fbpx

Прилагане на ЗДДС.

ОТНОСНО: Прилагане на ЗДДС.
В Дирекция ОДОП ……….. постъпи писмено запитване с вх. № ………. от 16.11.2016 г., относно прилагане на ЗДДС, препратено за отговор по компетентност от ТД на НАП ……..
В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружество предстои да бъде вписано в регистъра на платежните институции и техните клонове и представители, в които БНБ вписва партньорите на „И“ АД. След предстоящото вписване, дружеството ще придобие статут на организация – партньор, в офиса на който ще се предоставят услугите на „И“ АД, т.е. то ще бъде представител на АД. В съответствие с договора, който ще бъде сключен с „И“ АД, организацията партньор ще извършва възложените й по силата на този договор оперативни дейности, свързани с предоставянето на платежни услуги от „И“ АД.
Дружеството предстои да бъде вписано като дружество представител съгласно чл. 7, ал. 1, т. 2 от Наредба № 16 на БНБ за лицензиране на платежни институции, дружества за електронни пари и операторите на платежни системи, за работа в предлагане и продажба на продуктите на УЮ, свързани с трансфериране на информация за преводи на пари от страната, в страната или чужбина.
Дружеството също така ще подпише договор с ФК „К“ ЕООД /представител на УЮ за България като ще предлага и продава продуктите на „УЮ“.
Зададени са следните въпроси:
1.Какъв е вида на сделките, които са заложени в договора с „И“ АД?
2. Във фактурите, които ще се издават към „И“ АД с основание „такси по договор“ следва ли да бъде начисляван ДДС?
3. Какъв е вида на сделките, които са заложени в договора с ФК „К“ ЕООД?
4. Във фактурите, които ще се издават към ФК „K“ ЕООД с основание „комисионна по договор“ следва ли да бъде начисляван ДДС?
Предвид изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададените от Вас въпроси изразявам следното становище:
Съгласно чл. 46, ал. 1, т. 3 от ЗДДС, освободена доставка е сделката, включително договарянето, свързана с платежни сметки, платежни услуги, електронни пари, плащания, дългове, вземания, чекове и други подобни договорни инструменти, без сделката по събиране на дългове и факторинг и отдаване под наем на сейфове.
По смисъла на чл. 4 на Закона за платежните услуги и платежните системи /ЗПУПС/, платежни услуги са:
1. услуги, свързани с внасянето на пари в наличност по платежна сметка, както и свързаните с това операции по обслужване на платежна сметка;
2. услуги, свързани с теглене на пари в наличност от платежна сметка, както и свързаните с това операции по обслужване на платежна сметка;
3. изпълнение на платежни операции, включително прехвърляне на средства по платежна сметка на ползвателя при доставчика на платежни услуги или при друг доставчик на платежни услуги:
а) изпълнение на директни дебити, включително еднократни директни дебити;
б) изпълнение на платежни операции чрез платежни карти или други подобни инструменти;
в) изпълнение на кредитни преводи, включително нареждания за периодични преводи;
4. изпълнение на платежни операции, когато средствата са част от отпуснат на ползвателя на платежни услуги кредит:
а) изпълнение на директни дебити, включително еднократни директни дебити;
б) изпълнение на платежни операции чрез платежни карти или други подобни инструменти;
в) изпълнение на кредитни преводи, включително нареждания за периодични преводи;
5. издаване на платежни инструменти и/или приемане на плащания с платежни инструменти;
6. изпълнение на налични парични преводи;
7. изпълнение на платежни операции, при които съгласието на платеца за изпълнение на платежната операция е дадено посредством телекомуникационно, цифрово или информационно устройство и плащането е извършено към оператора на телекомуникационна или информационна система или мрежа, който действа само като посредник между ползвателя на платежната услуга и доставчика на стоките или услугите.
Съгласно чл. 3, ал. 1 от ЗПУПС доставчици на платежни услуги са и платежни институции по смисъла на този закон.
Съгласно разпоредбата на чл. 25, ал. 1 от ЗПУПС платежната институция може да осъществява дейността, за която е лицензирана, пряко или чрез представител. Представител е търговец, който извършва от името на лицензирана от БНБ платежна институция дейност по предоставяне на платежни услуги / чл. 25, ал. 2 от с.з./. Предвид ал. 3 и ал. 4 на същия член платежната институция следва да подаде заявление до БНБ за вписване в регистъра по чл. 17 на нейните представители, които не могат да започнат дейност преди регистрирането им.
Тъй като към проекта на договор с „И“ АД не сте приложили приложение № 3, в което са посочени дейностите, които бихте извършвали при подписване на същия, следва да имате предвид гореизложеното. При условие, че получавате възнаграждение /комисионна/ за предоставяни платежни услуги по смисъла на чл. 4 на ЗПУПС, в качеството на представител на платежна институция, е налице освободена доставка по смисъла на чл. 46, ал. 1, т. 3 от ЗДДС и за нея не се начислява данък на основание чл. 86, ал. 3 от съшия закон. Акополучавате възнаграждение за услуги, които не попадат в обхвата на услугите по чл. 4 на ЗПУПС, независимо, че сте представител на платежна институция, същото не попада в обхвата на освободените доставки по чл. 46, ал. 1, т. 3 от ЗДДС и за него следва по силата на чл. 82, ал. 1 от ЗДДС да се начисляват данък върху добавената стойност в размер на 20 на сто.
По отношение на договора сключен между Вас и ФК „К“ ЕООД за предоставяне на продуктите на УЮ, свързани с трансфери на чуждестранни парични средства, следва да имате предвид, че ако в качеството на представител на платежна институция получавате възнаграждение /комисионна/ за предоставяни платежни услуги по смисъла на чл. 4 на ЗПУПС, същото попада в обхвата на чл. 46, ал. 1, т. 3 от ЗДДС, т.е. е налице освободена доставка, за която на основание чл. 86, ал. 3 от с.з. данък не следва да се начислява.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Scroll to Top