Прилагане на ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, КСО и ЗЗО.

ОТНОСНО: Прилагане на ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, КСО и ЗЗО.

В Дирекция ОДОП ….. постъпи запитване с вх. № 96-00-90/23.04.2019 г., относно прилагането на ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, КСО и ЗЗО. Изложена е следната фактическа обстановка:
Дружеството, което представлявате е специализирано предприятие за хора с увреждания. Поради това, от Агенцията за хора с увреждания, Ви се възстановяват 50% от внесените осигурителни вноски, направени за сметка на работодателя. Всяка година се издава заповед на управителя за разходването на тези средства. Описвате две фактически обстановки и казуси:
I. Извършено е изплащане на еднократна финансова помощ на служител по трудови правоотношения за извършена медицинска интервенция, като се покрива изцяло сумата по издадената фактура от болничното заведение. Финансовата помощ е регламентирана във Ваша заповед и е за сметка на възстановените осигурителни вноски. Задавате въпросите:
1. Дължат ли се осигурителни вноски върху изплатената финансова помощ?
2. Дължи ли се данък по ЗДДФЛ?
3. Признат разход ли е за данъчни цели?
4. Ако е разход несвързан с дейността, следва ли да се посочи в увеличение на финансовия резултат?
II. Съгласно заповед на управителя на дружеството, всички работници и служители на дружеството и членовете на тяхното семейство имат право на пет дневно пребиваване на база за профилактика и отдих /БПО/ „…..“. Престоят на работниците и служителите по трудово правоотношение е изцяло за сметка на работодателя. При престой на членовете на техните семейства, Вашето дружество заплаща само нощувките. Съгласно т. 2.4. на издадената от управителя заповед, разходите за лицата с намалена работоспособност ще са за сметка на възстановените средства от осигурителни вноски. Задавате следните въпроси:
1. Разходите за пребиваване на БПО „….“ социални разходи предоставени в натура ли са, след като ще се отчитат по различен начин – разходите за лицата с намалена работоспособност ще са за сметка на възстановените осигурителни вноски.
2. Върху сумата за престой за работници и служители, които не са с намалена работоспособност ще се начисляват ли осигурителни вноски и дължи ли се данък по ЗДДФЛ?
3. Върху сумата за престой на работниците с намалена работоспособност, която е за сметка на върнатите осигурителни вноски дължат ли се осигурителни вноски и данък?
4. Сумата, платена за нощувки в полза на лицата от семейството на работника или служителя, доход ли е за тези лица или е доход за работника/служителя?
5. Изплатените суми за нощувки и за двете категории лица – трудоустроени и нетрудоустроени ще се признаят ли за разход за данъчни цели?
6. Ако е разход несвързан с дейността, следва ли да се посочи в увеличение на финансови резултат?
7. Отговорът по запитване № 24-33-87/29.11.2011 г. актуален ли е?
8. Дружеството извършва единствено облагаеми доставки. По фактурите, предоставени от лицата за закупени лекарства и престой в БПО „ ……“, може ли да се ползва данъчен кредит?
В отговор на поставените от Вас въпроси, съобразявайки относимата нормативна уредба, изразявам следното становище:
Въпросите I. от 1 до 4, II. от 1 до 7 свързани с прилагане на КСО, ЗЗО, ЗДДФЛ и ЗКПО са изпратени за отговор по компетентност в ЦУ на НАП.
По Закона за данъка върху добавената стойност:
Условията и редът за упражняването на правото на приспадане на данъчен кредит са посочени в глава седма от ЗДДС.
Съгласно чл. 69, ал. 1, т. 1 от ЗДДС, когато стоките и услугите се използват за целите на извършваните от регистрираното лице облагаеми доставки, лицето има право да приспадне данъка за стоките или услугите, които доставчикът – регистрирано по този закон лице, му е доставил или предстои да му достави. Необходимо условие е стоките или услугите да се използват за целите на извършваните от лицето облагаеми доставки.
Ограниченията на правото на приспадане на данъчен кредит са регламентирани с текстовете на чл. 70, ал. 1 от ЗДДС.
По смисъла на чл. 70, ал. 1, т. 2 от ЗДДС, правото на приспадане на данъчен кредит не е налице, независимо че са изпълнени условията на чл. 69 или 74, когато стоките или услугите са предназначени за безвъзмездни доставки или за дейности, различни от икономическата дейност на лицето.
Тъй като направените от Вас разходи, свързани със закупени лекарства и престой в БПО са предназначени за безвъзмездни доставки към работниците и служителите, за тях не възниква право на приспадане на данъчен кредит на основание чл. 70, ал. 1, т. 2 от ЗДДС.

5/5

Вашият коментар