прилагане разпоредби на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

Изх. № 07-00-5
Дата: 09.02.2016 год.
ДОПК, чл. 169, ал. 3а;
ЗМДТ, чл. 1, ал. 1;
ЗМДТ, чл. 6, ал. 1.
Относно: прилагане разпоредби на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
В отговор на Ваше запитване, постъпило вна(НАП) с вх. № 07-00-5 от 20.01.2016 г., в което поставяте въпроси, свързани с прилагането на разпоредбите на чл. 169 от ДОПК, Ви уведомявам следното:
Съгласно новия текст на ал. 3а редът на погасяване на общинските публични вземания се поставя в зависимост главно от реда на възникването им, като се започва от най-старото вземане от съответния вид. Под „съответен вид“ се имат предвид отделните видове задължения по чл. 1, ал. 1 и чл. 6, ал. 1 от ЗМДТ, както и административни санкции /глоби и имуществени санкции/. Тоест лицето може да избере кой вид задължение по ЗМДТ да погаси, например – данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства, такса за битови отпадъци или друго задължение. Но ако от съответния видима дължими повече от едно задължения за няколко данъчни периода, например данък върху превозните средства за няколко данъчни периода (няколко години), то с внесената от лицето сума ще се погаси първо данъкът върху превозните средства за най-стария данъчен период (най-старата година), след това за следващите по ред. В случай, че лицето има няколко задължения от един и същ вид, които се отнасят за една и съща календарна година, например данък върху недвижимите имоти за няколко имота или данък върху превозните средства за няколко автомобила, лицето има право да заяви кое от тях погасява.
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕНДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ:
/ГАЛЯ ДИМИТРОВА/

Оценете статията
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

липсата на регистрационен режим на търговците на продукти от грозде, спирт, дестилати и спиртни напитки и свързаните с това затруднения при събирането на годишни такси по ЗМДТ за упражняване на дейнос

Изх. № 08-Т-3Дата:11.03.2008 год.В отговор на поставените въпроси относно липсата на регистрационен режим на търговците на продукти от грозде, спирт, дестилати и спиртни напитки и

Прилагане на чл. 19, ал. 4 от ЗМДТ.

Относно: Прилагане на чл. 19, ал. 4 от ЗМДТ. В Дирекция „ОДОП” – …………… постъпи писмено запитване с вх. № ………../27.11.2014 г. относно прилагане на

прилагане на Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти чрез фискални устройства (Наредба № Н-18/2006 г.) във връзка с регистриране и отчитане на пътна такса и електронни винетки

Изх. № 26-И-302Дата: 19.07.2019 год.ДР на ЗДДС, § 1, т. 41;Наредба № Н-18, чл. 5, т. 1; Наредба № Н-18, чл. 29; Закон за счетоводството,