Прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/ 108

Относно: Прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/

В Дирекция ОДОП …. постъпи писмено запитване с вх. № 94-00-73 от 14.06.2021 г., относно прилагане на ЗДДС.
Поставен е следният въпрос: Правомерно ли е общински органи на местна власт да начисляват ДДС върху разходите по предоставяне на информация по реда на Закона за достъп до обществена информация, уредени със заповед № ЗМФ-1472/2011 г. от Министъра на финансите.
В отговор на поставения от Вас въпрос, съобразявайки относимата нормативна уредба, изразявам следното становище:
С нормата на чл. 3, ал. 5 от ЗДДС е въведено изключение от общото правило, а именно – не са данъчно задължени лица държавата, държавните и местните органи за всички извършвани от тях дейности или доставки в качеството им на орган на държавна или местна власт, включително в случаите, когато събират такси, вноски или възнаграждения за тези дейности или доставки, с изключение на конкретно изброените в същия законов текст.
Съгласно § 1, т. 7 от ДР на ЗДДС, действията или доставките на държавните органи са извършени в качеството им на орган на държавна власт, ако за действията или доставките е изпълнено някое от следните условия:
– извършени са на основание на задължение, определено с нормативен акт;
– за тях е определена такса с нормативен акт;
– не могат да се извършват от търговец, освен ако това не му е вменено със закон.
Според чл. 41ж, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/, информация от обществения сектор се предоставя за повторно използване безплатно или след заплащане на такса, която не може да надхвърля материалните разходи по възпроизвеждането и предоставянето на информацията. В ал. 5 на посочената разпоредба е регламентирано, че размерът на таксите се определя:
1. за таксите, събирани от държавен орган – с тарифа, приета от Министерския съвет;
2. за таксите, събирани от друга организация от обществения сектор – от ръководителя на организацията;
3. за таксите, събирани от общините – от общинския съвет, като определените такси не могат да надвишават таксите по т. 1.
Със заповед № ЗМФ – 1472/29.11.2011 г., министърът на финансите е определил нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществена информация според вида на носителя, като е посочено, че стойностите не включват ДДС.
Предвид гореизложеното, върху таксите, които се заплащат по реда на ЗДОИ не се дължи ДДС.

Оценете статията

Вашият коментар