fbpx

Прилагане на ЗДДС.

ОТНОСНО: Прилагане на ЗДДС.
В Дирекция ОДОП Пловдив постъпи писмено запитване с вх. № ……….. от 16.11.2016 г., относно прилагане на ЗДДС.
В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружество възнамерява да използва услугите на онлайн платената система Pay Pal /Europe/ S.a.r.l. & Cie, S.C.A., вписана под № 50 в Списъка на кредитните институции, лицензирани в страни от ЕС, побликувани в сайта на БНБ. Дружеството ще използва платежната система на Pay Pal, като за разплащанията с клиенти на Pay Pal ще начисляват такси за транзакциите /таксите се начисляват за всеки получен превод от клиенти/.
Зададен е следният въпрос: Попадат ли горепосочените услуги в обхвата на чл. 46 от ЗДДС?
Поради недостатъчно изяснената фактическа обстановка, изразяваме принципно становище:
За да се даде коректен отговор на поставения въпрос, следва да се изведат критериите, въз основа на които услугите се определят като облагаеми, респективно освободени, доколкото са в обхвата на освободените финансови услуги, регламентирани в чл. 46 от ЗДДС. На първо място трябва да се направи уточнение, че характерът на предоставяните услуги и тяхното третиране като освободени или облагаеми не е поставено в зависимост от това кои са страните в правоотношението.
Предвид посоченото, може да се заключи, че независимо от факта, че услугите се предоставят от Pay Pal /Europe/ S.a.r.l. & Cie, S.C.A., то същите могат да се квалифицират като освободени доставки, стига да попадат в хипотезите на чл. 46, ал. 1, т. 3 от ЗДДС /респективно чл. 135, т. 1, буква “г” от Директива 2006/112/ЕО/.
Според Съда на ЕС /СЕС/ формулировките, използвани за определяне на случаите на освобождаване, посочени в чл. 135 от Директива 2006/112/ЕО, подлежат на стриктно тълкуване, като се има предвид, че тези случаи на освобождаване са изключение от общия принцип, според който всяка доставка на услуги, извършена възмездно от данъчнозадължено лице, се облага с ДДС. Според СЕС все пак тълкуването на тези формулировки трябва да бъде съобразено с преследваните с освобождаването цели и да зачита присъщия на общата система на ДДС принцип за данъчен неутралитет. Съдът е приел, че в този смисъл правилото за стриктно тълкуване не означава, че формулировките, използвани в чл. 135 от Директива 2006/112/ЕО за определяне на случаите на освобождаване, трябва да бъдат тълкувани по начин, който би лишил последните от тяхното действие (вж. 23 от Решение от 28 юли 2011 г. по дело C 350/10 Nordea, точка 20 от Решение от 10 март 2011 г по дело C 540/09 Skandinaviska Enskilda Banken точка 27 от Решение от 28 януари 2010 г. по дело C 473/08 Eulitz).
При всички случаи по отношение на преценката трябва да се държи сметка, че целта на освобождаването на доставките на финансови услуги, съгласно обяснение от Комисията на Европейските общности в писменото становище по дело C 455/05 Velvet & Steel Immobilien, е именно отстраняване на трудностите, свързани с определянето на данъчната основа и на размера на подлежащия на приспадане ДДС, както и избягване на повишаването на разходите по потребителските кредити (вж. точка 21 от Решение от 10 март 2011 г по дело C 540/09 Skandinaviska Enskilda Banken и точка 24 от Решение от 19 април 2007 г. по дело C 455/05 Velvet & Steel Immobilien).
Друг съществен критерий установен в практиката на Съда на ЕС за преценката дали определена услуга е от категорията освободени финансови услуги съгласно чл. 135, т. 1, б. “г” от Директива 2006/112/ЕО /чл. 46, ал. 1, т. 3 от ЗДДС/ е дали тя може да породи, да измени или да погаси правата и задълженията на страните във връзка с извършването й, както и да промени правните и финансовите отношения между страните (вж. точки 72 и 73 от Решение от 5 юни 1997 г. по дело C 2/95 SDC, както и точка 33 от Решение от 13 декември 2001 г. по дело C 235/00 CSC Financial Services).
Разпоредбата на чл. 135, т. 1, б. “г” от Директива 2006/112/ЕО е транспонирана в чл. 46, ал. 1, т. 3 от ЗДДС, съгласно който освободена доставка е сделката, включително договарянето, свързана с платежни сметки, платежни услуги, електронни пари, плащания, дългове, вземания, чекове и други подобни договорни инструменти, без сделката по събиране на дългове и факторинг и отдаване под наем на сейфове.
Предвид гореизложеното, сделката, свързана с платежни услуги, е освободена на основание чл. 46, ал. 1, т. 3 от ЗДДС.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на ДОПК се установи фактическа обстановка, различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Scroll to Top