Прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/ 100

Относно: Прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/

В Дирекция ОДОП … постъпи писмено запитване с вх. № 07-00-61 от 24.02.2021 г., относно прилагане на ЗДДС, препратено за отговор по компетентност от ЦУ на НАП.
В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Предстои организация на международно състезание за ученици. То ще се проведе дистанционно – всеки участник ще се състезава в собствената си страна. В организацията участва и българска страна и чуждестранна страна.
Българската страна /доставчик на услуга/ ще:
– изготвя тестовете за състезанието за всеки от класовете 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9-12 клас;
– извършва превод на английски език и на руски език;
– получава от страните участнички по електронна поща заявка за участие, в която училището или образователен център посочва: държава на провеждане на състезанието, населено място, в което се провежда състезанието, училище, улица и дата на провеждането на състезанието;
– изпраща на посочената електронна поща на всеки чуждестранен организатор тестовете за състезанието на посочения от тях език и ключ с отговорите;
– получава oт всяко училище/центьр на електронна поща протокол с резултатите от състезанието;
– изпраща фактура за такса за участие, в която е посочена сумата и банковата сметка в българска банка, на която тя трябва да бъде преведена;
– обработва протоколите на участниците, които са се явили на състезанието в различните страни, и изготвя окончателно класиране;
– публикува на електронната страница на турнира резултатите на всички участници, включително и на тези, които са се явявали на състезанието в България;
– отпечатва сертификати за участие на всеки участник;
– пакетира сертификатите и наградите на победителите в плик или пакет;
– чрез „Български пощи“ или UPS изпраща на адреса на всяко училище-участник сертификатите и наградите.
Чуждестранната страна /клиенти oт Европейския съюз и трети страни/ – чуждестранното училище/центьр, което провежда състезанието в собствената си страна:
– изпраща на българския организатор заявка за участие, в която посочва броя на участниците, мястото на провеждане на състезанието – държава, град, улица, училище/центьр и дата на провеждане;
– на посочената банкова сметка във фактурата, издадена от българския организатор, извършва плащането от чуждестранната банка към българската банка;
– провежда състезанието в своята страна: разпределя участниците от своето училище по зали, раздава разпечатани условия на задачите, след приключването на състезанието извършва проверка по предоставения ключ, попълва протокола с резултатите;
– изпраща на електронната поща на българския организатор протокола с резултатите;
– получава от България, чрез „Български пощи“ или UPS, сертификатите за всеки участник и наградите за победителите;
– организира награждаването на участниците от училището си;
– изпраща снимки или видеоматериал за награждаването на участниците.
В запитването са поставени следните въпроси:
1. При описаната по-горе процедура, приложима ли е хипотезата на чл. 21, ал. 4, т. 4, б. „а“ от ЗДДС, във връзка с чл. 86, ал. 3 от ЗДДС, съответно има ли основание „Математика без граници“ да не начислява ДДС за услугите към участниците от страни на Европейския съюз и трети страни, след като клиентите получават услугата в собствените си държави?
2. Ако при описаните по-горе процедури за провеждане на състезанието, разпоредбата на чл. 21, ал. 4. т. 4, б. „а“ ог ЗДДС не е приложима, на какво основание сме длъжни да начисляваме 20% ДДС в издаваните от нас фактури към клиентите от Европейския съюз и трети страни?
В отговор на поставените от Вас въпроси, съобразявайки относимата нормативна уредба, изразявам следното становище:
Първи въпрос: Съгласно чл. 21, ал. 4, т. 4, б. „а“ от ЗДДС, мястото на изпълнение на доставка на услуга е мястото, където фактически се извършва услугата, предоставена на данъчно незадължено лице, при услуги и съпътстващите ги услуги, свързани с културни, артистични, спортни, научни, образователни, развлекателни или подобни мероприятия /включително панаири и изложби/, включително дейността по организирането им.
За да се определи мястото на изпълнение по този ред, е необходимо да са налице кумулативно следните условия:
– получателят на доставката да е данъчно незадължено лице и
– услугите и съпътстващите ги услуги да са свързани с културни, артистични, спортни, научни, образователни, развлекателни или подобни мероприятия /включително панаири и изложби/, включително дейността по организирането им.
От изложената в запитването фактическа обстановка става ясно, че дейностите, които извършва българското задължено лице не попадат в услугите, посочени в чл. 21, ал. 4, т. 4, б. „а“ от ЗДДС, а тези услуги се извършват от чуждестранното училище/центьр, което организира и провежда състезанието в собствената си страна. В тази връзка, за Вас е неприложима посочената по-горе разпоредба от ЗДДС.
Втори въпрос: Когато предмет на доставката е услуга, както е в настоящия случай, за да се определи приложимият режим по ЗДДС, е необходимо да се определи мястото на изпълнение на съответната доставка.
Общото правило за определяне мястото на изпълнение на доставка на услуга е рагламентирано в чл. 21, ал. 2 от ЗДДС. Когато получателят е данъчно задължено лице, мястото на изпълнение при доставка на услуга е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност. Когато тези услуги се предоставят на постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, то мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект. Когато няма място на установяване на независима икономическа дейност или постоянен обект, мястото на изпълнение на доставката е мястото на постоянния адрес или обичайното пребиваване на получателя.
Съгласно чл. 21, ал. 1 от ЗДДС, мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получател е данъчно незадължено лице, е мястото, където доставчикът е установил своята независима икономическа дейност. Когато тези услуги се предоставят от постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където доставчикът е установил своята независима икономическа дейност, то мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект. Когато няма място на установяване на независима икономическа дейност или постоянен обект, мястото на изпълнение на доставката е мястото на постоянния адрес или обичайното пребиваване на доставчика.
Изключение от това правило е предвидено в разпоредбата на чл. 21, ал. 4 и ал. 5 от ЗДДС.
Предвид фактическата обстановка, изложена в запитването, считам, че доставката, която българското задължено лице извършва, би могла да бъде определена като обработка на данни и предоставяне на информация.
В тази връзка, когато получателят е данъчно незадължено лице, което е установено или има постоянен адрес или обичайно пребиваване извън Европейския съюз и доставената услуга е обработка на данни или предоставяне на информация, мястото на изпълнение на доставката е мястото, където получателят е установен или има постоянен адрес или обичайно пребиваване, предвид разпоредбата на чл. 21, ал. 5, т. 2, б. „г“ от ЗДДС. На основание чл. 86, ал. 3 от ЗДДС не следва да се начислява данък.
При условие, че получателят на услугата /чуждестранното училище/центьр/ е данъчно незадължено лице, установено в ЕС /не притежава валиден ДДС номер/, мястото на изпълнение на доставката се определя по реда на чл. 21, ал. 1 от ЗДДС, т.е. мястото на изпълнение е на територията на страната. На основание чл. 66, ал. 1 от ЗДДС, във връзка с чл. 12 от закона, ставката на данъка е 20 на сто.
Когато получател на услугата е данъчно задължено лице, установено в друга държава членка /притежава валиден ДДС номер/ или трета страна, мястото на изпълнение се определя по реда на чл. 21, ал. 2 от ЗДДС. В този случай няма да възникне задължение за начисляване на данък, на основание чл. 86, ал. 3 от ЗДДС.

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *