и продължаващи дейности и преди тази дата, като обстоятелството за промяна на титуляр по строителното разрешение е извън компетенциите на страните по сделката?
Поради недостатъчно изяснената фактическа обстановка в отговор на поставените от Вас въпроси, съобразявайки относимата нормативна уредба изразявам следното принципно становище:
По отношение на правото на приспадане на данъчен кредит за извършените СМР, преди и след покупката на правото на строеж върху недвижим имот, следва да имате предвид разпоредбите на глава седма „Данъчен кредит“ от Закона за данък върху добавената стойност.
Условията и редът за упражняването на правото на приспадане на данъчен кредит са посочени в глава седма от ЗДДС.
Съгласно чл. 69, ал. 1, т. 1 от ЗДДС, когато стоките и услугите се използват за целите на извършваните от регистрираното лице облагаеми доставки, лицето има право да приспадне данъка за стоките или услугите, които доставчикът – регистрирано по този закон лице, му е доставил или предстои да му достави. Необходимо условие е стоките или услугите да се използват за целите на извършваните от лицето облагаеми доставки.
Ограниченията на правото на приспадане на данъчен кредит са регламентирани с текстовете на чл. 70, ал. 1 от ЗДДС.
По смисъла на чл. 70, ал. 1, т. 2 от ЗДДС, правото на приспадане на данъчен кредит не е налице, независимо че са изпълнени условията на чл. 69 или 74, когато стоките или услугите са предназначени за безвъзмездни доставки или за дейности, различни от икономическата дейност на лицето.
В конкретния случай, до 09.05.2019 г. правата на строеж се притежават от две физически лица на основание чл. 63 от Закона за собствеността и в тази връзка те стават собственици на изграденото до тази дата, поради което дружеството извършва безвъзмездна доставка на услуга /СМР/ към тях.
Предвид гореизложеното, за стоките и услугите, които дружеството е използвало за извършване на СМР до 09.05.2019 г. /за срока на предварителния договор/, не възниква право на приспадане на данъчен кредит на основание чл. 70, ал. 1, т. 2 от ЗДДС.
За периода след 09.05.2019 г. /покупката на правото на строеж върху недвижим имот/ за дружеството ще възникне право на приспадане на данъчен кредит за закупените стоки и услуги на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 от ЗДДС, единствено ако не са налице ограниченията на чл. 70 от ЗДДС, при спазване на условията в чл. 71 от закона и правото на приспадане на данъчен кредит е упражнено в срока по чл. 72 от ЗДДС.

Оценете статията

Вашият коментар