Прилагане на Закона за здравното осигуряване

ОТНОСНО: Прилагане на Закона за здравното осигуряване

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. постъпиха Ваши запитвания с вх. № 20-22-2/08.06.2021 г., препратено за отговор по компетентност от ДОДОП ….. и с вх. № 20-22-2#1/11.06.2021 г., препратено за отговор по компетентност от ТД на НАП ….., в които е изложена следната фактическа обстановка:
Вие сте самоосигуряващо се лице. За периода от 01.12.2020 г. до 04.01.2021 г. прекъсвате дейност и осигуряване в това Ви качество, за да се грижите за 5 годишното си дете, поради преустановяване дейността на детските заведения. За този период кандидатствате и сте одобрена за целева помощ в размер на 610 лв., за срок от един месец.
След направено запитване до информационния център на Националната агенция по приходите (НАП) относно здравното Ви осигуряване, за периода на прекъсване на дейността Ви като самоосигуряващо се лице и отпускане на целевата помощ, сте уведомена, че дължите здравноосигурителни вноски на основание чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО). Считате, че не сте лице по чл. 40, ал. 5 от ЗЗО (безработно лице) и следва да бъдете освободена от заплащане на здравноосигурителни вноски, доколкото нямате никакъв доход през този период.
Молите за становище дали дължите здравноосигурителни вноски за посочения период и на какво основание.
С оглед изложената фактическа обстановка и действащото законодателство по задължителното здравно осигуряване, изразявам следното становище:
На основание чл. 5, ал. 2 от КСО самоосигуряващ се е физическо лице, което е длъжно да внася осигурителни вноски за своя сметка.
Лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) са самоосигуряващи се по смисъла на чл. 5, ал. 2 във връзка с чл. 6, ал. 8 от КСО и се осигуряват по ред, определен с Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (НООСЛБГРЧМЛ). Задължението за осигуряване на самоосигуряващите се лица, възниква от деня на започване или възобновяване на трудовата дейност и продължава до нейното прекъсване или прекратяване (чл. 1, ал. 1 от НООСЛБГРЧМЛ).
Кръгът на лицата, които са задължително осигурени в Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), е определен в чл. 33 от ЗЗО. Съгласно разпоредбата на чл. 33, ал. 1, т. 1 от ЗЗО задължително осигурени в Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) са всички български граждани, които не са граждани и на друга държава.
В § 1, т. 18 от Допълнителните разпоредби на ЗЗО е дадена дефиниция на „самоосигуряващо се лице“ по смисъла на същия закон. Това е физическо лице, което плаща изцяло здравноосигурителна вноска или премия за себе си. От разпоредбата е видно, че кръгът на самоосигуряващите се лица по смисъла на ЗЗО е по-широк от този по КСО.
В чл. 40 от ЗЗО са регламентирани доходите, сроковете и начинът за внасянето на здравноосигурителните вноски по видове осигурени лица, подлежащи на задължително осигуряване в НЗОК.
Здравното осигуряване на самоосигуряващите се лица по смисъла на КСО се извършва по реда на чл. 40, ал. 1, т. 2 от ЗЗО. За периодите на упражняване на трудова дейност тези лица се осигуряват авансово върху месечен доход, който не може да бъде по-малък от минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица и за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители, определени със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО), и окончателно върху доходите от дейността и доходите по т. 3, през календарната година, съгласно справката към данъчната декларация по реда на чл. 6, ал. 9 от КСО.
За периодите, през които самоосигуряващите се лица по КСО не подлежат на задължително здравно осигуряване по реда на чл. 40, ал. 1, т. 2 от ЗЗО и няма друго основание за осигуряването им е приложима разпоредбата на чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО.
Съгласно чл. 40, ал. 5, т. 1 и 2 от ЗЗО лицата, които не подлежат на осигуряване по ал. 1, 2 и 3 от ЗЗО, са длъжни да внасят осигурителни вноски върху осигурителен доход не по-малък от половината от минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със ЗБДОО – до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят, и извършват годишно изравняване на осигурителния доход съгласно данните от данъчната декларация, като окончателните осигурителни вноски се внасят в срока за нейното подаване. Подават декларация в срок до 25-о число на месеца, следващ месеца на възникване на това обстоятелство, по ред, определен с наредба на министъра на финансите, в която посочват, че ще се осигуряват по реда на т. 1 и избрания осигурителен доход.
Видно от цитираните разпоредби в кръга на самоосигуряващите се по ЗЗО лица освен лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от КСО, които са самоосигуряващи се лица по смисъла на КСО, влизат и други каквито са лицата по чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО – тези които не подлежат на осигуряване на друго основание по закона и са длъжни да внасят здравноосигурителни вноски за своя сметка.
Следователно, ако Вие сте прекъснала трудова дейност, за периода от 01.12.2020г. до 04.01.2021г., като самоосигуряващо се лице по смисъла на КСО и не сте осигурена на друго основание по чл. 40, ал. 1, 2 и 3 от ЗЗО за Вас възниква задължение за здравно осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5, т. 1 от същия закон.
Обръщам Ви внимание, че на основание чл. 102, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) подаването на декларации, документи или данни по електронен път се извършва от субекта или от негов представител с квалифициран електронен подпис (КЕП).
Съгласно чл. 85 от ДОПК при кореспонденцията с НАП регистрираните лица са задължени да посочват идентификацията и адреса си за кореспонденция. Идентификацията на физическите лица, които не са вписани в Търговския регистър, съответно в регистър БУЛСТАТ, се извършва чрез единния граждански номер или личния номер на чужденец.
За да получите отговор при последващи запитвания, които подавате по електронен път, същите следва да бъдат подписани с КЕП и да съдържат посочените идентификационни данни по ДОПК.

5/5

Вашият коментар