Прилагане на ЗКПО от организатори на хазартни игри

ОТНОСНО: Прилагане на ЗКПО от организатори на хазартни игри

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. постъпи писмено запитване с вх. № ….. 13.10.2020 г.
В запитването е посочено, че дружеството извършва хазартна дейност – игри с игрални автомати и игри в игрално казино.
През II тримесечие дружеството е преустановило дейност, възползвайки се от правното основание на чл. 40 от Закона за хазарта.
Дружеството е получило безвъзмездна помощ по програма 60/40 по ПМС от 30.03.2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание (НС) от 13.03.2020 г. Получената сума се отнася за месеците: март, април, май и юни 2020 година. За второто тримесечие дружеството е прекратило дейност и не е заплатило алтернативен данък.
По ПМС № 151 от 03.07.2020 г. за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение, обявено с решение на НС от 13.03.2020 г. и извънредната епидемична обстановка, обявена с решение № 325 и удължена с решение № 378 на МС от 2020 г., също е получена безвъзмездна помощ. За третото тримесечие дружеството е заплатило алтернативен данък.
Получените суми са осчетоводени като текущи приходи.
Поставен е следният въпрос:
Следва ли получената финансова помощ да бъде обложена с корпоративен данък?
В отговор на поставения от Вас въпрос, съобразявайки относимата нормативна уредба, изразявам следното становище:
Съгласно чл. 1, т. 7 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) дейността на организаторите на посочените в закона хазартни игри е обект на облагане с данък. Разпоредбата на чл. 5, ал. 4 от закона, определя, че с алтернативен на корпоративния данък се облага дейността от организиране на посочените в този закон хазартни игри.
Според чл. 242, ал. 1 и ал. 2 от закона, хазартната дейност от игри с игрални автомати и игри в игрално казино се облага с данък върху хазартната дейност, който е окончателен. Хазартната дейност от игри с игрални автомати и игри в игрално казино, организирани онлайн, се облага с корпоративен данък.
От представената в запитването информация може да се направи извод, че дружеството не организира онлайн игри. Следователно, няма дейност, която да се облага с корпоративен данък.
Прилагането на счетоводното законодателство и счетоводните стандарти имат еднакви изисквания към предприятията при отчитането на дейността и счетоводното отразяване на събитията и стопанските операции. Счетоводното отчитане не разделя предприятията на облагани с корпоративен данък и на такива, облагани с алтернативни данъци. В този смисъл, осчетоводяването на приход от безвъзмездна финансова помощ с оглед целта на тази помощ да подпомогне дейността по организиране на хазартни игри в зали и казина, не означава, че предприятието извършва друга по предмет дейност, за която да се изисква облагане с корпоративен данък. Също така не може да се обвърже плащането или неплащането на алтернативен данък и отчитането на приход по цитираните постановления с изискване да се определя данъчна основа за облагане с корпоративен данък поради липса на норми в ЗКПО в тази посока.
В заключение, изразявам мнение, че доколкото дружеството не извършва друг вид дейност, която да подлежи на облагане с корпоративен данък, приходите, отчетени при спазване на изискванията на счетоводното законодателство, не подлежат на облагане с корпоративен данък.

5/5

Вашият коментар