прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Изх. № М-24-32-19
Дата: 11.02.2013 год.
ЗДДС, чл. 21, ал. 4, т. 2;
ЗДДС, чл. 29;
ЗДДС, чл. 82, ал. 1;
ЗДДС, чл. 86.
Относно: прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
Във Ваше запитване, препратено по компетентност вна Националната агенция за приходите (НАП) с вх. № М-24-32-19/12. 04. 2012 г., е изложена следната фактическа обстановка:
Дружеството е регистрирано по ЗДДС лице с основен предмет на дейност пътнически автобусен транспорт, с лиценз за международен превоз на пътници. На дружеството предстои извършването на услуга по транспорт на туристи от гр. Видин до други градове от страната по договор с туроператор.
Поставените в запитването въпроси са:
1.Приложима ли е разпоредбата на чл. 29, ал. 1, т. 3 от ЗДДС за извършената услуга към възложителя по договора (туроператора)?
2.Какви документи са необходими за доказване на обстоятелството, че извършваната услуга попада в обхвата на чл. 29, ал. 1, т. 3 от ЗДДС?
Предвид изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, на основание чл.10, ал.1, т.10 от Закона за Националната агенция за приходите, изразявам следното становище:
Съгласно чл. 29 от ЗДДС облагаема доставка с нулева ставка е превозът на пътници, когато превозът се извършва:  
1. от място на територията на страната до място извън територията на страната, или  
2. от място извън страната до място на територията на страната, или  
3. между две места на територията на страната, когато е част от превоз по т. 1 и 2.  
Видно от цитираната разпоредба, чл. 29 от ЗДДС регламентира случаите, в които е налице превоз на пътници от място на територията на страната до място извън територията на страната и обратно, както и между две места на територията на страната, когато е част от този превоз.  
В случая, изложен в запитването, услугата, която ще предоставя дружеството Ви, е свързана с транспортиране на туристи (пътуващи лица) от пристанището в гр. Видин до туристически обекти в околността, и връщането им отново на пристанището. Предвид това и доколкото доставката на услуга в този случай е свързана с извършването натуристическата услуга, считам че същата не следва да се определи като част от международен превоз на пътници. За тази доставка е приложима разпоредбата на чл. 21, ал. 4, т. 2 от ЗДДС, като мястото на изпълнение на доставката е мястото, където се извършва пътническия транспорт, пропорционално на реализирания пробег. В този смисъл, и доколкото не попада в обхвата на глава четвърта от ЗДДС „Освободени доставки и придобивания”, доставката е облагаема по смисъла на чл. 12 от ЗДДС, за която възниква задължение за начисляване на данък върху добавената стойност по реда на чл. 86 от същия закон. Съгласно чл. 82, ал. 1 от ЗДДС данъкът е изискуем от доставчика на облагаемата доставка, като приложимата данъчна ставка за тази доставка е 20 %.
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ
/СТОЯН МАРКОВ/

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »