Прилагане на Закона за местни данъци и такси (ЗМДТ)

ОТНОСНО: Прилагане на Закона за местни данъци и такси (ЗМДТ)

В Дирекция ОДОП …. постъпи писмено запитване с вх. № 96-00-231 от 18.09.2019 г., относно прилагане на Закона за местни данъци и такси.
В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружество е собственик на поземлен имот. В имота е построено и въведено в експлоатация съоръжение – силажна яма, видно от удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж от 31.10.2018 г. Дружеството има намерение да отчужди собствения си имот, ведно с изграденото в него съоръжение, като сключи договор за покупко-продажба.
Зададен е следният въпрос: При възмездно придобиване на имот, ведно с изградено в същия съоръжение – силажна яма, дължи ли се данък за придобиването и на съоръжението?
В отговор на поставения от Вас въпрос, съобразявайки относимата нормативна уредба, изразявам следното становище:
Обект на облагане с данък при възмездно придобиване на имущества са недвижимите имоти, ограничените вещни права върху тях и моторните превозни средства (чл. 44, ал. 1 от ЗМДТ).
Вещноправното понятие „недвижим имот“ в ЗМДТ се използва със съдържанието на „недвижим имот – обект на кадастъра“ по смисъла на чл. 23 от Закон за кадастъра и имотния регистър. Недвижим имот – обект на кадастъра според този текст е:
1. поземлен имот
2. сграда, включително изградена в груб строеж
3. самостоятелен обект в сграда
Съгласно чл. 46 от ЗМДТ, имуществото се оценява, както следва:
1. недвижимите имоти и ограничените вещни права върху тях – по уговорената цена или по определена от държавен или общински орган цена, а в случай че тя е по-ниска от данъчната им оценка – по последната, съгласно приложение № 2;

2. другите имущества – по реда на чл. 33, ал. 1, т. 2, 3, 4 и 5.
Нормите за данъчна оценка на недвижими имоти по Приложение № 2 към ЗМДТ регламентират правилата за определяне на данъчна оценка на:
– сгради – чл. 4 – чл. 11
– земи в строителните и земи извън строителните граници на населените места (без земеделски и горски земи) – чл. 13 – чл. 18
– земеделски и горски земи – чл. 19 – чл. 21
– незавършено строителство – чл. 12
– право на строеж на сгради – чл. 22
– право на ползване на недвижими имоти – чл. 23.
В чл. 33, ал. 1, т. 2, 3, 4 и 5 от ЗМДТ са включени:
– чуждестранната валута и благородните метали – по централния курс на Българската народна банка;
– ценните книжа – по пазарна стойност, а когато пазарната стойност не може да бъде определена без значителни разходи или затруднения, те се оценяват по номинал;
– превозните средства – по застрахователна стойност;
– останалите движими вещи и права – по пазарна стойност.
При условие, че силажната яма представлява съоръжение, същата не може да бъде оценена по реда на чл. 46 от ЗМДТ и не попада в обхвата на облагаемите с данък при възмездно придобиване имущества.

5/5

Вашият коментар