прилагане на ЗДДС в сила от 01.01.2007г.

Изх. №24-34-9
Дата:14.03.2008 год.
Относно: прилагане на ЗДДС в сила от 01.01.2007г.
По повод Ваше писмено запитване с вх.№ 24-34-9/ 10.01.2007г. по описа нана Националната агенция за приходите, Ви уведомявам следното:
По т.1 от запитването относно изискванията към дебитните и кредитните известията , издавани след 01.01.2007г. към фактури издадени преди тази дата.
Отговорът на поставения от Вас въпрос се съдържа в разпоредбата на §8, ал.2 от ПЗР на ЗДДС ( в сила от 01.01.2007г.)- според която когато след влизането в сила на този закон възникнат основания за изменение на данъчната основа на доставка, която е фактически извършена и документирана до влизането в сила на този закон, изменението на данъчната основа се извършва чрез издаване на данъчно известие по чл. 115 от този закон, при издаването на което се прилага данъчният режим към датата на възникване на данъчното събитие на извършената и документирана доставка. От своя страна това означава, че издаваните при действието на новия ЗДДС дебитни и кредитни известия следва да отговарят на изискванията посочени в чл.115, ал.4 от същия закон: да съдържат реквизитите по чл.114 ( един от които е идентификационния номер по чл.94, ал.2 от ЗДДС), както и номера и датата на фактурата, към която е издадено известието и основанието за неговото издаване.
По т.2 от запитването относно оформяне на внос на стоки с произход от държави членки на Европейския съюз, които към 31.12.2006г. са под митнически режим 7100
Предвид това, че задълженията за данък върху добавената стойност при внос на стоки се администрират от Агенция „Митници“, включително и за започналите митнически процедури преди датата на присъединяване на Република България към Европейския съюз. Националната агенция за приходите не е компетентният орган да изрази становище но така поставения въпрос.
По т.З от запитването относно режима на доставките на употребявани автомобили
В отговор на поставения от Вас въпрос във връзка с прилагането на разпоредбите на ЗДДС относно правната регламентация на доставките свързани с превозни средства, различни от „нови превозни средства“, приложено изпращаме Ви становище изх.№ 24-00-20/ 08.03.2007г. изготвено на основание чл.10. ал.1. т. 10 от Закона за националната агенция за приходите.
1
По т.4 от запитването относно документиране и доказване на доставки при търговия със стоки от и към трети страни
Както бе посочено по-горе задълженията за данък върху добавената стойност при внос на стоки се администрират от Агенция „Митници“.
В чл.28 от ЗДДС ( в сила от 01.01.2007г.), като доставки облагаеми с нулева ставка на данъка са посечени доставките на стоки, изпращани или превозвани извън територията на Общността, което в известен смисъл замества терминологично понятието „износ“, използвано в действащия до 31.12.2006г. ЗДДС. За да бъде приложена нулева ставка за тези доставки, доставчикът трябва да докаже чрез документи тяхната действителност. За целите на удостоверяването на обстоятелствата, характеризиращи този вид доставки и обуславящи прилагането на нулевата ставка в чл.21 от ППЗДДС са посочени документите, с които лицето следва да разполага. Когато доставчикът не се снабди с посочените документи до изтичането на календарния месец, следващ календарния месец, през който данъкът е станал изискуем се счита, че доставката е облагаема със ставка 20 на сто (чл.37, ал.2 от ЗДДС във връзка с чл.39 от ППЗДДС). Това се отнася и за случаите на получено авансово плащане за доставка по чл.28 от ЗДДС.
С §7 от ЗИД на ЗДДС ( обн., ДВ бр.108 от 19.12.2007г„ в сила от 19.12.2007г.) са направени изменения и допълнения в разпоредбата на чл.37 от ЗДДС, в резултат на които отпада изискването за снабдяване с документи, доказващи условията за облагане с нулева ставка в определен срок, когато не е настъпило данъчното събитие, а е налице единствено авансово плащане. Иначе казано, че ако получите авансово плащане за доставка по чл.28 от ЗДДС и до края на календарния месец, следващ календарния месец през който е получено авансовото плащане не се снабдите с посочените в чл.21, ал.1 от ППЗДДС. за това плащане нямате задължение за начисляване на данък върху добавената стойност прилагайки данъчна ставка 20 на сто.
Приложение: съгласно текста
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
//’

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

КСО, чл.4, aл. 3, т. 4

2_2758/19.11.2009г.КСО – чл.4, ал.3, т.4 От изложената в писмото Ви фактическа обстановка става ясно, че сте едноличен търговец. Регистрирана сте като земеделски производител от 15.09.2009г.

данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на ресторантьорски услуги, когато на клиента са предоставят за консумация и алкохолни/спиртни напитки

Изх. № 04-19-473Дата: 26.10.2020 год.ЗДДС, чл. 66, ал. 2, т. 3 ОТНОСНО: данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на ресторантьорски услуги,

Ползване на данъчно облекчение за намалена работоспособност по Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/. 64

ОТНОСНО: Ползване на данъчно облекчение за намалена работоспособност по Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/.Във връзка с постъпило запитване в Дирекция ОДОП

необходимост от представяне пред нотариус в страната на писмена декларация съгласно разпоредбата на чл. 264, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) в случай на прехвърляне на собственост върху моторно превозно средство с испанска регистрация от прехвърлител, който е физическо лице с испанско гражданство

3_730/05.04.2018 г. ДОПК, чл. 264, ал. 2 ОТНОСНО: необходимост от представяне пред нотариус в страната на писмена декларация съгласно разпоредбата на чл. 264, ал. 2