Прилагане на ЗМДТ.

Относно: Прилагане на ЗМДТ.
В Дирекция „ОДОП” – ……….. постъпи писмено запитване с вх. № ………/16.10.2013 г., относно прилагане на ЗМДТ.
Зададени са следните въпроси:
1. Коя е категорията на населеното място град Раднево и населените места от общината за нуждите на определяне на коефициента за местоположение при определяне на данъчната оценка на недвижимия имот – Решение № 565 на Министерския съвет от 1999 г. или Заповед № РД-02-14-2021/14.08.2012 г. на МРРБ, с която е отменена Заповед № РД-02-14 256/31.05.2004 г. на МРРБ? С новата заповед е променена категоризацията на населеното място Раднево – от втора на трета категория.
2. Как следва да се процедира при условие, че лице представя фактура, от където е видно стойността на придобитото МПС и удостоверение за застрахователна стойност /ЗУС/ и тя е значително по-ниска от тази по фактурата? Върху коя стойност следва да се начисли данъка и следва ли да се приеме удостоверението за застрахователна стойност?
В отговор на поставените от Вас въпроси, изразяваме следното становище:
Първи въпрос: Съгласно чл. 6, ал. 4 от Приложение № 2 към ЗМДТ, категорията на населеното място се определя с Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ), утвърден с Решение № 565 на Министерския съвет от 1999 г. (ДВ, бр. 73 от 1999 г.), с изключение на Варна, Бургас, Стара Загора, Пловдив и населените места, посочени в ал. 5. Предвид ал. 5 на цитираната правна норма, като населени места в I (първа) категория се групират следните населени места:
1. 1-ва група – Благоевград, Велико Търново, Кърджали, Перник, Плевен, Русе, Сливен, Хасково, Шумен, Банско, Несебър, Созопол;
2. 2-ра група – Видин, Враца, Габрово, Добрич, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Силистра, Смолян, Разград, Търговище, Ямбол, Айтос, Карнобат, Нова Загора, Севлиево, Харманли, Троян, Панагюрище, Пещера, Асеновград, Радомир, Самоков, Казанлък, Раднево, Чирпан, Попово, Козлодуй, Кранево, Балчик, Бяла (област Варна), Велинград, Кюстендил, Сандански, Китен, Обзор, Поморие, Приморско, Свети Влас, Хисаря, Царево.
Съгласно чл. 6, ал. 5 от Приложение № 2 към ЗМДТ, град Раднево попада в изключенията, за които не се прилага ЕКАТТЕ, т.е. е населено място попада в I (първа) категория, 2-ра група, поради, което не следва да се има предвид Заповед № РД-02-14-2021/14.08.2013 година, с която е променена категоризацията на населените места.
Втори въпрос: Чл. 44, ал. 1 от ЗМДТ определя облагаемите с данък обекти – такива са имуществата, придобити по дарение, както и недвижимите имоти, ограничените вещни права върху тях и моторните превозни средства, придобити по възмезден начин.
При прехвърляне на моторни превозни средства данъчна основа за облагане с данък при придобиване на имущества по ЗМДТ е застрахователната стойност /чл. 46, ал. 2 ,т. 2 ЗМДТ във връзка с чл. 33, ал. 1, т. 4 ЗМДТ/.
В § 1, т. 19 от ДР на ЗМДТ е дадена легално дефиниция на понятието „застрахователна стойност“. “Застрахователна стойност“ на превозно средство е пазарната цена, срещу която вместо застрахованото имущество може да се купи друго от същия вид и качество към момента на издаване на удостоверението за застрахователната стойност на вещта.
Удостоверението за застрахователната стойност на вещта /в конкретния случай на МПС/ се издава от застрахователите в 7-дневен срок при поискване от служител на общинската администрация или от заинтересуваното лице предвид разпоредбата на чл. 33, ал. 4 от ЗМДТ.
От запитването е видно, че лицето е представило удостоверение за застрахователна стойност на МПС, което е издадено от застраховател, но застрахователната стойност на същото е по-малка от стойността на превозното средство, посочена във фактурата.
На основание чл. 46, ал. 2, т. 2 ЗМДТ във връзка с чл. 33, ал. 1, т. 4 ЗМДТ, лицето дължи данък при придобиване на имущество /МПС/ по възмезден начин върху застрахователната стойност посочена в удостоверението издадено от застрахователя.
В ЗМДТ не се съдържа текст, съгласно, който данъка при придобиване на имущество /МПС/ по възмезден начин да се определя върху по-високата от двете стойности – застрахователната стойност или цена на придобиване на МПС.