Прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС)

Относно: Прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция ОДОП ,,, постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 94-00-67/ 04.06.2021 г., относно прилагане разпоредбите на ЗДДС.
В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Регистриран сте като лице, упражняващо свободна професия в регистър БУЛСТАТ, както и по ЗДДС на основание чл. 97а.
Съгласно разпоредбите на чл. 97а, ал. 5 от ЗДДС имате задължение за регистрация по чл. 96 при достигане на облагаем оборот от 50 000 лв., като посочвате, че извършвате на територията на Република България облагаеми и освободени доставки. Същевременно, предоставяте услуги на данъчно задължени, регистрирани по ЗДДС лица установени в страни членки на Европейския съюз – чл. 21, ал. 2 от ЗДДС.
Във връзка с гореизложеното, сте поставили следния въпрос:
За спазване на разпоредбите на чл. 97а, ал. 5 от ЗДДС, включва ли се оборота от предоставените услуги на данъчно задължени, регистрирани по ЗДДС лица, установени в страни членки на Европейския съюз – чл. 21, ал. 2 от ЗДДС?
Предвид изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба в областта на данъка върху добавената стойност, изразявам следното становище:
Съгласно чл. 96, ал. 1 от ЗДДС всяко данъчно задължено лице, което е установено на територията на страната, с облагаем оборот 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 7-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон. Когато оборотът е достигнат за период не по-дълъг от два последователни месеца, включително текущия, лицето е длъжно да подаде заявлението в 7-дневен срок от датата, на която е достигнат оборотът.
По смисъла на чл. 96, ал. 2 от ЗДДС, облагаемият оборот е сумата от данъчните основи на извършените от лицето облагаеми доставки, включително облагаемите с нулева ставка, доставки на финансови услуги по чл. 46 и доставки на застрахователни услуги по чл. 47 от същия закон.
Съгласно чл. 12, ал. 1 от ЗДДС, облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл. 6 и 9, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго.
Предвид посочените по-горе разпоредби на ЗДДС, за да се включи една доставка в облагаемия оборот, същата следва да е с място на изпълнение на територията на страната.
По общия ред на материалния закон, доставките на услуги, по които получатели са данъчно задължени лица, установени в държава членка или в трета страна, са доставки, чието място на изпълнение се определя по реда на чл. 21, ал. 2 от закона, а именно, там, където е установен получателят по същите.
В тази връзка, същите се явяват доставки с място на изпълнение извън територията на страната и като такива не са облагаеми по смисъла на чл. 12, ал. 1 от ЗДДС, респективно не следва да се включват при определяне на облагаемия оборот по реда на чл. 96, ал. 2 във връзка с ал. 1 от същата разпоредба на закона.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), се установи фактическа обстановка, различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от Данъчно – осигурителния процесуален кодекс.

5/5

Вашият коментар