Прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/ 110

Относно: Прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/

В Дирекция ОДОП …. постъпи писмено запитване с вх. № 96-00-135 от 28.05.2020 г., относно прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност.
В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Българско дружество е регистрирано по ЗДДС в България, като предмета на дейност е съхранение, транспорт и логистика на хранителни стоки. За осъществяване на дейността си, дружеството разполага със собствена складова база, отговаряща на специфичните изисквания за съхранение на хранителни стоки, а също и собствени МПС, отговарящи на условията за транспортиране под определен температурен режим. Във връзка с това складовата база се състои от 3 бр. складове – по 1 бр. за съхранение при температура -20°С /замразени храни/, при температура от 2 до 5° /охладени храни/ и без температурен режим. МПС също са оборудване за транспортиране на замразени и охладени храни.
Дружеството, в качеството си на доставчик на услуги има подписани договори с клиенти – български и чуждестранни юридически лица за предоставяне на логистични услуги. Тези услуги включват прием на стоки, палетизиране, съхранение, обработка на рампа, изход на стоки, транспорт – национален и международен. На различните клиенти се предоставят всички или само част от тези услуги, в зависимост от техните потребности. При осъществяване на услуги по складиране на стоки, в качеството на складодържател, дружеството има информация относно броя на палетите, предоставени за съхранение, температурния режим, при който трябва да се съхранява и транспортира стоката, периода през който трябва да се осъществи съхранението и най – обща информация относно вида на стоките, например: месо, малотрайни колбаси, трайни колбаси, тестени и т.н. По отношение на транспортирането на стоките от и до склада, има информация за дружеството-превозвач, само в случай, че организирането му е възложено на нашето дружество. Към момента не се извършва съхранение на стоки под режим складиране на стоки до поискване по чл. 15а от ЗДДС.
Поставени са следните въпроси:
1. Следва ли при условие, че в склада няма стоки под режим складиране на стоки до поискване, съгласно чл.15а от ЗДДС, да разполагаме в систематизиран вид с цялата информация и да водим детайлна отчетност съгласно изискванията на чл. 123, ал. 7 от ЗДДС, или това изискване се отнася само за данъчно задължени лица, които извършват услуги по съхранение на стоки под режим складиране на стоки до поискване?
2. Ако в бъдеще време за склада се сключи договор с клиент под режим складиране на стоки до поискване, съгласно чл. 15а от ЗДДС, следва ли да приемем, че изискването за детайлна отчетност, съгласно чл. 123, ал. 7 от ЗДДС се отнася само за стоките, предмет на цитирания по – горе режим, или в този случай трябва да приложим тези изисквания към всички предоставени за съхранение при нас стоки и за всички останали наши клиенти?
В отговор на поставения от Вас въпрос, съобразявайки относимата нормативна уредба, изразявам следното становище:
Съгласно чл. 123, ал. 7 от ЗДДС, всяко данъчно задължено лице, установено на територията на страната, на което са предоставени за съхранение стоки, води детайлна отчетност за тези стоки, която задължително съдържа информация, позволяваща установяване на вида и количеството на стоките във всеки момент, за всяко от лицата, предоставили стоките за съхранение, както и идентифициране на лицата, изпратили, транспортирали или получили стоките при приключване на съхранението им.
Посочената разпоредба е свързана с прилагане на режим складиране на стоки до поискване, поради което детайлна отчетност за предоставените за съхранение стоки, съдържаща информация за вида и количеството на стоките във всеки момент, за всяко от лицата, предоставили стоките за съхранение, както и идентифициране на лицата, изпратили, транспортирали или получили стоките при приключване на съхранението им следва да се води единствено от складодържателите, на които са предоставени за съхранение такива стоки.
Лицата, които не попадат в хипотезата на чл. 123, ал. 7 от ЗДДС, не са длъжни да водят посочената в разпоредбата детайлна отчетност.

Оценете статията

Вашият коментар